Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-07-10

Posiedzenie grupy negocjacyjnej Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego przy Komisji Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 lipca 2023 roku odbyło się w Brukseli posiedzenie grupy negocjacyjnej Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego przy Komisji Europejskiej. Spotkanie zgromadziło wybranych 16 członków grupy, w tym Przewodniczącego Piotra Łusiewicza oraz Tomasza Bibera, który wspomagał jego prace.

Podczas całodniowych obrad skupiono się na przygotowaniu europejskiej umowy ramowej w ramach tzw. Sprawiedliwej Transformacji sektora gazowego i usług z nim związanych. Umowa ta jest oparta na autoryzacji Komisji Europejskiej oraz związana z polityką klimatyczną, znana potocznie jako Zielony Ład, oraz programem priorytetowym dla Unii Europejskiej, FIT for 55.

Warto zaznaczyć, że decyzje o rozpoczęciu negocjacji zostały podjęte we wrześniu 2022 roku podczas posiedzenia plenarnego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego, w którym uczestniczą europejskie organizacje związkowe EPSU (Europejski Związek Służby Publicznej) oraz IndustriAll Europe, w ramach którego działa Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", oraz pozostali Europejscy Partnerzy Społeczni, głównie zorganizowani w Eurogas, reprezentujący interesy pracodawców.

Teraz, na podstawie ustalonych terminów prac nad umową ramową, negocjacje rozpoczynają się na poziomie Parlamentu Europejskiego, a ich rezultatem będzie dyrektywa unijna obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podczas posiedzenia grupy negocjacyjnej skupiliśmy się na szerokim zakresie zagadnień, w tym:

- Zagwarantowaniu pracownikom prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych.
- Konieczności prowadzenia rozmów z pracodawcami jedynie przez organizacje związkowe, a nie wyimaginowanych reprezentantów społecznych. Podkreślono rolę organizacji związkowych w projekcie europejskiej umowy ramowej w zakresie Sprawiedliwej Transformacji.
- Roli komunikacji oraz dostępu do informacji o pracach grupy negocjacyjnej Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego.
- Zapobieganiu działaniom autorytarnym pracodawców wobec pracowników, poprzez wcześniejsze informowanie o zamiarach firm dotyczących realizacji polityki Sprawiedliwej Transformacji, Zielonego Ładu i powiązanych działań.
- Minimalizacji skutków Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności pakietu wodorowego i gazu bezemisyjnego, dla wykwalifikowanej siły roboczej obecnej i przyszłej, biorąc pod uwagę już istniejące niedobory w krajach Unii Europejskiej.
- Szeroko pojętej współpracy z regionalnymi i lokalnymi wspólnotami.
- Roli cyfryzacji w procesie zmian energetycznych prowadzących do neutralności klimatycznej.
- Wprowadzeniu zintegrowanej i długoterminowej strategii firm, mającej na celu chronienie pracowników poprzez zrównoważony rozwój. Transformacja powinna być skuteczna zarówno ekonomicznie, jak i społecznie.
- Przeprowadzeniu oceny społecznego wpływu transformacji poprzez tworzenie multidyscyplinarnych zespołów, w których równą ilość przedstawicieli będą stanowić związki zawodowe oraz członkowie przedsiębiorstw posiadający fachową wiedzę w zakresie ekonomii przedsiębiorstw, zasobów ludzkich, BHP, stosunków pracy itp.
- Udziale pracowników i ich związków zawodowych w przewidywaniu i zarządzaniu zmianami przemysłowymi.
- Roli i zaangażowaniu związków zawodowych w procesie transformacji korporacyjnej.
- Zapewnieniu rzeczywistej możliwości działań związków zawodowych, zwłaszcza w przypadkach alternatywnych, z realnymi decydentami, najwyższym kierownictwem i zarządami.
- Wprowadzeniu sankcji odstraszających za nieprzestrzeganie praw pracowniczych i roli związków zawodowych, zwłaszcza w przypadkach blokowania, zawieszania ustalonych planów biznesowych, projektów restrukturyzacyjnych, uwzględniając możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przed sądami.
- Roli branżowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Następne spotkanie grupy negocjacyjnej odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku, po którym przedstawimy kolejne informacje dotyczące prac. Prace grupy negocjacyjnej są przewidziane na lata 2023-2024 ze względu na szeroki zakres działań i prac, które wymagają czasu. Ostatecznym rezultatem będą dyrektywy europejskie.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach i ważnych decyzjach dotyczących tych negocjacji.