Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-04-09

Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

W dniach 4-6 kwietnia 2018 r. w Oświęcimiu odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” połączone ze spotkaniem z przedstawicielami węgierskiego związku zawodowego VDSZ. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników, odbyły się  wspólne obrady. Każdy z gości przedstawił się oraz poinformował obecnych o swojej pracy zawodowej i związkowej. Strona węgierska reprezentowała głównie przemysł chemiczny.

Głos zabrał Mirosław Miara, który rozpoczął od przedstawienia danych polityczno-gospodarczych z naszego kraju. Omówił także strukturę NSZZ „Solidarność” oraz poszczególne sekcje należące do KSPCH NSZZ „Solidarność”. Odniósł się także do zmian
w polskiej polityce, które wprowadził nowy Rząd. Zreferował reformy jakie wdrożył PiS. Następnie przeszedł do spraw organizacyjnych związanych z kolejnym dniem, kiedy to zaplanowano zwiedzanie zakładu Synthos oraz niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 

Przewodniczący związku zawodowego VDSZ Tamás Székely podziękował za zaproszenie, po czym przeszedł do omówienia sytuacji gospodarczo-politycznej Węgier. Węgrzy czekają na zaplanowane na 8 kwietnia wybory.  Sytuacja w ich kraju nie jest w ich ocenie najlepsza. Węgry przechodzą duży kryzys migracyjny, związany z niskimi wynagrodzeniami. Rząd wprowadził zmiany w systemie edukacji ustalając poziom obowiązku szkolnego na 16 lat. Obecny rząd posądzany jest o korupcję oraz nepotyzm. W kraju zmniejsza się grupa społeczeństwa klasy średniej, tym samym zwiększając liczbę osób w klasie najniższej. Zasiłki dla bezrobotnych wypłacane są najkrócej w Unii Europejskiej – tylko przez 3 miesiące.

Kolejnego dnia uczestnicy mieli okazję zobaczyć rozbudowującą się firmę Synthos, która powstała w połowie XX wieku, czego dowodem były widoczne budynki z tego okresu. Podstawowymi produktami produkowanymi w Synthos są kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, a także środki ochrony roślin. Firma w związku z wykorzystywaniem więźniów obozu w okresie budowy była ściśle związana z drugim punktem zwiedzania. Te licznie odwiedzane przez turystów z Polski jak i całego świata miejsce wywarło na wszystkich ogromne wrażenie, wywołując smutek i zmuszając do refleksji. Goście z Węgier z przejęciem uczestniczyli w zwiedzaniu obozu w którym bardzo dużą grupę więźniów stanowili Żydzi i Cyganie węgierscy.

6 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Mirosława Miarę. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 3/2017 organizowanej w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Opocznie został zatwierdzony jednogłośnie. Rada KSPCH  jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu za 2017 r. oraz preliminarz na 2018 r. Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 1/2018.

 

Mirosław Miara opowiedział o wydarzeniach jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH, a był to okres wyborów w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych. Takie wybory odbyły się także w Polfie Warszawa, gdzie Mirosław Miara został wybrany przewodniczącym na kolejną kadencję. W lutym odbyło się wręczenie certyfikatów Pracodawca Przyjazny Pracownikom, gdzie trzy wyróżnienia zdobyły firmy należące do KSPCH: Lotos Południe, Saint-Gobain Koło, ICN Rzeszów. Przewodniczący uczestniczył w WZD organizacji w Azotach Puławy, GAZ-System oraz ORLEN – pogratulował wybranym przewodniczącym. W marcu odbył się Dzień Skupienia tradycyjnie organizowany przez KSPCH na Jasnej Górze. Rekolekcje poprowadził nowy zakonnik – oj. Tomasz Tlałka. Podczas grudniowego posiedzenia KK odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy
– Wiesławem Łyszczkiem. Przewodniczący stwierdził, że był bardzo negatywnie zaskoczony wypowiedziami nowego Głównego Inspektora, które były mało merytoryczne.

Na posiedzeniu KK Prezydium upomniało przewodniczącego Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki – Kazika Grajcarka.  Sprawa dotyczyła współpracy ze związkiem zawodowym z Białorusi, który ponoć jest związkiem wspieranym przez Łukaszenkę. KSPCH również planował spotkania z tymi związkami z Białorusi, ale wobec takiego ostrego sprzeciwu Prezydium KK i EKZZ, musieliśmy odwołać zaplanowane na następny rok spotkania.

Pod koniec poprzedniego roku NSZZ Solidarność rozpoczęła akcję zbierania wniosków o legitymacje związkowe, które niestety otrzymano tylko od 10% członków Solidarności. Mirosław Miara wyraził swoje zadowolenie na słowa Piotra Dudy, który jako priorytet dla Związku uznał rozwój zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. W tej chwili ponadzakładowych układów zbiorowych pracy właściwie nie ma. W programie obrad ostatniego posiedzenia KK była sprawa dotycząca organizacji z naszego Sekretariatu, a mianowicie Polskiej Spółki Gazownictwa. Organizacja związkowa z PSG od pewnego czasu boryka się z problemem zmian w strukturze firmy a co za tym idzie zmian w strukturze związkowej. Problem zmian w strukturze spowodował podział w organizacji i stworzeniem sytuacji dużego konfliktu, co w rezultacie doprowadziło do Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, unieważnienia uchwał organizacji, przez region i do odwołania się do KK w sprawie uchwał Regionu. Komisja Krajowa podczas obrad uznała, iż należy doprowadzić do mediacji z przedstawicielami organizacji z PSG w celu rozwiązania konfliktu. Takie spotkanie się odbyło, ale niestety do żadnej ugody nie doszło. Piotr Duda poruszając temat prac komisji kodyfikacyjnej nad Kodeksem Pracy, prosił aby uspokoić członków związku, iż są to sztucznie puszczane przez media i niektórych członków komisji informacje i w zasadzie nieprawdziwe ( sprawy urlopów, przerw na papierosa itp.). Przewodniczący poinformował, że komisja ma tylko przygotować raport a decyzje o zmianie Kodeksu Pracy będą podejmowane później i zapewniał, że nic nie wejdzie w życie bez zgody NSZZ Solidarność.

Mirosław Miara omówił także sprawy organizacyjne dotyczące czerwcowego kongresu KSPCH, które odbędzie się w Warszawie. Na kongres zostaną zaproszeni także obecni członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostaną wybrani na delegatów.

Ireneusz Besser przekazał obecnym informację o wygranej sprawie Karola Morgiela, który jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” w spółce Nordglass został zwolniony przez pracodawcę.  Przed drugą rozprawą w grudniu ze strony pracodawcy padła propozycja ugody - bardzo wysokiego odszkodowania, jednak bez przywrócenia do pracy. Karol się nie zgodził żądając przywrócenia do pracy. Między drugą a trzecią rozprawą zmieniono prezesa i dyrektora HR. Na trzeciej rozprawie pracodawca zaproponował Karolowi przywrócenie do pracy ze wszystkimi należnymi świadczeniami.

Następnie o problemie łączenia organizacji w firmach OLPP i PERN opowiedział Arkadiusz Karaszewski. 3 stycznia 2018 roku połączenie PERN i OLPP w jeden organizm wpisane zostało  do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym powinno nastąpić połączenie organizacji NSZZ Solidarność, co okazało się nie takie łatwe. Organizacja z OLPP formalnie nie powinna już istnieć, jednak zorganizowano tam wybory, które zostały zatwierdzone przez region częstochowski. Solidarność w PERNie ma problem z porozumieniem się z zarządem organizacji z OLPP. Mimo braku pomocy ze strony „starej” komisji OLPP, po połączeniu NSZZ Solidarność powróciła do rozmów z zarządem w sprawie sporu zbiorowego w OLPP .

 

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków.

Na tym zebranie zakończono.