Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-04-08

Komisja Dialogu Społecznego Europejskiego Przemysłu Papierniczego

W Brukseli, 30 i 31 marca, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych (IndiustriAll) iPracodawców (CEPI). Spotkanie poświęcone było głównie nowemu projektowi, który zakłada mapowanie 8 państw Unii Europejskiej pod kontem kształcenia nowych kadr dla potrzeb przemysłu papierniczego.

O ile w naszym kraju jest to problem marginalny ze względu na wysoki poziom bezrobocia, to w krajach starej Unii, gdzie bezrobocie właściwie jest niezauważalne, istnieje niedobór pracowników dla potrzeb przemysłu papierniczego. Skutkuje to często tym, że zatrudnia się osoby, które nie są przygotowane do pracy w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Do udziału w projekcie związki zawodowe wytypowały następujące Państwa: Niemcy, Szwecję, Wielką Brytanię i Polskę. Natomiast organizacja pracodawców wytypowała Finlandię, Francję, Hiszpanię i Austrię (Hiszpanie wycofali się z projektu ich miejsce mają zająć Włosi).

Na tym spotkaniu ustalono wstępne założenia do projektu, który będzie trwał dwa lata. Pierwsze spotkanie odbędzie się w kwietniu. Projekt finansowany będzie przez Komisję Europejską. Poszczególne kraje zostaną zapoznane z wynikami prac i wnioskami jakie wypłyną w trakcie badań rynku pracy dla naszej branży. Naszym ekspertem w tym projekcie będzie Barbara Surdykowska, Ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Z tym projektem wiążemy pewne nadzieje, gdyż w Polsce szkolnictwo skierowane do przyszłych papierników właściwie nie istnieje, a jeśli nawet jakoś funkcjonuje, to młodzież ze względu na wysoki poziom bezrobocia i minimalne szanse na zdobycie pracy wybiera emigrację!

Będziemy przyglądać się efektom pracy ekspertów z tych ośmiu państw i informować na bieżąco członków naszego Związku o wynikach prac zespołu.

Zbigniew Lisewski
wiceprzewodniczący MKZ „Solidarność”
IP- Kwidzyn