Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-04-16

Komitet Wykonawczy IndustriAll Europe

W dniach 14 i 15 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IndustriAll European. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowych Sekretariatów Przemysłu Chemicznego, Metalowców oraz Górnictwa i Energetyki. 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Michael Vassilliadis witając obecnych i zatwierdzając protokół z poprzedniego posiedzenia. Kolejną część poprowadził Luc Triangle, rozpoczynając od omówienia tematu różnic w skutkach gospodarczych i społecznych w Europie spowodowanych kryzysem. Międzynarodowe przedsiębiorstwa przewidują zwiększenie wypłaty dywidend w 2021 r. o 5-10%, podczas gdy miliony pracowników są tymczasowo / całkowicie bezrobotne.

W sporej części firm wprowadzane są plany restrukturyzacyjne. W wielu krajach proponuje się „zamrażanie” wynagrodzeń, na co IndustriAll nie może zaakceptować. W tym trudnym czasie potrzeba silnych związków zawodowych: na szczeblu lokalnym, krajowym, ale także europejskim. Musimy pozostać „w kontakcie” (pomimo rosnącej liczby spotkań online).

Kraje Europy Południowej zapłaciły najwyższą cenę za kryzys spowodowany pandemią, częściowo z powodu utraty dochodów turystycznych. Hiszpania i Grecja straciły jedną dziesiątą swojego PKB w 2020 r. Europa Północna odnotowała w zeszłym roku spadek PKB o 3-4%. Irlandia (nie ma na wykresie) odnotowała dodatni wzrost w 2020 r.  - jest to jedyny wyjątek.

W 2021 roku widzimy, że państwa członkowskie odbudowują się w nierównomiernym tempie. Przewiduje się, że kraje południa stracą 5-6% PKB w ciągu dwóch lat.

sd

Luc wyjaśnił, czym jest instrument na rzecz odbudowy i odporności UE. Jest to 30 miliardów euro przeznaczonych na odbudowę i zwiększenie odporności. Termin składania tych planów mija 30 kwietnia 2021 r. Większość krajów UE już przedłożyła swoje plany.

Ministrowie finansów strefy euro zaaprobowali „wspierającą politykę fiskalną” do 2022 roku i wywołali obawy o rosnące zadłużenie.

Pozytywami w ocenie wytycznych jest klauzula ochronna dotycząca autonomii partnerów społecznych i rokowań zbiorowych zawierająca konkretne odniesienia do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Tworzenie miejsc pracy i spójność społeczna jest obecnie integralną częścią 6 priorytetów w zakresie inwestycji (zielona transformacja; transformacja cyfrowa; inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost miejsc pracy; spójność społeczna i terytorialna; zdrowie i odporność; polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży, w tym wykształcenie i umiejętności).

Złą wiadomością jest brak wiążącej zasady konsultacji partnerów społecznych w sprawie planów uwarunkowania makroekonomicznego narzuconego przy korzystaniu ze środków, które mogą doprowadzić do wstrzymania wydatkowania alokowanych środków.  Warunkowość makroekonomiczna jest osłabiona ze względu na możliwość monitorowania przez Radę i Parlament Europejski.

Następnie Luc Triangle podsumował działania, jakie podejmowało IndustriAll European od listopada 2020 r. Był to szereg spotkań, konferencji oraz wymienianej korespondencji na szczeblach europejskich i krajowych. Przeprowadzono także „dni przemysłowe”, które były okazją do organizacji konferencji i spotkań w tematyce polityki przemysłowej.

W cieniu Brexitu w dniu 30.12.2020 UE podpisała umowę w sprawie inwestycji z Chinami. Zostanie ona ratyfikowana podczas francuskiej prezydencji w UE (2022). 12 marca 2021 r. opublikowano harmonogramów dostępu do rynku. Chiny zniosły bariery pozataryfowe dla sektora motoryzacyjnego

IndustriAll European dołączyło do listu wzywającego do pełnej ratyfikacji standardów praw człowieka (przed ratyfikacją CAI). Uregulowanie pracy zdalnej jest priorytetem prezydencji portugalskiej i Parlamentu Europejskiego. IndustriAll przeprowadził kampanię informacyjną w tej kwestii. Kampania została poświęcona sprawiedliwej, przyjaznej pracownikom pracy zdalnej (a nie samej pracy zdalnej). Poruszała kwestie:

- pilnej potrzeby uregulowania pracy zdalnej, aby uniknąć negatywnych aspektów dla pracowników (czas pracy, BHP itp.)

- równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (wymiar płci)

- zwalczania nadmiernego nadzoru

- wyzwań dla kadry menedżerskiej

- organizacji związków zawodowych w kontekście nadzorowania praw pracowników w zakresie pracy zdalnej.  

Podczas spotkania zostały wyjaśnione zasady nominowania delegatów na kongres IndustriAll European. Zatwierdzono szereg dokumentów przygotowanych na kongres, listę zaproszonych gości oraz przedstawiono agendę wydarzenia.

W drugiej części spotkania uczestniczył członek Komisji Europejskiej - Thierry Breton. W pierwszej kolejności poruszył temat kryzysu związanego z pandemią. Zauważył, że Europa musi skupić się nad budowaniem swojej strategicznej niezależności, nie możemy pozwolić sobie na uzależnienie funkcjonowania przemysłu od dostaw z poza Europy. Konieczne jest też przyspieszenie rozwoju cyfrowego i ekologicznego. KE oszacowała, że do 2030 r. 80% obywateli dorosłych powinno posiadać umiejętności cyfrowe. Zostały w tym celu podjęte wytyczne dot. tworzenia możliwości oświatowych i edukacyjnych w zakresie ucyfrowienia różnych branż przemysłowych. Komisarz mimo ograniczonego czasu przeznaczonego na spotkani odpowiedział na pytania uczestników. Najczęściej dotyczyły ode przemian ekologicznych, przemysłu metalurgicznego oraz restrukturyzacji miejsc pracy. Komisarz podkreślił, że obecnie UE posiada wyjątkowo duże środki na realizację swoich celów, aczkolwiek są to pożyczone pieniądze, które będą spłacać kolejne pokolenia. W związku z tym należy skupić się, aby każda "złotówka" była mądrze wydana. Dobrą informacją było to, że UE traktuje priorytetowo plan powrotu przemysłu do Europy. Jest to proces mający na celu ograniczenie ekspansji produkcji chińskiej. Europejscy pracodawcy powinni pracować nad pozyskaniem i utrzymaniem wysoko wyspecjalizowanych pracowników.

Kolejny dzień spotkania rozpoczęto od omówienia polityki przedsiębiorstw. IndustriAll European wspiera pracę 600 Europejskich Rad Zakładowych. ERZ są bardzo ważnym narzędziem związków zawodowych i muszą one stanowić  część strategii związkowej, dlatego, że mogą one wpływać na korporacje międzynarodowe.  W lutym odbyło się szkolenie, gdzie uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę dot. negocjacji i renegocjacji porozumień zbiorowych. Potrzeba szkoleń pojawia się w związku z tym, że na stanowiskach w ERZ pojawiają się nowi ludzie, którzy potrzebują takiej wiedzy. 

Podczas spotkania została także podsumowana sytuacja wszystkich branż przemysłu funkcjonujących w Europie. IndustriAll współpracuje z branżą szklarską w kwestii dekarbonizacji oraz z branżą papierniczą na rzecz poprawy jakości dialogu społecznego. Rozpoczęta projekt partnerów społecznych „W drodze do neutralności klimatycznej 2050 - rola partnerów społecznych w dekarbonizacji przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, gumowego i tworzyw sztucznych”. Wciąż czekamy na porozumienie w sprawie wytycznych wdrożeniowych dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Prowadzono prace nad poprawą dialogu społecznego w przemyśle wydobywczym, ale także nad egzekwowaniem postulatów sprawiedliwej transformacji z rejonów węglowych takich jak Polska. 
Dla branży farmaceutycznej został opublikowany dokument "Strategia farmaceutyczna dla Europy". Znaczna część pracy IndustriAll w tym zakresie dotyczyła covid-19. 

Spotkanie zakończono omówieniem spraw finansowych (wpływami ze składek) oraz poziomem uzwiązkowienia. W związku z kryzysem część organizacji straciła wielu członków, ale są też takie które zwiększyły swoje uzwiązkowienie.