Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-17

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność

W dniach 16-17.06.2016 r. w Dorotowie koło Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia miały miejsce obrady, zaś drugiego dnia przedstawiciele Komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność Michelin Polska S.A. zorganizowali zwiedzanie zakładu.

16 czerwca posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Wszyscy obecni, minutą ciszy oraz modlitwą, uczcili śmierć Tomasza Podlaska- Zastępcy Przewodniczącego KSPCH, który zmarł 12 maja 2016 r.

Mirosław Miara poinformował, iż pierwszy raz w tej kadencji obecność na posiedzeniu Rady KSPCH jest na tyle niska, że kworum nie zostało osiągnięte.

Kolejno przegłosowano program obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

a) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  1. Kongres Jubileuszowy – omówienie przygotowań, podjęcie decyzji, stanowisk i uchwał
  2. Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od  2 kwietnia 2016 do  16 czerwca 2016, informacja z obrad KK
  3. Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych
  4. Składka afiliacyjna, omówienie wpływów składki
  5. Ewentualne projekty uchwał i głosowania   
  6. Wolne wnioski        

Na Przewodniczącego obrad Rada KSPCH, ze względu na nieobecność Sekretarza Ireneusza Bessera, zatwierdziła Mirosława Miarę.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 1/2016 organizowanej w dniach

31.03-1.04.2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 1/2016.

Przewodniczący przeszedł do omówienia prac organizacyjnych nad jubileuszowym Kongresem KSPCH, który odbędzie się w dniach 24-26 października w hotelu Novotel we Wrocławiu. Prosił o przekazanie tej informacji delegatom. Kongres rozpocznie się w południe mszą św. najprawdopodobniej w Kościele Św. Michała Archanioła (jest to jeszcze informacja do potwierdzenia). Później odbędzie się część uroczysta, na której będą obecni zaproszeni goście, Prezydium KK, oraz być może Minister Skarbu Państwa. Pierwszego dnia kongresu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności sekretariatu.

Przewodniczący pokazał Radzie medal, który będzie przyznawany podczas jubileuszu, jednocześnie przypomniał Przewodniczącym Sekcji o składaniu wniosków o nadanie medalu do biura KSPCH. Podczas kongresu planowany jest także występ artystyczny dzieci z wrocławskiej szkoły podstawowej.

Drugiego dnia odbędzie się konferencja pt. „Przemysł Chemiczny – wyznawania i bariery”, na której wystąpią przedstawiciele związków pracodawców oraz konferencja pt. „Układy Branżowe podstawową formą dialogu społecznego” na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Pracy. Wieczorem zaplanowane jest zwiedzanie Hydropolis – muzeum wody oraz ZOO (Afrykarium), gdzie odbędzie się także kolacja.

Ostatniego dnia kongresu zaplanowane są obrady, podczas których zostanie zatwierdzony nowy regulamin KSPCH (zgodnie z wytycznymi KK) oraz przeprowadzenie ankiety dot. zmian w statucie.

Przewodniczący przedstawił sytuację dot. sponsorów - w kliku firmach są już wstępne akceptacje oraz złożone obietnice.

Wszystkie informacje dotyczące działalności KSPCH są systematycznie publikowane na stronie internetowej, miesięczniku oraz przesyłane pocztą elektroniczną. Z ostatnich wydarzeń Przewodniczący poruszył temat warty przy grobie ks. Popiełuszki, którą miała przydzielona Sekcja Przemysłu Chemicznego. Niestety sekcja miała duże trudności ze znalezieniem chętnych, niemniej jednak warta się odbyła.

Mirosław Miara poinformował o rozpoczęciu prac zespołów przemysłu szklarskiego oraz przemysłu chemicznego w Komisji Trójstronnej. Przypomniał o organizowanej konferencji w Magdeburgu dot. układów zbiorowych, która była bardzo dobrze zorganizowanym, merytorycznym spotkaniem. Przewodniczący zwrócił się do KK z pomysłem utworzenia zespołu pracowników, którzy zajęliby się tą tematyką poprzez organizowanie spotkań, konferencji.

Następnie głos zebrał Bolesław Potyrała, który przybliżył obecnym stan prac Komisji Statutowej. Potwierdził, że Zjazd Statutowy na pewno się odbędzie, ponieważ komisja przyjęła niewielkie poprawki. Zmiany, o które zwracała się Rada KSPCH zostały zbagatelizowane.  13 lipca odbędzie się ostatnie posiedzenie komisji.

Mirosław Miara poinformował o zmniejszeniu się o 2 osoby Rady KSPCH. Jedną z nich jest zmarły Tomasz Podlasek, zaś drugą Janusz Znój, który w skutek przejęcia Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. przez Rafinerię Trzebinia S.A. (nastąpiło przekazane członków związku z jednej jednostki do drugiej jednostki organizacyjnej) utracił prawo do mandatu delegata na walny zjazd Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego, co również wiąże się z utratą mandatu KSPCH.

Przewodniczący poinformował, że Zjazd Delegatów Sekcji Przemysłu Chemicznego na którym ma zostać wybrany nowy przewodniczący odbędzie się w przeddzień kolejnego posiedzenia Rady KSPCH tj.  21 września 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Sekcji Przemysłu Chemicznego w dniu 15 czerwca Krzysztof Zieliński zaproponował na kandydata na Przewodniczącego Sekcji – Sławomira Bezarę.

Tadeusz Szumlański rozpoczął od poinformowania Rady o sytuacji w przemyśle chemicznym, głównie w Grupie Azoty, w której to doszło do zmian prezesów, a w ostatnim czasie dyrektorów. 8 czerwca odbyło się Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Chemicznej, na którym była mowa o nowym prawie wodnym, które wprowadza duże obostrzenia dotyczące pozbywania się ścieków. Zmiany te są na tyle znaczące, że przemysł chemiczny może mieć trudności z utrzymaniem się, ze względu na ogromne koszty. Związek Pracodawców Przemysłu Chemicznego stara się o wstrzymanie prac nad zmianami. Zostało wysłane w tej sprawie pismo do Pani Premier Beaty Szydło oraz Ministerstwa Środowiska.

Opracowano także projekt stanowiska strony społecznej w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW.

Mirosław Miara przekazał informację o likwidacji firmy Baxter Lublin, która jest amerykańską spółką działająca w 110 krajach świata. Mimo przynoszących zysków właściciel zdecydował się na zamknięcie fabryki, zwolnionych zostanie 270 osób.

Henryk Kleczkowski poinformował o zmianach w ORLEN, który ma trzech nowych członków zarządu. Związkom ciężko jest prowadzić rozmowy ze względu na to, że cały czas otrzymują obietnice zmian, które nie następują. W firmie LOTOS zarząd oraz rada nadzorcza zostały całkowicie wymienione. Arkadiusz Karaszewski przedstawił sytuacje w PERN, w którym również, z wyjątkiem członka zarządu wybieranego z ramienia pracowników, wymieniony został cały zarząd. Zmianie uległa także nazwa oraz logo firmy.

Bolesław Potyrała poinformował obecnych o wybraniu nowego zarządu w PGNiG. Dokonano zmian w spółkach zależnych – w spółce handlowej związkowcy weszli w spór zbiorowy płacowy. W PSG nowy prezes przystąpił do zmian organizacyjnych, rozpoczął plan inwestycyjny, który ma na celu obniżyć koszty w przyszłości. Wprowadził także warsztaty ze związkami zawodowymi, na których opracowywano strukturę spółki. Zespoły około dwa miesiące każdego dnia pracują np. nad strategią, podwyżkami.

Składki afiliacyjne zostały w całości opłacone przez trzy sekcje: Przemysłu Farmaceutycznego, Ceramików i Szklarzy oraz Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Pozostałe sekcje zostały poproszone o uzupełnienie wpłat.

Jednogłośnie przyjęto stanowisko w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW.

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” nie wnieśli żadnych wniosków.