Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-04-15

Posiedzenie Rady KSPCH, 13-14 kwietnia Waplewo

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w Waplewie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Obrady rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara omawiając program spotkania oraz wprowadzając autopoprawkę dot. dodania do omówienia spraw organizacyjnych kongresu*.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, (jeśli KR wyrazi taką wolę).
 5. Przyjęcie wykonania budżetu za 2022 rok, preliminarza na 2023 rok, uchwały.
 6. *Sprawy organizacyjne dot. kongresu.
 7. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności w okresie
  od 7 grudnia 2022 r. do 12 kwietnia 2023 r., informacja z obrad KK.
 8. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych.
 9. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.
 10. Wolne wnioski. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 3/2022 organizowanej w dniach został zatwierdzony jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 1/2023. Rada KSPCH jednogłośnie przyjęła uchwały dot. wykonania budżetu 2022 r. i preliminarza 2023 r.

Mirosław Miara omówił sprawy dot. organizacji kongresu, który ostatecznie odbędzie się w dn. 15-16 czerwca w Częstochowie w hotelu ARCHE. Hotel znajduje się blisko parkingu przy Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Zakwaterowanie rozpocznie się o godz. 14:00. Na godz. 15:00 zaplanowany jest obiad, a po nim rozpoczęcie obrad. Między posiedzeniem, a kolacją zaplanowano koncert Jarka Wista. Następnego dnia od rana będą kontynuowane obrady.

Mirosław Miara omawiając wydarzenia, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH podziękował wszystkim obecnym na grudniowych obradach. W związku z tym,
że przypadała wtedy dziesiąta rocznica śmierci Andrzej Koneckiego spotkanie miało trochę innych charakter. W imieniu rodziny śp. Andrzeja Koneckiego Przewodniczący przekazał Radzie KSPCH podziękowania za pamięć i obecność.

W grudniu 2023 r. w Kołobrzegu odbyło się również posiedzenie KK. W informacji z prac Prezydium Henryk Nakonieczny omówił sprawy dotyczące powołanej przez Premiera Komisji i związkowo-rządowej. Komisja miała zajmować się trzema postulatami które zgłoszono na szykowaną i odwołana manifestację. W składzie Komisji z NSZZ Solidarność znalazło się 9 osób. Jak stwierdził Przewodniczący Piotr Duda jeśli chodzi o postulat – „emerytury stażowe” to obecnie nie dyskutuje się „czy?” ale „jak ?” i to jest jak stwierdził obiecująca zmiana nastawienia.

Tradycyjnie w styczniu (z wyjątkiem trzyletniej przerwy spowodowanej pandemią) miało miejsce branżowe spotkanie opłatkowe. Z KSPCH stawiło się czterech Przewodniczących KS należących do KSPCH. Podczas spotkania Henryk Nakonieczny mówił o rozmowach z Rządem zespołu związków zawodowych i Rządu w 4 podzespołach: energetycznym, emerytalnym, wzrostu wynagrodzeń, oświaty i nauka.

7 marca KK przyjęła uchwałę o najbliższym Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność, który odbędzie się 19-20 października w Spale. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uchwaliła kilka stanowisk dotyczących:

- potępienia działania reżimu Aleksandra Łukaszenki i wzywające do natychmiastowego zaprzestania wojny z własnym narodem.

- potępienia agresji Rosji na Ukrainie

- wyrażające oburzenie brutalnym atakiem na osobę Św. Jana Pawła II i wyrażając stanowczy protest przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia.

Na tym samym posiedzeniu KK uchwalono klucz wybroczy dot. delegatów na KZD. Zdecydowano, że Jeden mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów w kadencji 2023 – 2028 przypada na każde pełne 2100 członków Związku w Regionie.

Przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie omówił sytuację w IPN Szczecin w kontekście zwolnienia trzech pracowników bez zachowania obowiązujących procedur prawnych.

Kolejną częścią obrad były sprawy finansowe tzn. omówienie wykonania budżetu za 2022 r. oraz projektu budżetu na 2023 r. Komisja Krajowa jednogłośnie zatwierdziła wykonanie budżetu za 2022r. oraz przyjęła projekt preliminarza.

Henryk Nakonieczny przedstawili przebieg rozmów dotyczących emerytur stażowych, przemysłu energochłonnego, płac w budżetówce. Na obecną chwilę można stwierdzić, że po serii spotkań, część naszych postulatów ma szansę być pozytywnie uzgodniona, a inne raczej są dość odległe. W połowie marca zapowiedziano podjęcie decyzji i zakończenie negocjacji, niestety w dalszym ciągu nie wiadomo co zadziało się w tej kwestii.

Na koniec Mirosław Miara przypomniał o rozpoczęciu wydawania kart zniżkowych Orlen dla członków „S”. Akcja została pozytywnie odebrana, organizacje obserwują zwiększone zainteresowanie przystąpieniem do związku i wyrabianiem legitymacji. Wymogiem skorzystania z rabatu jest zgłoszenie się z legitymacją związkową na dedykowaną stację paliw, gdzie można odebrać własną kartę lojalnościową. Zgodnie z umową podpisaną przez KK wielkość rabatów nie może zostać ogłoszona. Każda członek „S” zostanie poinformowany o zniżkach na stacji paliw Orlen.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego poinformował obecnych o przystąpieniu dwóch nowych organizacji, które posiadają wspólnie około 500 członków.

Sytuacja firm zrzeszonych w Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego jest do siebie bardzo podobna. Większość z nich posiada duże zapasy magazynowe. W firmach zdarzają się przestoje.

Bolesław Potyrała poinformował o zakończeniu wyborów we wszystkich 10 organizacjach w wyniku których wybrano 43 delegatów. W większości komisji zakończono już rozmowy dot. podwyżek płac. Najgorsza sytuacja jest w Exalo Drilling w której w 2022 r. przez pół roku nie było pracy ze względu na połączenie i przesuniecie zadań. W związku z wygranymi wcześniej przetargami i późniejszym wzrostem inflacji spółka była zmuszona wykonać zlecenia po cenach sprzed podwyżek co skutkowało poniesieniem strat. Spółce ostatecznie udało się otworzyć linię kredytową, jednakże w tych środkach nie zapewniono pieniędzy przeznaczonych na podwyżki.

Hanna Kujawińska omówiła sytuację PSG, gdzie rozmowy w sprawie podwyżek trwały od lipca 2022 r. Rozmowy zostały zakończone sukcesem. W wyniku wyborów przewodniczącym organizacji PSG został Zbigniew Dariusz Matuszewski.

Piotr Łusiewicz zwrócił się z podziękowaniem dla Sekretariatu dzięki którego akcji udało się wywalczyć podwyżki w Gaz-Systemie. Spotkanie z Ministrem Bergerem było pierwszym momentem kiedy nastąpiły pierwsze pozytywne zmiany. W spółce zakończono rozmowy o podwyżkach, których efekt był satysfakcjonujący dla pracowników.

Zbigniew Lisewski przedstawił sytuację Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego, której kondycja pogorszyła się od ostatniego spotkania. Firmy z branży uporały się z dostawami drewna i węgla, ale okazało się, że większym problemem obecnie są pełne magazyny. Zalegające produkty zostały wytworzone po wysokich kosztach i firmy nie chcą obniżać ich cen.

Mirosław Miara jako Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego poinformował o przyjęciu nowej organizacji do sekcji. Wszystkie zrzeszone organizacje są już po wyborach. Na piętnaście firm tylko w dwóch nastąpiła zmiana przewodniczącego. W wyniku wyborów wybrano 33 delegatów. Sytuacja w farmacji jest stabilna i ma się dobrze.

Ireneusz Besser omówił ciężką sytuację swojej organizacji. W zakładzie doszło do antypracowniczych i antyzwiązkowych działania kierownictwa firmy. Zarząd wypowiedział Zakładowy Układu Zbiorowy Pracy po 28 latach jego obowiązywania. Ponadto w listopadzie ubiegłego roku doszło w zakładzie do znacznego opóźnienia wypłaty pensji pracownikom.

8 marca Ireneusz Besser za chęć wręczenia prezentu na Dzień Kobiet został ukarany naganą. Pracodawca utrudniał organizacji dostęp do tablic ogłoszeniowych oraz radiowęzła.

O nieprzestrzeganiu prawa pracy świadczą również trzy kontrole PIP, po których pracodawca został ukarany. Zatrudnienie w firmie po przejęciu większości udziałów przez HM Investment spadło o około 30 proc., czyli około 150 pracowników. W związku z powyższym 24 kwietnia o godzinie 13 pod Zakładem Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się pikieta Solidarności w obronie praw pracowniczych i związkowych. Ireneusz Besser zapraszał wszystkie organizacje zrzeszone w KSPCH do udziału w pikiecie.

Rada KSPCH jednogłośnie podjęła Stanowisko 1/2023 wyrażając oburzenie wobec działań antypracowniczych i antyzwiązkowych Zarządu ZPS „Karolina” Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej.

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego – Sławomir Bezara. W dniu 13.04 Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego podjęła stanowisko
w sprawie ograniczenia napływu nawozów spoza Unii Europejskiej. Sławomir Bezara zwrócił się do Rady KSPCH o przejęcie tego stanowiska przez Sekretariat. Rada przyjęła Stanowisko 2/2023 jednogłośnie.

Przedstawiciele OM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy S.A. wręczyli Przewodniczącemu - Mirosławowi Miarze pamiątkową statuetkę i podziękowali za wieloletnią współpracę.

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał
i wniosków. Na tym zebranie zakończono.

Drugiego dnia grupa udała się na zwiedzanie nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
po którego zakończeniu gospodarze spotkania tj. Komisja Międzyzakładowa MICHELIN POLSKA Sp. z o. o. zaprosili obecnych na obiad.