Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-09

Kongres IndustriALL European

Cztery lata temu w 2012 roku, trzy europejskie centrale związkowe: 1. metalowców, 2. przemysłu lekkiego, 3. górnictwa, energetyki i chemii (EMCEF), połączyły się w jedną organizację – INDUSTRIALL EUROPEAN.

Po czterech latach działalności, przyszedł czas na Kongres Sprawozdawczo Wyborczy, który odbył się w Madrycie w dniach 7-9 czerwca 2016r. Ze względu na deklarowaną i opłacaną (składka afiliacyjna) ilość członków, Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność miał prawo do jednego delegata z prawem do głosowania. KSPCH reprezentował na Kongresie - Miara Mirosław. KS Metalowców NSZZ Solidarność reprezentowało dwóch Delegatów, natomiast KS Górnictwa i Energetyki jeden delegat oraz czterech uczestników. Z przedstawicieli polskich związków zawodowych, byli jeszcze koledzy z OPZZ z branży metalowej, natomiast nie było kolegów z OPZZ branży chemicznej a podczas obrad zostali wykluczeni z członkostwa ( brak opłaconych składek). Obrady Kongresu odbywały się w olbrzymim i nowoczesnym centrum kongresowym: Palacio Municipal de Congresos de Madrid (https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-municipal-de-congresos ). W obradach Kongresu udział wzięło około 720 osób w tym około 390 delegatów z wszystkich krajów Europy. IndustriALL European skupia około 7 mln. członków.
Kongres rozpoczął się półgodzinnym występem zespołu muzycznego, który zagrał kilka popularnych utworów z poszczególnych krajów Europy a następnie z udziałem solistki wykonano utwory tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. Uroczystego otwarcia dokonał Sekretarz Generalny IndustriALL European - Ulrich Eckelmann a następnie Przewodniczący IndustriALL European - Michael Vassiliadis. Następnie wystąpił, witając delegatów wiceburmistrz Madrytu a po nim gospodarz Kongresu przedstawiciel związków zawodowych w Hiszpanii. To wystąpienie było bardzo emocjonalne, przedstawiające trudna sytuacje pracowników hiszpańskich. Ostatnim z występujących gości był Luca Visentini - Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) w której skład wchodzi również IndustriALL European. Luca Visentini w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na walkę związków zawodowych w celu podniesienia wielkości płac minimalnych, na walkę o prawa związkowe, które nie są szanowane. Duży nacisk położył na rokowania zbiorowe (układy branżowe) , stwierdził, ze powinny się rozwijać. Postawił ciekawą hipotezę, że układy branżowe powinny być miarą, stanu zatrudnienia w danym kraju, tzn. im mniej w danym kraju rokowań zbiorowych tym gorsze warunki pracy, zatrudnienia itd. Podsumował, że im lepszy dialog społeczny, to tym lepszy rozwój. Zafascynowało mnie to wystąpienie, ponieważ to jest temat, którym osobiście się zajmuję i próbuje gdzie się da, mówić o potrzebie układów branżowych.

Po części uroczystej rozpoczęły się obrady Kongresu, zatwierdzono Komisje mandatową, porządek obrad, regulamin Kongresu. Następnie Sekretarz Generalny przekazał raport z działalności za okres 2012 -2016 rok. W wystąpieniu podkreślał problem likwidacji miejsc pracy w przemyśle w Europie, zwracał uwagę na problemy w działalności związków zawodowych. Jednocześnie zwracał się do delegatów o zgłaszanie do biura IndustriALL tematów, którymi należy się zająć w przyszłości. W raporcie poinformował o proponowanych zmianach w Statucie, dotyczących zmian wysokości składek afiliacyjnych. Według nowych propozycji kraje Europy Wschodniej płacili będą mniejsze składki a kraje Europy zachodniej większe. Prosił jednocześnie żeby przy nowym systemie składek organizacje podawały rzetelne ilości członków.

Na koniec poinformował, że w biurze IndustriALL Europa ( 7 mln. członków) pracują 22 osoby. Po raporcie odbyła się dyskusja podczas której przedstawicielka związków z Bośni Chercegowiny prosiła o wsparcie, ponieważ w jej kraju związki zawodowe bywaja uznawane za organizacje nielegalne. Kolega z Chorwacji poinformował, że u nich nie istnieje pojęcie dialogu społecznego, pracownicy wypisują się z e związków ze strachu a przedstawiciela z jednej z organizacji związkowej, zmuszono do wyjazdu z kraju ??? . Po zatwierdzeniu raportu, przedstawiono program na następny dzień i zakończono obrady.
W drugim dniu obrad odbyły się głosowania tajne. Wybierano Przewodniczącego IndustriALL European , startował obecny Przewodniczący: Michael Vassiliadis (Niemcy) i został ponownie wybrany uzyskując 97,49%. Następnie wybierano Generalnego Sekretarza, obecny sekretarz Ulrich Eckelmann nie startował, ponieważ odchodzi na emeryturę. Startował Luc Triangle (Belgia), został wybrany uzyskując 99,39% głosów. Wybrano również trzech zastępców Sekretarza Generalnego: Sylvain Lefebvre (Francja; 91,56% głosów); Luis Ángel Colunga (Hiszpania; 96,75% głosów); Benoît Gérits (Belgia; 86,48% głosów).

W dalszej części obrad delegaci przyjęli szereg kluczowych dokumentów między innymi: rezolucję polityczną 2016-2020, plan działań 2016-2020. Od tej pory działania Industriall będzie miały 4 główne priorytety:
1. Zabezpieczenie przyszłości europejskiego przemysłu i tworzenie miejsc pracy

2. Wzmocnienie solidarności, polityka społeczna i rokowania zbiorowe dla jakości miejsc pracy

3. Opracowanie skutecznych działań dla polityki międzynarodowych firm

4. Wzmocnienie władzy związkowej i tożsamości europejskiej


Priorytety te oznaczają ciągłość działań Industriall European i jednocześnie nowy początek dla organizacji. Kongres Industriall European wsparł kampanię związkowców z Wielkiej Brytanii, dotyczącą głosowania w Wielkiej Brytanii w sprawie pozostania w UE, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016. Przyjęto kilka uchwał, między innymi dotyczących: uchodźców, o wyrównaniu płac w tych samych korporacjach w UE ( to był wniosek naszego Regionu Wschodniego), o przemyśle stalowym ( zgłoszony przez IG Metal, zdecydowano również, że w drugiej połowie roku, będzie protest w sprawie wsparcia przemysłu stali ).
W trzecim, ostatnim dniu Kongresu IndustriALL European, przedyskutowano poprawki do Statutu a następnie uchwalono zmiany w Statucie. Ostatnią częścią Kongresu była debata dotycząca cyfryzacji w której udział wzięli przedstawiciele dużych firm ze Szwecji, z Węgier, z Hiszpanii, z Anglii oraz Sekretarz Generalny i Zastępcy Sekretarza.
Obserwując Sprawozdawczo Wyborczy Kongres IndustriALL European, dostrzegam spore różnice porównując go do Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność czy nawet Kongresu Sekretariatu. Sprawozdawczo Wyborczy Kongres IndustriALL European, można powiedzieć, że jest to święto związkowców z Europy. Praktycznie wszystkie kandydatury są wcześniej ustalone w debatach regionalnych i wybór jest formalnością bez spinania się i gmatwania w skomplikowanych przepisach wyborczych jak u nas. Głosują tylko szefowie poszczególnych związków, „mając w ręku” należną danemu związkowi ilość głosów, co znacznie skraca czas trwania głosowania tajnego, natomiast wszystkie uchwały, wnioski głosowane większością głosów bez liczenia (oceniane wizualnie, tylko raz przy wyrównanej ilości. przeliczono głosy).Nie ma sporów, żywiołowych dyskusji a raczej tylko prezentacja problemów jakie występują w poszczególnych krajach.

Mirosław Miara