Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-01-19

Obrady Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność

Na prowadzącego B. Potyrała zgłosił kol. J. Żurawskiego. Po odczytanie porządku zebrania
kol. R. Wawrzyniak zgłosił uwagi do punktu 8 pytając o rolę i sens spotkania RSK w sprawie PSG. Po wyjaśnieniu sprawy przez B. Potyrałę i K. Fronta porządek zebrania został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się. Prowadzący zebranie zapytał o ewentualne uwagi do Protokołu. Nie zgłoszono uwag i Protokół zastał jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym.

Z uwagi na konieczność udziału przedstawicieli PGNiG w spotkaniu na temat wskaźnika wzrostu płac rozpoczęto obrady od wystąpienia Z. Sobki i Z. Gontarza na temat sytuacji w PGNiG i wyborów przez załogę członka Zarządu i 3 członków Rady Nadzorczej. W ubiegłym roku organizacje związkowe nie dogadały się z pracodawcą który jednostronnie wprowadził symboliczne podwyżki i karty przedpłacone.

ZZ ogłosiły spór zbiorowy jednak  nie został on uruchomiony i od dzisiejszych rozmów zależy czy nie będzie on odwieszony.

 

Wykonanie finansowe za 2016 rok i preliminarz finansowy na 2017 rok

B. Potyrała – przekazał informacje z wykonania finansowego za 2016 rok. Prawie wszystkie pozycje wydatków nie zostały przekroczone. Nie realizowano pewnych pozycji z uwagi na brak dotacji jak również z uwagi na nie zgłoszenie tematów np. dotyczących szkoleń (jedynie KM z Sanoka na podstawie Uchwały z 2015 roku z Torunia zorganizowała szkolenie). A również nie było wielu chętnych na szkolenia organizowane przez SPCH.

 

Sytuacja w spółkach w Grupie Kapitałowej i organizacjach związkowych należących do Sekcji.

 

PGNiG SA – sytuacja w Spółce  była przedstawiana  na początku zebrania, poszczególni przewodniczący przedstawili też liczebność organizacji

 

Geofizyka Toruń – J. Żurawski- prowadzący zebranie rozpoczął jako pierwszy gdyż chciał poszerzyć informację i zaproponował też dyskusję o moralne nastawienie członków Solidarności dla wspólnej realizacji celów. Poinformował on o niezrozumieniu przez niektórych członków Komisji problemów pracowniczych likwidowanej Geofizyki Kraków tak  jakby musieli się oni dzielić skutkami  likwidacji nie patrząc na sytuację kolegów. Aktualnie są trudności negocjacyjne w spółce z uwagi na kontrolę służb CBA.

O Geofizyce Kraków mówił B. Potyrała -nadal nie ma  decyzji w sprawie udzielenia darowizny na FSS w kwocie 1,5 mln dla Geofizyki Kraków i szanse na taką pomoc maleją. Na spotkaniu z przedstawicielami Sekcji Prezes Woźniak podnosił stare sprawy kosztowe związane z kontraktami które spółka musiała ponieść, w tym o śmierci Pawła Stańczaka. Organizacja Zakładowa nie otrzymała odpowiedzi na kwestie ewakuacji z Sachary Zachodniej i braku osłon. Przesunięty jest termin całkowitej likwidacji i dalszej prascy dla części pracowników do 31 marca 2017 roku.

Po informacji kolegi Jacka odbyła się dyskusja z udziałem J. Tyszko, P Łusiewicz, J. Jankowska,  na temat przywrócenia solidarności w Solidarności oraz na temat ostatnich decyzji Komisji Krajowej.

O sytuacji w PSG   - mówił R. Wawrzyniak o zmianie struktury spółki o pracach zespołów, potrzebach kadrowych.

J. Jankowska mówiła o negatywnych skutkach przekształceń i odejściach ze związku a M. Jurski że z tego samego powodu następuje zwiększenie liczebności związku

 W Gaz-Systemie - P. Łusiewicz – o niezbyt dobrych decyzjach kadrowych, bałaganie braku decyzyjności i o  spotkaniu z Zarządem Gaz-Systemu 14.12.2016 –w którym uczestniczyli przewodniczący Regionu, SPCH, KS GNiG. Po tym spotkaniu nastąpiła poprawa w relacjach ZZ Pracodawca chociaż zachowania Dyrektorów są bardzo różne. Mówił też o wyborach do Rady Pracowników 5 osób z Solidarności na 7 wybieranych

W PGNiG OD - Z. Pituła vel Cyganik .mówił o pozyskiwaniu członków pracowników świadczących usługi na rzecz spółki przez pracowników agencji pracy tymczasowej, przypadkach występujących zwolnień z art. 52 za drobne naruszenia nieprecyzyjnego Regulaminu Pracy, niedogadywaniu się ze ZZ OPZZ. Solidarność angażuje się w taryfikację stanowisk, poprawę działania Contact Center,. Wnioskują o przywrócenie profilaktyki wzrost płac 12%/

Exalo - B. Potyrała omówił zwolnienia grupowe i spór zbiorowy zakończony porozumieniem 29 lipca 2016r. Wynegocjowany ze związkami zawodowymi dobrowolny program dodatkowych odpraw specjalnych spotkał się z dużym zainteresowaniem,  wnioski złożyło ponad 200 osób, a na koniec roku odeszło ze spółki w ramach zwolnień 607 osób. Jednak skutki tych zwolnień obejmują cały kraj i nie są tak bardzo dotkliwe. Nie znamy zakresu zgłoszeń o ponowne podjęcie pracy co otwarłoby możliwość udziału w naborze w GK a ostatnio jest ich dużo w PSG. W listopadzie przestały obowiązywać premie zapisane w ZUZP Exalo Drilling S.A. Do korekty jest taryfikator stanowisk i stawki zaszeregowania, system premiowania pracowników (system motywacyjny) oraz zasady wynagradzania pracowników skierowanych do pracy zagranicą. Pracodawca oczekuje prostego przejrzystego systemu płacowego. Odbyły się 2 spotkania w dniach 24.112016 w Zielonej Górze oraz  4.01.2017 w Krośnie, wszelkie dotychczasowe propozycje zostały porzucone i ma być kolejne spotkanie w dniu 19 stycznia. Spółka zakończyła rok dużą stratą. ZZ skrytykowały próbę ograniczenia ilości poziomów kwalifikacyjnych
i stanowisk.

                   PGNiG Technologie - A. Nowak - poinformował o likwidacji lokalizacji w Pogórskiej Woli i o odrzuceniu możliwości przeniesienia się pracowników nawet przy organizacji wspólnego dojazd. Wielu pracowników znalazło pracę na miejscu w Gaz-Systemie a zatrudnienie zmniejszyło się o 50 osób. Skrytykował on słabe kompetencje kierownictwa i wynik finansowy. W ub. Tygodniu w spółce gościł Prezes Woźniak i ostrzegł Zarząd i załogę że w przypadku utrzymania się ujemnych wyników w przyszłym roku może nastąpić likwidacja Spółki.

Informacja o wynikach wyborów do Zarządu PGNiG SA i Rady Nadzorczej

14.12.2016 rok odbyło się w Warszawie spotkanie części Prezydium oraz 2 przewodniczących z PGNiG SA z kandydatami na członka Zarządu Waldemarem. Wójcikiem i Magdaleną Zegarską.  – PB, ZS, ZG, ZS, KW. Wysłuchano kandydatów zadając im pytania a następnie  zarządzono

Następnie RKS GNiG i głosowała nad poparciem do wyborów członka Zarządu

Uprawnionych do głosowania było 25 członków RSK i 6 Komisja Rewizyjna. Poparcie RSK uzyskał Wójcik Waldemar

I udzielono też poparcia dla  członków do Rady Nadzorczej w PGNiG  tj. dla Sobki i Sieradzkiego

W wyborach  - ogłoszone wyniki 13 stycznia  - do Zarządu

Uprawnionych – 4682, Udział wzięło – 3821, Ważne głosy 3744, nieważne –74, do wyboru - 1873

kandydaci uzyskali nst. ilość głosów: Maciej Dębiński  Sanok – 827, Piotr Krępulec OGiE – 458, Waldemar Wójcik Centrala – 1087, Magdalena Zegarska Centrala - 1372

DO DRUGIEJ TURY PRZESZLI   WÓJCIK – ZEGARSKA

na członków Rady Nadzorczej w PGNiG -

Uprawnionych – 4682, Udział wzięło – 3821, Ważne głosy 3409, nieważne – 407, do wyboru - 1706

Okręg I - Stanisław Sieradzki – 3409, Okręg II - Mieczysław Kawecki – 1736, Zygmunt Sobka – 851, Ryszard Wąsowicz – 822,  Okręg III - Sławomir Borowiec – 2125, Andrzej Szczygieł - 1284

 

Sprawy różne

B. Potyrała mówił o Centralnej Barbórka w Krakowie - mało zgłoszeń związkowców, tragedia w KGHM,  wystąpienie Barbórkowe  przewodniczącego Sekcji, oburzeniu Prezesa, oraz o spotkaniu branżowym w Gdańsku i propozycji ograniczenia liczebności Komisji Krajowej.

M. Miara nawiązał do Krajowego Zjazdu Delegatów i niezadowoleniu z powodu braku decyzji Statutowych o potrzebie dalszych działań branż w tym pozytywnie ocenił pomysł przewodniczącego Sekcji.

Mówił też o Nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej i podjętym stanowisku w sprawie aktualnej sytuacji politycznej. Omówił tez działania związku w sprawach pracowniczych

W dyskusji różnie oceniano brak poparcia dla Rządu a J. Jankowska zapytała o skutki braku skwitowania Prezesa Wójcika.

Na ten temat udzielili odpowiedzi prawnicy Komisji Krajowej którzy przyjechali w sprawie struktury związkowej w PSG. 

 

Udział prawników wynikł z pisma do SPCH kolegi Karola Fronta, które zostało przekazane do KK przez M. Miarę. Na spotkaniu branżowo – opłatkowym po rozmowie z Adamczykiem i Nakoniecznym uzgodniono przyjazd prawników do Uniejowa.

W dyskusji pytano również o dyżury domowe, szerokie miejsce pracy zmieniane porozumieniem, przyjęcia do związku pracowników pracy tymczasowej, czas pracy w delegacji, montera i kierującego samochodem, przerwę na odpoczynek po powrocie z delegacji ww , i inne sprawy pracownicze.

Większość czasu poświęcono jednak

Prezentowano różne rozwiązania w różnych zakładach łączenia, podziały, przejęcia członków, zmiany nazewnictwa organizacji, przerejestrowywania ich w Regionach, przekazywania składek, tekstów porozumienia, władz które powinny podjąć decyzję itp.

Ostatecznie ustalono że dojdzie do kolejnego spotkania z Komisją Zakładową w Gdańsku a koordynatorem organizacyjnym i przesyłającym pytania będzie kolega M. Miara – przewodniczący SPCH.

Nie przyjęto pomysłu by uzyskać  zgodę KK na przyśpieszenie wyborów na nową kadencję.

 

Na koniec B. Potyrała zwrócił się z wnioskiem o zmianę ewentualnego terminu WZD  w PSG
w kwietniu gdyż koliduje on z Radą Sekretariatu a dotychczas przewodniczący wyższych władz branżowych byli gośćmi takich spotkań a decyzje organizacyjne związku będą na tym spotkaniu bardzo ważne.

 

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołował

R. Wawrzyniak                                                                                 B. Potyrała