Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-02-07

Obrady Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego

W dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie podzespołu trójstronnego ds. przemysłu szklarskiego. Przypomnę, że w ramach obecnej ustawy o Radzie Dialogu, zachowały swój status branżowe zespoły i podzespoły trójstronne, które istniały jeszcze przed tą ustawą a na mocy poprzedniej ustawy o Komisji Trójstronnej. W obszarze naszego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego możemy uczestniczyć w czterech takich zespołach tj. chemii, farmacji, szkła oraz paliwowym. Przyznam, że najprężniej działa podzespół szklarski, ponieważ regularnie odbywają się obrady, z rezultatami obrad nie jest dobrze, ale przynajmniej dwa razy w roku podzespół się spotyka i pracuje. Kulejąco działa zespół chemii i farmacji odbyły pojedyncze obrady od 2015 roku a ani razu nie udało się zwołać od tamtego czasu podzespołu paliwowego. Musimy wszyscy dołożyć starań, aby te trzy zespoły od tego roku zaczęły intensywniej pracować.

Program dzisiejszych obrad był następujący:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Podzespołu w dniu 24.09.2018 r.

2. Nowe kosztowne dla Przemysłu wymogi wprowadzone nowelizacją Ustawy o odpadach -

monitoring, operaty pożarnicze wnoszenie zabezpieczeń; czy wszystkie są rzeczywiście

niezbędne w branży szklarskiej?

3. Nowe zasady określania recyklingu dla stłuczki szklanej - stanowisko Ministerstwa

Środowiska do projektu wytycznych Komisji Europejskiej.

4. Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim (stanowisko

MRPiPS oraz ZUS po przedłożeniu opinii CIOP).

5. Aktualny stan prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy - Zakładowe i Ponadzakładowe Zbiorowe

Układy Pracy, nowelizacja ustawy o sporach zbiorowych oraz aktualny stan prac nad

indywidualnym prawem pracy.

6. Aktualny stan prac nad Pracowniczymi Programami Kapitałowymi i możliwością

funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych.

7. Sprawy różne.

 

Obrady przez pierwszą godzinę prowadził Podsekretarza Stanu Marcina Ociepa.

Ad.2 Dyskutowano o wymogach ustawy o odpadach. Przedstawiciel związku pracodawców zgłosił zastrzeżenia co do wymogów ustawy. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska bronił treści ustawy twierdząc, że są w niej uregulowania systemowe, pracodawcy wskazywali na ich zdaniem zawarte w ustawie zapisy, które takim firmom jak huty szkła każe się monitorować składowiska odpadów a te zapisy ustawy miały eliminować np. nielegalne składowiska odpadów, nielegalne transfery odpadów, miały dotyczyć odpadów palnych itd. A przecież wiadomo, że huty szkła nie są tego typu firmami a muszą ponieś koszty instalacji kamer, monitoringu itp. Pracodawcy na spotkaniu domagali się zmian w ustawie aby przemysł taki jak szklarski wyłączono z tej ustawy.

Ministerstwo ma przeanalizować te uwagi i przedstawić dodatkowo opracowanie pokazujące gdzie podobne rozwiązania obowiązują w których krajach UE.

 

Ad.3 W tym punkcie dyskutowano o projekcie Komisji Europejskiej, dotyczącym nowych zasad określania recyklingu dla stłuczki szklanej. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska stwierdził, że projekt Komisji jest aktualnie omawiany w Ministerstwie, będzie konsultowany z pracodawcami i proszą o poprawki i sugestie.

 

Ad.4 Temat dotyczący stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim jest omawiany na każdym posiedzeniu podzespołu. Przedstawicielka CIOP stwierdziła że wyniki badań które firmy przedstawiły, jej zdaniem są w niektórych przypadkach są niewiarygodne i zrobione przez nielicencjonowane firmy. Stwierdziła również, że ni i to należy zmienić bo jest niedopuszczalne, niektóre wyniki wskazują na przekraczanie normalnych norm kodeksowych. Ostatecznie reasumując całą dyskusję stwierdzono, że wymieniane przez związki zawodowe stanowiska pracy w przemyśle szklarskim mogą być przez ZUS uznane jako praca szczególna i o szczególnym charakterze, tylko związkowcy z pracodawcami muszą odpowiednio te stanowiska zweryfikować i dostosować ich opis (rodzaj pracy) do obowiązującej ustawy.

To dla mnie bardzo ciekawa i zaskakująca konkluzja, bo po latach obrad, zlecania badań, nacisków związkowców, dzisiaj okazało się tak naprawdę, że nie trzeba zmieniać ustawy tylko wystarczy np. stanowisko murarza pieców szklarskich inaczej opisać aby było takie samo jak podobne stanowisko w hucie metalu.

 

Ad.5 Omawianie tego punktu trwało dwie minuty, ponieważ przedstawiciel Ministerstwa Pracy stwierdził, że temat nowelizacji Kodeksu Pracy będzie za chwile procedowany w ramach Rady Dialogu, więc nie bardzo jest sens omawiać go teraz a dopiero po obradach odpowiedniej komisji w Radzie Dialogu.

 

Ad.6 W tym punkcie przedstawicielka ministerstwa w sposób zwięzły przekazała stan aktualny dotyczący terminów i zasad wejścia PPK i możliwości wdrożenia PPE. Temat ten związkowcy znają raczej dobrze, pracodawcy zakładam też, więc nie było nawet dyskusji.

Z powodu braku innych tematów w punkcie sprawy różne, obrady zakończono.

 

Mirosław Miara