Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-11-26

Komitet Wykonawczy IndustriAll Europe

W dniu 24 listopada 2020 Michael Vassiliadis (Przewodniczący IndustriAll Europe)  rozpoczął spotkanie Komitetu Wykonawczego od powitania wszystkich w trybie zdalnym spotkania. Obecne czasy zmagają się z kryzysem gospodarczym oraz rynku pracy i właśnie, dlatego głos IndustriAll powinien być słyszalny, w związku, z czym powinniśmy wypracować jasne stanowisko. Ostatnie miesiące pokazały, że całe IndustriAll Europa działa profesjonalnie, a koordynacja prac funkcjonuje bez zarzutów.

Kolejno głos zabrał Luc Triagle, który rozpoczął wypowiedź od wyjaśnienia spraw organizacyjnych spotkania. 1 lipca powołano nowy zespół przywódczy w IndustriALL Europe do którego należy Luc Triangle, Isabelle Barthes oraz Judith Kirton-Darling. Każdy z członków zespołu zwiększył swój zakres obowiązków, który można znaleźć na stronie IndustriAll.

 

Następnie Luc przeszedł do omówienia sytuacji gospodarczej w Europie. Komisja Europejska prognozuje w tym roku znacznie większy spadek produkcji niż po kryzysie finansowym w 2008-2009 r. Oczekiwany spadek PKB UE w tym roku wyniesie 7,4%.

Prognozowana poprawa koniunktury w 2021 r. ,jest oczywiście bardzo niepewna. Tylko nieco ponad połowa strat zostanie odrobiona w przyszłym roku. Europa musi poczekać do 2022 lub nawet 2023 r., aby osiągnąć poziom produkcji sprzed kryzysu. Kryzys najmocniej uderzył w kraje Europy Południowej.

 

STAN PKB (PROGNOZA NA 2021-2022)

1

 

PROGNOZOWANY STAN PKB

2

IndustriAll pracował nad przygotowaniem się do zmian po Covid-19. Konieczna była zmiana sposobu działania, tak aby pomóc wszystkim zrzeszonym organizacjom.

Na bieżąco monitorowano sytuację spowodowaną przez COVID19. Zreorganizowano pracę i budżety: więcej spotkań (online) we wszystkich dziedzinach, więcej tłumaczeń symultanicznych, więcej uczestników i zaangażowania. Luc odniósł się do tego, że plusami spotkań online jest to, że koszty w tej formie spotkań są niższe. Nie ponosimy kosztów na przemieszczanie się.

Opracowano politykę BHP, przygotowano na pierwszą falę restrukturyzacji, wypracowano mechanizmy wsparcia dla dotkniętych pracowników. Pojawiają się duże problemy wdrażania mechanizmów wsparcia, ponieważ nie jest to takie łatwe w związku z nadchodzącą restrukturyzacją. 

IndustriAll zdaje sobie sprawę z tego, że należy skupić się także na ochronie młodych pracowników, kobiet i osób na umowach śmieciowych. Poza UE sytuacja dramatyczna jest na Bałkanach i w Turcji.

W okresie jesiennym tj. wrzesień – listopad IndustriAll skupił się na ożywieniu przemysłu, realiach sektorowych oraz restrukturyzacji. Odbyły się krajowe / regionalne spotkania z przewodniczącymi/ sekretarzami generalnymi wszystkich podmiotów stowarzyszonych.

Następnie Luc przeszedł do omówienia obecnych realiów. W Europie 40 mln miejsc pracy jest zawieszonych (tymczasowo bezrobotni), zaś 20 mln pracowników jest bezrobotnych. Niektóre z branż są mocno dotknięte: motoryzacja, metale ciężkie, lotnictwo, TCLF. Najbardziej narażeni na utratę pracy są młodzi, kobiety, pracownicy w niepewnej sytuacji zawodowej i osoby samozatrudnione (wiele z nich nie jest wspieranych przez krajowe systemy wsparcia). Rzeczywistość w krajach spoza UE (byłe Bałkany Zachodnie, Turcja) jest dramatyczna.

 

Podczas spotkania określono priorytety, na których powinny skupić się organizacje związkowe. Związki powinny czuwać nad tym, aby kryzys nie był nadużywany do wprowadzania reform rynku pracy. Nic o nas bez nas! Związki zawodowe muszą być obecne podczas wprowadzania wszelkich zmian. Związki powinny pozostać zjednoczone i solidarne ( na poziomie politycznym, branżowym i firmowym).

 

Do dyskusji dołączył Bogdan Szozda, który wypowiedział się na temat sytuacji w przemyśle ciężkim w Polsce. W jego ocenie sytuacja w motoryzacji w naszym kraju nie jest taka zła, dużo gorzej dzieje się w hutach. Wygaszany jest piec hutniczy w Krakowie, pracownicy dostają propozycje odszkodowań. Polski rząd nie chce organizować spotkań online odnośnie sytuacji w hutnictwie. Podsumowując stwierdził, że oceniając sytuację w jego branży sytuacja nie jest taka zła.

 

Po przerwie obiadowej rozpoczęto dyskusję odnośnie przygotowań do kongresu. W związku z pandemią nie ulega wątpliwości, że kongres odbędzie się w formie online.

Sekretariat IndustriAll podejmie się tego wyzwania pierwszy raz i dołoży wszelkich starań, aby był on zorganizowani szczegółowo z pełnym zachowaniem zasad demokracji. Uczestnicy kongresu zobowiązani są do zapewnienia dobrego łącza internetowego. Kongres rozpocznie się 2 czerwca 2021r., dzień wcześniej spotka się Komitet Wykonawczy i Uchwał. Dodatkowo planuje się organizację kongresu w Salonikach w 2023 roku, dzięki czemu nie zostaną poniesione straty finansowe związane z anulowaniem rezerwacji.

Komitet Polityczny w grudniu przygotuje plan strategiczny (max. 10 str.) . Koncentrujący się na realiach (po) COVID19 i ożywieniu w przemyśle. W okresie 18-25 stycznia wszyscy otrzymują projekt planu strategicznego, zaś do 19 lutego będzie czas na przesłanie poprawek do wszystkich przesłanych dokumentów. Plan strategiczny na lata 2021-2023 będzie obejmować 5 priorytetów:

 • Silny głos pracowników wymaga silnych związków zawodowych
 • Silny głos pracowników na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy
 • Silny głos pracowników za godziwą płacą
 • Silny głos pracowników, aby zapewnić dobre miejsca pracy w silnych i zrównoważonych branżach
 • Silny głos pracowników potrzebuje socjalnej i demokratycznej Europy zbudowanej na solidarności między narodami przeżywającymi kryzys i wychodząc z kryzysu

 

Kolejną z omawianych podczas spotkania spraw był europejski zielony ład i jego wdrożenie do 2030r. Rewizja celów redukcji emisji do 2030 r. i późniejszy przegląd polityki klimatycznej UE będą miały wpływ na miliony mężczyzn i kobiet pracujących w przemyśle. Europejski związek zawodowy IndustriAll wzywa UE do stworzenia wiarygodnej ścieżki prowadzącej do zrewidowanego celu redukcji emisji do 2030 r., tak aby uniknąć destrukcyjnych zmian, które zagroziłyby przemysłowym łańcuchom wartości i związanym z nimi miejscom pracy w UE, ścieżka ta musi przede wszystkim:

• Wypełnić lukę inwestycyjną, aby przyspieszyć wdrażanie wymaganych technologii i infrastruktury

• Opierać się na dogłębnych sektorowych ocenach skutków, aby uniknąć nierealistycznych celów na 2030 r., które podważyłyby unijną podstawę przemysłową.

• Przedstawienie sektorowych map drogowych „neutralności klimatycznej” do 2050 r., które określą, jakie konkretnie branże muszą sprostać zmienionym celom w zakresie rozwoju technologii, infrastruktury i umiejętności

• Wzmocnienie wiodącej pozycji przemysłowej UE w zakresie wiodących technologii i łańcuchów wartości, które mają strategiczne znaczenie dla osiągnięcia celów na 2050 r., a także pełnego wykorzystania jej potencjału w zakresie zatrudnienia

• Zapewnienie równych szans producentom z UE i ich konkurentom

• Nie pozostawianie nikogo w tyle dzięki zwiększonym środkom na „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji”

• Zaangażowanie związków zawodowych w przygotowanie przeglądu polityki klimatycznej UE i promowanie udziału pracowników w radzeniu sobie z jego konsekwencjami (dla pracowników na poziomie krajowym, regionalnym, sektorowym i firmowym).

 

Rocco Palombella zwrócił uwagę, że projekt inwestycji w odnawialne źródła energii i odwęglowienia powinien być wdrożony, ale nie kosztem miejsc pracy. Powinna zostać ustalona mapa drogowa określająca, jakie działania należy podjąć aby utrzymać istniejące miejsca pracy i tworzyć nowe.

Związki zawodowe nigdy nie będą mogły zgodzić się na odwęglowienie, które przyniesie ze sobą redukcję miejsc pracy.

 

Bogdan Szozda poparł swojego przedmówcę. Potwierdził, że polityka zielonego ładu uderza najmocniej w przemysł ciężki i energochłonny. Wyraził swoje obawy dotyczące modernizacji przemysłu w Europie, która może nie nastąpić, bo zakłady będą przenoszone na inne kontynenty.

Stwierdził, że jako związki zawodowe musimy zrobić wszystko, aby utrzymać miejsca pracy w Europie, tak, aby nie uzależniać się od innych krajów spoza naszego kontynentu. Nie możemy uzależniać funkcjonowania przemysłu w Europie od polityki innych krajów. Wyraził swoje obawy jak poradzą sobie z nową polityką klimatyczną kraje środkowej i wschodniej Europy.

 

Sebastian Dupanloup zwrócił uwagę na to, że nie wszystko może być wydobywane i produkowane w Europie, ale możemy skupić się na recyklingu. Wiemy już, że szkło można odzyskiwać w 100%. Powinniśmy skupić się na zwiększeniu różnorodności pozyskiwania energii.

 

Równie ważnym tematem spotkania było zagadnienie dyrektywy w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej w UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do promowania adekwatności ustawowych płac minimalnych i gwarantuje zaangażowanie związków zawodowych. Zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia działań promujących rokowania zbiorowe.

Dyrektywa ma poprawić zasady dotyczące zamówień publicznych, wymagając poszanowania wynagrodzeń w układach zbiorowych dla branż lub regionów. Wyraźnie stanowi, że żadne postanowienie dyrektywy nie może być interpretowane, jako oznaczające, że każde państwo członkowskie jest zobowiązane do wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej lub mechanizmu przedłużenia.

To co IndustriALL chce jeszcze osiągnąć przed wdrożeniem dyrektywy to:

 • Wzmocnienie siły układów zbiorowych
 • Określenie progu godnej płacy (60% i 50% średniej płacy) – co jest problematyczne dla niektórych krajów (może dojść do zmniejszenia płacy min. obowiązującej w niektórych krajach)
 • Promowanie dialogu społecznego ze związkami zawodowymi
 • Uczestnictwo związków zawodowych w zamówieniach publicznych

Drugi dzień posiedzenia Komitetu Wykonawczego rozpoczął się od przedstawiania komunikatu poparcia dla robotników Tureckich z Birlesik Metal-Is.

IndustriAll potępił opresyjne działania policji tureckiej przeciwko członkom tureckiej filii Birlesik Metal-Is. Birlesik Metal-Is zorganizował marsz z Gebze do Ankary, aby zaprotestować przeciwko niesprawiedliwym zwalnianiu pracowników w kilku firmach. Ogromna obecność policji uniemożliwiła rozpoczęcie marszu, a 109 członków Birlesik Metal-Is zostało zatrzymanych przez policję (wideo z tego zajścia znajduje się na stronie IndustriAll).

Wolność demonstracji jest prawem podstawowym. Nigdy nie zaakceptujemy, że jest to kwestionowane i potępiamy użycie przemocy. IndustriAll Europe wezwał rząd turecki do natychmiastowego zaprzestania nękania członków związków zawodowych.

 

Następnie prowadząca spotkanie Isabelle Barthes rozpoczęła realizacje kolejnego punktu obrad – digitalizacja, organizacja pracy i praca zdalna. Pandemia COVID-19 stała się punktem zwrotnym dla rozpowszechniania technologii i cyfrowej transformacji naszego środowiska pracy. W kontekście pandemii przyspieszenie cyfryzacji jest najbardziej widoczne w nagłym i masowym przejściu na pracę zdalną. IndustriAll Europe dostrzega pilną potrzebę zareagowania na nagły rozwój pracy zdalnej. Przedstawiono wstępne stanowisko związków zawodowych w tym temacie z kilkoma kluczowymi postulatami, aby zapewnić, że praca zdalna jest opcją (a nie narzuceniem ze strony pracodawców), która sprawdza się dla wszystkich pracowników.

Praca zdalna musi zostać uregulowana, aby stała się korzyścią dla pracowników, a nie tylko była strategią redukcji kosztów biznesu. Praca zdalna nie jest odpowiednia dla wszystkich pracowników i kluczowe jest zapewnienie, aby również nowozatrudnieni pracownicy mieli możliwość przebywania w siedzibie pracodawcy. Pracodawcy muszą mieć pełną świadomość pozytywnego wpływu, jaki interakcje społeczne w miejscu pracy wywierają na wspólne projekty i innowacje, a także na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Związki zawodowe muszą być zaangażowane w regulację pracy zdalnej w celu ustanowienia wyraźnych zasad dotyczących czasu pracy (ograniczenie nadgodzin, zapewnienie pełnego wynagrodzenia za wszystkie przepracowane godziny), zdrowia i bezpieczeństwa (kwestie ergonomiczne, wzrost stresu, izolacja zawodowa) oraz prywatności (prawo do odłączenia się, ograniczenia nadzoru, ograniczenia gromadzenia danych pracowników, przechowywania danych i dostępu do danych).

Kolejną cześć spotkania poprowadziła Judith Kirton-Darling, omawiając prace Komisji Europejskiej nad opracowaniem polityki przemysłowej.

Bogdan Szozda zadał pytanie czy IndustriAll zgadza się z tym, ze Komisja Europejska nie będzie zajmować się prowadzeniem polityk sektorowych, bo mają zrobić to poszczególne kraje.

Judith potwierdziła, że Komisja Europejska zajmie się ogólnym opracowaniem polityki przemysłowej, w jaki sposób odpowiedzieć na kryzys po pandemii. Komisja stworzy mapy drogowe dla poszczególnych branż. IndustriAll starał się naciskać na KE, aby w ten plan włączyć przemysł stoczniowy (bardzo dotknięty przez kryzys), jednak spotkało się to z sprzeciwem. Krajowe programy mają być rozpisane po to, aby aplikować o fundusze z UE, później KE będzie je zatwierdzać lub mnie. W gestii krajów leży określenie priorytetowych potrzeb.

W dalszej części spotkania omówiono krótko sytuację w branżach:

 • Lotnictwo - podpisano porozumienie okrągłego stołu w sprawie lotnictwa. Wezwano w nim do opracowania ukierunkowanego europejskiego programu pomocy dla lotnictwa i UE na rzecz zrównoważonego lotnictwa. Dekarbonizacja sektora i wpływ na pracowników (w oczekiwaniu na strategię Komisji w dziedzinie lotnictwa na pierwszy kwartał 2021 r.).
 • Przemysł Ciężki - Podjęto europejski plan działania na rzecz stali: trwająca kampania (w tym Europejski Dzień Działań na rzecz Stali 1 października). Stworzono dokument strategiczny dotyczący metali nieżelaznych w celu podkreślenia specyficznych wyzwań sektorowych i podniesienia żądań związków zawodowych. Zabezpieczenia stalowe: obecne środki mają wygasnąć w lipcu 2021 r., a związki zawodowe domagają się dochodzenia w sprawie kontynuacji środków.
 • Przemysł Chemiczny- Opublikowana w październiku strategia dotycząca chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju odniosła się do dekarbonizacji przemysłu chemicznego. W dalszym ciągu rozwijany jest projekt digitalizacji Partnerów Społecznych: digitalizacja i równość, cyfryzacja oraz BHP (chemia, farmacja, tworzywa sztuczne i guma). Wprowadzono podatek od plastiku, konieczny jest recykling plastiku, zakaz jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Przemysł Gazowy - potencjał odnawialnego gazu i wodoru, wspólne oświadczenie z Eurogas i EPSU w sprawie sprawiedliwej transformacji oraz wspólny projekt dotyczący transformacji energetycznej i zatrudnienia w sektorze gazowym.
 • Energia elektryczna- określono ramy działań w zakresie cyfryzacji, stworzono projekt Skills2Power i fundusz sprawiedliwej transformacji oraz dobre praktyki.
 • Sieć energetyczna - unijna strategia czystego wodoru, strategia dotycząca odnawialnych źródeł energii morskiej, fundusz sprawiedliwej transformacji i plany terytorialne oraz uruchomienie platformy sprawiedliwej transformacji.
 • Farmacja – opracowano strategię farmaceutyczną dla Europy (oczekiwana publikacja 24 listopada), stawianie na rozwój oraz produkcję w Europie. IndustriAll uczestniczyło w konferencjach wysokiego szczebla dotyczących działań UE w zakresie raka i leków oraz zatwierdziło zobowiązanie UE do współpracy farmaceutycznej w zakresie szczepionek Covid 19.

 

Luc Triangle podziękował licznie zgromadzonym na spotkaniu online i tym samym zakończył posiedzenie Komitetu Wykonawczego.