Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-12-06

Posiedzenie Rady KSPCH

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników, odbyły się wspólne obrady, które rozpoczęto minutą ciszy oraz modlitwą za zmarłego Edwarda Kargula
– członka Rady KSPCH w poprzedniej kadencji.

W pierwszej części obrad odbyło się spotkanie z przedstawicielem banku PKO BP, który przybliżył obecnym zależności i sposób działania programów PPE i PPK.
Są to rozwiązania emerytalne – funkcjonujące już w wielu firmach Pracownicze Programy Emerytalne i wchodzące w przyszłości Pracownicze Plany Kapitałowe są formą grupowego oszczędzania na cele emerytalne dla pracowników w firmach. Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych.
W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK - pracownika - może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc. Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników. W systemie uczestniczyć będą solidarnie trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Jeżeli pracownik zdecyduje się odkładać, co najmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto (maksymalnie 4 proc.), to drugie tyle otrzyma, jako dopłatę od pracodawcy i państwa. Pracownicy będą mieli możliwość wystąpienia z PPK w dowolnym momencie lub pozyskania części zebranych funduszy np. w przypadku poważnej choroby, lub na cele mieszkaniowe.

 • Do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat.
 • Z PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.
 • Osoby zarabiające poniżej pensji minimalnej będą wpłacać 0,5 proc. pensji zamiast 2 proc., bez utraty dopłat po stronie pracodawcy i państwa.
 • Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.

Pieniądze te miałyby być potem inwestowane przez specjalnie powołane do tego instytucje, które powstaną w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych. Sejm przyjął ustawę o PPK w październiku 2018 roku.

Jeżeli u dużych  pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników w dniu wejścia w życie ustawy (1 lipca 2019 r.) będzie działał PPE który spełnia określone cechy (obejmuje co najmniej 25% załogi oraz składka wynosi co najmniej 3,5% wynagrodzenia) nie ma możliwości tworzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Należy jednak również pamiętać o treści art. 13 ust. 2  ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wskazuje on, że podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Oznacza to, że także po wejściu w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych można wynegocjować PPE i  fakt ten wpłynie na wysokość składki.

Ustalono, że kontakt do Pana dyrektora zostanie przesłany członkom Rady i Komisji Rewizyjnej drogą mailową po spotkaniu.

Kolejno głos zabrał Grzegorz Zawadzki z Tygodnika Solidarność. Wysłuchał uwag dotyczących funkcjonowania tygodnika i prosił obecnych o przesyłanie informacji i spraw, które chcieliby żeby były umieszczone w prasie.

Po pożegnaniu gości rozpoczęto posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które otworzył Przewodniczący Mirosław Miara.

Przegłosowano program obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę).
 5. Omówienie i przyjęcie strategii działania Rady w kadencji 2018-2023, oraz harmonogramu działań Rady KSPCH  w 2019 r.
 6. Omówienie i przyjęcie uchwały w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2019 rok.
 7. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych.
 8. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności
  w okresie od 7 września do 6 grudnia 2018r., informacja z obrad KK.
 9. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.
 10. Wolne wnioski.         

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Ad.3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2018 został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 4

Komisja Rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania.

Ad.5

Mirosław Miara rozpoczął dyskusję dot. strategii działania Rady w kadencji 2018-2023, oraz harmonogramu działań Rady KSPCH  w 2019 r.. Propozycja strategii została przesłana członkom Rady na długo przed terminem spotkania. Kilka osób wniosło uwagi i wyraziło opinie przed posiedzeniem Rady. Długa dyskusja rozpoczęła się od komentarza w sprawie dot. zmian w podziale składki dla krajowych sekretariatów. Przewodniczący zwrócił uwagę na rażącą dysproporcję w poziomie wsparcia finansowego regionów i sekretariatów. Sekretariaty borykają się z problemami finansowymi pomimo tego, że często posiadają więcej członków niż niektóre regiony. Nie posiadają własnych majątków (lokali) i biur prawnych. Rada zgodziła się z tym, że sekretariaty powinny otrzymywać większą część składek niż obecnie.

Najbardziej kontrowersyjnym punktem okazał się pomysł rejestracji organizacji zakładowych w KRS. Pomysł zrodził się przede wszystkim po problemach, jakie pojawiały się podczas łączenia firm i likwidacji komisji, a co za tym idzie utratą członków. Kontrargumentem było ryzyko tworzenia kilku komisji Solidarności u tego samego pracodawcy i utraceniem reprezentatywności. Kwestia przyjęcia tego punktu spotkała się z dużo większą liczbą przeciwników niż zwolenników i z tego powodu została wykreślona z projektu strategii.

Pozostałe zapisy strategii zostały przyjęte przez Radę w niezmienionej wersji (Strategia działania Rady w kadencji 2018-2023, oraz harmonogramu działań Rady KSPCH  w 2019 r w załączniku do protokołu).

Ad. 6

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2019 r.

Ad.7

Sławomir Bezara streścił wydarzenia, jakie miały miejsce w sekcji chemii od momentu ostatniego posiedzenia Rady. Po nielegalnym strajku niezwiązkowców w Goodyear w Dębicy związki zostały obarczone częścią winy za brak informacji o ryzyku strajku. Wynegocjowane porozumienie zawierało podniesienie stawek godzinowych dla każdego pracownika. Wprowadzono także premie lojalnościowe i dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta.

W Bridgestone pracodawca również zdecydował się na wypłatę dodatku za pracę w sobotę oraz dodatki transportowe dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 20 km, 20-60 km, i powyżej 60 km (zróżnicowane kwotowo).

Od października w Bridgestone weszła zmiana wynagrodzeń z godzinowych na miesięczne, co niekoniecznie spotkało się z zadowoleniem członków związku, jednak po czasie okazało się, że zmiana jest dla pracowników korzystna.

Bolesław Potyrała przekazał informacje ze swojej sekcji, w której to z okazji Święta Niepodległości pracownicy dostali nagrody po 1000 zł (dwie mniejsze dostały po 500 zł).

W PSG trwają ciężkie negocjacje, które prawdopodobnie skończą się sporem zbiorowym.

W Gaz-Systemie opóźniło się wartościowanie, w zamian, za co przyznano spore premie. Bolesław Potyrała po długo trwającym zawirowaniach dot. miejsca podjęcia pracy dostał oddelegowanie do pracy w Krośnie na rok czasu.

Henryk Kleczkowski poinformował obecnych o zmianach w zarządach spółek w sekcji przemysłu naftowego. Wynegocjowano dobre wzrosty na 2019 i korzystne zmiany do zakładowego układu zbiorowego pracy, takie jak spora podwyżka w najniższej kategorii zaszeregowania oraz spłaszczenie tabeli płac. Odbyło się spotkanie zarządu ORLEN i LOTOS w celu rozpoczęcia rozmów dotyczących połączenia. Orlen Południe przyjął nowy, korzystny zakładowy układ zbiorowy pracy.

Arkadiusz Karaszewski przypomniał o porozumieniu gwarancyjnym, jakie udało się podpisać po połączeniu Pern i OLPP, które obecny zarząd stara się cały czas naginać. Bezpośrednio po połączeniu pracodawca wstrzymał dialog ze stroną społeczną, w związku, z czym Solidarność napisała pismo do KPRM z informacją o braku chęci nawiązania rozmów ze strony zarządu i obawami na przyszłość. Przez pół roku związek nie otrzymał odpowiedzi, natomiast w tym okresie pracodawca, co 2-3 miesiące zaczął spotykać się ze stroną społeczną. Spotkania nie przynoszą żadnych zmian, a ich organizacja jest jedynie pokazaniem przez pracodawcę woli dialogu. Ostatecznie związek po pół roku otrzymał od ministra pismo, że ten cieszy się z nawiązanego dialogu. Z okazji Święta Niepodległości została przyznana pracownikom premia w wysokości 1918 zł.

W sekcji pracowników przemysłu papierniczego sytuacja nie jest zadowalająca tak jak w poprzednio omawianych branżach. Pomimo tego, że sam przemysł papierniczy jest w dobrej kondycji to sytuacja pracowników nie jest najlepsza. Głównymi problemami są ceny drewna i energii.

Przez prawie rok trwał spór zbiorowy w firmie Falck, podczas którego zorganizowano pikietę pod siedzibą firmy w Warszawie. Spór zakończył się niedawno po kilku spotkaniach negocjacyjnych.

W zakładzie IP Kwidzyn doszło do podpalenia dwóch maszyn i pras kablowych przez pracownika, który później popełnił samobójstwo. Palone kable spowodowały skażenie i uszkodzenie konstrukcji. Pierwsza z maszyn nie działała 9 dni, zaś druga 3 miesięce, co oczywiście niosło ze sobą ogromne koszty.

Ireneusz Besser streścił uczestnikom przebieg sprawy sądowej, którą jego organizacja miała w sądzie pracy. Sprawa dotyczyła uznania jednemu z członków związku pracy w warunkach szczególnych. Pracodawca pomylił na umowie o pracę stanowisko, które zostało zapisane jako murarz, a nie murarz pieców ceramicznych. Pomimo tego, że przeprowadzono postępowanie potwierdzone przez prawnika oraz zeznania, ZUS nie chciał tego uznać. Sąd pierwszej instancji orzekł na niekorzyść pracownika, dopiero po kasacji udało się rozstrzygnąć sprawę na rzecz członka związku.

Kolejnym problemem okazały się przejścia na emerytury pomostowe.  ZUS w Sosnowcu informował, iż jeden dzień pracy nie jest wystarczający do uznania pracy w warunkach szczególnych, ponieważ wymagany jest miesiąc. W poprzednich latach pracownicy, którzy przepracowali tylko jeden dzień w warunkach szczególnych otrzymywali decyzje o otrzymaniu emerytury. Sprawa została zgłoszona do KK i dzięki Bogdanowi Kubiakowi, który interweniował w ZUSie, urząd zmienił interpretacje zgodnie z tą, która obowiązywała rok wcześniej i wszystkie osoby, które otrzymały odpowiedź negatywną mogą składać wnioski ponownie i będą one pozytywnie rozpatrzone.

Ireneusz Besser zwrócił się także z pomysłem umieszczenia w wirtualnej bazie KSPCH standardowych dokumentów, z, których mogą korzystać organizacje związkowe.

Ad. 8

Wszystkie informacje dot. działalności w okresie od 7 września do 6 grudnia 2018r. były przesyłane na bieżąco. Mirosław Miara podziękował organizacjom, które przesłały swoje dokumenty do bazy KSPCH. Prosił o przesłanie dokumentów przez organizacje, które jeszcze tego nie zrobiły.

Ad.9,10

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków. Na tym zebranie zakończono.

Na kolejny dzień uczestnicy spotkania mieli zaplanowane zwiedzanie huty szkła STOLZLE Częstochowa. Podczas wizyty mieli okazję zobaczyć cały proces tworzenia opakowań szklanych i butelek.