Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-02-21

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Zakopanem

W dniach 19-20 luty 2020r. w Zakopanem w ośrodku Hyrny, obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Przed obradami KK w godzinach przedpołudniowych, odbyło się krótkie godzinne spotkanie członków zespołu ds. rozwoju przemysłu. Były to pierwsze w tym roku obrady tego zespołu i w związku z tym w pierwszym punkcie obrad przewodniczący – Bogdan Szozda dokonał podsumowania działań zespołu w 2019 r. Po podsumowaniu członkowie zespołu zastanawiali się nad planem działań w 2020 roku. Zgłoszono kilka propozycji tj. jak zorganizowanie spotkania członków zespołu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu omówienia możliwych działań, łącznie z projektami ustawowymi, dotyczących wdrażania branżowych, ponadzakładowych układów zbiorowych. Zgłoszono pomysł zorganizowania spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych w celu między innymi omówienia strategii Rządu RP dotyczącej Spółek Skarbu Państwa. Padła propozycja opracowania przez zespół stanowiska dotyczącego energii atomowej. Stwierdzono, że dobrze byłoby aby po każdym posiedzeniu powstawał jakiś dokument np. stanowisko, pismo itp. Członkowie zespołu zobowiązali się do przygotowania konkretnych zagadnień na spotkanie z Ministrem Aktywów Państwowych. Między innymi Piotr Łusiewicz zobowiązał się do przygotowania prezentacji w sprawie problemów, zagadnień energetycznych kraju.

Po godzinnych obradach zespołu ds. rozwoju przemysłu odbyło się spotkanie szefów krajowych sekretariatów z wiceprzewodniczącym KK ds. branż – Bogdanem Kubiakiem. Podczas spotkania wiceprzewodniczący przedstawił tematykę finasowania branż w 2020 roku. Omówiono też najpilniejsze zagadnienia dotyczące działania struktur branżowych.

O godz. 14.00 po obiedzie rozpoczęła obrady Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. W pierwszej części obrad szef Spółki Domos zarządzającej ośrodkami związkowymi tj. Hyrny w Zakopanem, Ziemowit w Jarnołtówku i Savoy w Spale oraz pracownicy tych ośrodków, przedstawili i zaprezentowali walory tych ośrodków zachęcając do korzystania z nich. Przy okazji przypomnę, że jakiś czas temu zwracałem się z prośbą do skarbnika KK o ustalenie ulg dla członków Solidarności w tych ośrodkach. Podczas tej komisji również rozmawiałem ze skarbnikiem w tej sprawie. Wiem, że członkowie Regionu Śląska Opolskiego już mogą korzystać z takich ulg w ośrodku znajdującym się na ich terenie tj. w Ziemowicie.

Członkowie KK otrzymali broszurę dotyczącą mobbingu w miejscu pracy i przekazano, że taką broszurę w swoich regionach otrzymają wszystkie organizacje związkowe. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Majchrowicz przekazał informację o tworzeniu organizacji związkowych w służbie więziennictwa. Mamy już organizację w 7 inspektoratach, wszystkich inspektoratów jest 15. Członkowie w służbie więziennictwa dążą do tego aby było przynajmniej 1000 członków, aby można było utworzyć krajową sekcję. Tadeusz Majchrowicz ponownie poruszył temat uroczystości w dniu 17 maja w Watykanie związanych z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II. Chcemy aby w Watykanie w czasie uroczystości był specjalny sektor dla NSZZ Solidarność, ale póki co tylko 5 regionów przygotowuje i zgłosiło wyjazd autokarów na te uroczystości. Te regiony to: Elbląg, Rzeszów, Podbeskidzie, Podkarpacie i Zagłębie Miedziowe. Poruszono również temat zatrudniania przez regiony organizatorów związkowych. Pisałem o tej decyzji w poprzednich relacjach z KK. Dziesięć tzw. makroregionów miało zatrudnić 20 organizatorów a póki co zatrudniono 8,5 osób(rozumiem, że chodzi o 0,5 etatu ). Omawiano następnie problem związany z Castoramą, gdzie zwolniono 9 liderów związkowych. Bardzo mocną wypowiedź miał przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego i to po jego wypowiedzi mam wrażenie, prezydium KK zdecydowało zmienić swoją narrację w sprawie dalszych działań. Dotychczasowe działania są okazują się niewystarczające. Przewodniczący KK zobowiązał się do spotkania z Ambasadorem Brytyjskim, aby omówić problem Castoramy. Już po obradach KK, zebrał się po raz kolejny zespół powołany w sprawie Castoramy i zespół podjął decyzje o przeprowadzeniu w niedługim czasie dalszych akcji, między innym będą protesty przed dziewięcioma Castoramami, tam gdzie zwolniono liderów.

Po raz kolejny poruszano problem kompetencyjny. Po raz kolejny przypominano, że wystąpienia do Rządu, Ministerstw czy do Sejmu powinny być kierowane przez jednostki organizacyjne do tego upoważnione. Niestety ciągle nasze organizacje nie wykonują uchwały kompetencyjnej i nie patrząc na określone zasady pomijają odpowiednie struktury. Omówiono np. przypadek Krajowej Sekcji z Sekretariatu Służb Publicznych, która bezpośrednio zwróciła się do Sejmu o delegowaniu stałych członków do Komisji Sejmowych a tylko KK może desygnować takich przedstawicieli. Przewodniczący KK wysłał do instytucji państwowych pismo mówiące o kompetencjach poszczególnych struktur.

7 czerwca w Warszawie odbędą się uroczystości związane z beatyfikacją Kardynała Wyszyńskiego. Do 25 marca regiony mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania ilości miejscówek.

Przewodniczący przekazał informacje w sprawach organizacyjnych związanych z jubileuszem 40-lecia NSZZ Solidarność. Przypomnę, że główne uroczystości odbędą się 29 sierpnia w Warszawie. Rozpoczynamy na pl. Piłsudskiego potem maszerujemy w kierunku Stadionu Narodowego, tam piknik na błoniach stadionu a wieczorem koncert. Najpierw wielu wykonawców wykonujących przeboje lat 80 i 90 a potem występ gwiazdy – zespół Queen.

Następnie przewodniczący KK poinformował, że w dniu 28 marca przewidywana jest w ośrodku Hyrny w Zakopanem uroczystość wręczenia nagrody Człowieka Roku Tygodnika Solidarność – Prezydentowi RP – Andrzejowi Dudzie.

W następnym punkcie obrad członkowie KK dyskutowali o ewentualnej potrzebie zawarcia porozumienia z kandydatem na urząd Prezydenta RP - Andrzejem Dudą. Po dość burzliwej dyskusji w głosowaniu zdecydowano, że zostaną podjęte starania o zawarcie porozumienia. Przygotowaniem tekstu porozumienia i rozmowami przygotowawczymi, zajmie się zespół w składzie: Henryk Nakonieczny, Piotr Duda. W treści projektu porozumienia znajdzie się między innymi sprawa emerytur stażowych, emerytur pomostowych, wyłączenia dodatków szkodliwych z płacy minimalnej. Po obradach rozmawiałem z Piotrem, aby w treści znalazły się również zapisy dotyczące branżowych układów zbiorowych. Piotr stwierdził, że znajdą się – obowiązkowo, jak zaznaczył. Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to przewidywany jest termin 17 kwietnia, gdy w Sali BHP porozumienie zostałoby podpisane.

Członkowie KK zajęli się następnie sprawą budżetu za 2019 r. i preliminarzem na 2020 r. Te dwa punkty obrad po omówieniu przez przewodniczącego KK zostały uchwalone przez członków KK, praktycznie bez żadnej dyskusji. Po budżecie jak zawsze przegłosowano tradycyjnie uchwałę o rozdysponowaniu dotacji KK na wsparcie działań statutowych sekretariatów branżowych. Podjęto uchwałę ws. zasilenia Krajowego Funduszu Pomocy dla Członków NSZZ Solidarność Szykanowanych za Działalność Związkową środkami z KFS. Przyjęto stanowiska ws. : potrzeby przeprowadzenia szczegółowych analiz prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia za pośrednictwem platform cyfrowych typu Uber oraz Stanowisko ws. Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas obrad była też żywiołowa dyskusja, ponieważ KK miała rozpatrzeć wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Regionu Środkowo Wschodniego dotyczący comiesięcznej aktualizacji bazy danych. Wielu członków KK uważało podobnie jak wnioskodawcy ( z organizacji związkowych regionu), że uchwała regionu jest sprzeczna z uchwałą Komisji Krajowej dotyczącej aktualizacji danych. Uznając jednak, że działania Regionu Środkowo Wschodniego mogą być potrzebne do lepszego działania i stwierdzając, że inne regiony też mogą w przyszłości chcieć wprowadzać podobne działania, zmieniono ostatecznie treść uchwały KK, pozwalając regionom jeśli zechcą, na częstsze aktualizacje danych, niż określa uchwała KK.

Po punkcie wolnych wniosków obrady Komisji Krajowej zakończono.

 

Mirosław Miara