Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-12-15

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność

W dniach 14-15 grudnia 2021 r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników odbyła się krótka wycieczka po najciekawszych zakątkach miasta.

Kolejnego dnia posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara omawiając program obrad.

 

Program obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, (jeśli KR wyrazi taką wolę).
 5. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności w okresie od 23 września do 14 grudnia 2021 r., informacja z obrad KK.
 6. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych.
 7. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.
 8. Wolne wnioski.         

 

 1.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2021 został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 4

Komisja Rewizyjna KSPCH nie przeprowadziła kontroli.

 

 

Ad.5

Przewodniczący rozpoczął zdawanie relacji z działalności sekretariatu od przypomnienia Zebrania Delegatów Organizacji Zakładowej PGNiG Obrót Detaliczny, które miało miejsce
1 października. Spotkanie odbyło się w obecności prezesa firmy i było bardzo merytoryczne.

W dniach 2-3 października wartę przy grobie ks. Popiełuszki pełnili koledzy z IP Kwidzyn i Sofidel Ciechanów. Mirosław Miara dziękując za obecność poinformował, że w tym roku firma IP Kwidzyn została sprzedana i obecnie istnieje pod nazwą Mayr-Melnhof.
W dniach 5-6 października 2021 r. w ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Podczas obrad odbyło się ślubowanie dwóch nowych członków KK. Ślubowanie złożyli: Artur Skieresz – nowo wybrany przewodniczący Regionu Konińskiego oraz Adam Golec nowo wybrany przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego. Podsumowano także akcję „Emerytury stażowe”, gdzie na tamtą chwilę zostało zebranych 240 000 podpisów. Przewodniczący ocenił, że jak na tak duży związek liczba ta jest niesatysfakcjonująca. Komisja Krajowa podjęła uchwałę ws. uruchomienia środków z funduszu strajkowego na akcję w obronie kopalni Turów. Manifestacja odbyła się 22 października w Luksemburgu pod siedzibą TSUE i w opinii Mirosława Miary była potrzebnym ruchem oraz okazją do pokazania związku innym krajom europejskim. Sama organizacja przejazdu na manifestację była oceniana różnie. W dalszej części obrad KK przyjęła stanowisko ws. wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r., w ramach projektu Fit for 55. W Jarnołtówku Rada KSPCH podjęła uchwałę w tej sprawie. Projekt uchwały został skierowany również na obrady KK. Okazało się, że w ostatniej chwili wpłynął również projekt uchwały w tej samej sprawie, przygotowany przez KSGiE. Po dyskusji wycofano nasz projekt uchwały, ponieważ projekt KSGiE był w swojej treści dalej idący od naszego. Podczas obrad KK poinformowano, że w ramach „Polskiego Ładu” Sejm przyjął ustawę na mocy, której gdy wejdzie ona w życie, będzie można odliczać składkę związkową (do 300,00 zł) od dochodu. Niestety formalności, które są do spełnienia (tj. zaświadczenie o wpłacanych składkach) i możliwość odliczenia składki od dochodu, powoduje, że uzysk jest niski.

W dniach 7-8 października w Zakopanem odbyła się druga cześć szkolenia „Wizerunek działacza związkowego część 2". Harmonogram kolejnych szkoleń został przedłożony w dalszej części spotkania.

7-8 października na zaproszenie Hanny Kujawińskiej i Dariusza Matuszewskiego Przewodniczący był obecny na WZD Organizacji Zakładowej PSG. Podziękował za możliwość uczestnictwa.

14 października miało odbyć się posiedzeniu Zespołu ds. dialogu, które niestety z powodu nieobecności przedstawicieli rządowych zostało odwołane.

18 października odbyło się spotkanie online Komisji Statusowej, na którym ponownie omawiano proponowaną przez nas propozycję zmiany dot. obligatoryjności przynależności do struktur regionalnych i branżowych. Na kolejne obrady komisji Mirosław Miara został poproszony o przygotowanie mapy drogowej w tym temacie. Następne spotkanie odbyło się stacjonarnie w dniu 29 listopada i niestety wszyscy obecni próbowali przekonać Przewodniczącego, że obligatoryjność jest zmianą, której nie da się wdrożyć. Jedynym pozytywnym aspektem jest opinia Ewy Zydorek na temat wprowadzenia innego sposobu dofinansowywania prac sekretariatów.

W dzień poprzedzający posiedzenie Rady w Rzeszowie odbyło się podpisanie umowy społecznej, związanej z konsolidacją spółek: PKN Orlen, Lotosu i PGNiG, na którym obecni byli przedstawiciele zarządów spółek oraz przedstawiciele KSPCH: Mirosław Miara, Bolesław Potyrała i Henryk Kleczkowski. Był to ważny moment zwieńczający wielomiesięczne negocjacje.

Przewodniczący przedstawił harmonogram na 2022 r.:

21-22 kwietnia - Police – posiedzenie Rady KSPCH

27-29 kwietnia - szkolenie "Redagowanie internetowych stron związkowych"”

15-16 września – Poznań - posiedzenie Rady KSPCH

12-14 października - szkolenie "Facebook bez tajemnic”

7-8 grudnia - Opoczno - posiedzenie Rady KSPCH

Ustalono także warty przy grobie ks. Popiełuszki:

2-3.04  – Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego

25-26.06 - Krajowa Sekcji Ceramików i Szklarzy

24-25.09 - KZ NSZZ "Solidarność" w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Ad. 6

Omawianie sytuacji z poszczególnych Sekcji Krajowych rozpoczął Bolesław Potyrała, który stwierdził, że od ostatniego posiedzenia, które miało miejsce we wrześniu wiele w sekcji się nie zmieniło. Przekazał możliwość wypowiedzenia się obecnym przewodniczącym z poszczególnych organizacji. Jako pierwszy wypowiedział się Piotr Łusiewicz (obecny zdalnie).

Streścił obecnym spotkanie komitetu ds. dialogu w przemyśle gazowniczym działającym w ramach IndustriALL Europa, podczas którego przedstawił prezentację dot. polskiego gazu. Koledzy z Europy byli zdziwieni, że Polska jest tak wysoko rozwinięta gazowniczo. Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś, jako członkowie komitetu omówili także część zmian projektu Fit for 55. Piotr kończąc swoją wypowiedź dodał, że w Gaz System udało się wynegocjować kwotową nagrodę dla pracowników, która będzie wypłacona przed świętami.

Następnie Dariusz Matuszewski omówił sprawę dot. sprawdzania liczebności członków organizacji. Jak się okazało nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ sądu nie interesuje statut, ani to, co się działo z członkami związku. Sąd opierał się jedynie na informacji, czy pracownik był członkiem związku na dzień 31 grudnia i nawet, jeśli wypisał się ze związku dzień wcześniej to już za ten rok nie jest ujęty w liście członków organizacji. W 2021 r. w PSG udało się wynegocjować nagrodę roczną, podwyżki kwotowe oraz dodatki świąteczne. W chwili obecnej trwają prace nad porozumieniem płacowym na 2022 r.

Kolejno sytuację z Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego omówił jej Przewodniczący – Sławomir Bezara. Od września odbyły się trzy pikiety, w których brali udział członkowie organizacji należących do sekcji. Jedną z nich była manifestacja w Luksemburgu, kolejne dwie to pikieta w Oławie i Bridgestone.

Prawdopodobnie do sekcji dołączy nowa organizacja z PPG (dawna firma Polifarb).

Sytuacja w TC Dębica SA jest stabilna pomimo braku płynności finansowej Goodyear na świecie. Opony sprzedają się na bieżąco. Problemem są jedynie braki w płynności dostaw półfabrykatów.

Następnie głos zabrał Zbigniew Adamczak w pierwszej kolejności dziękując za wsparcie podczas pikiety, którą zorganizowano ze względu na m.in. niższe premie spowodowane tym, że nie są wyrabiane plany (nie z winy pracowników) oraz kontrole poprawności wykorzystania zwolnień lekarskich i sposób ich przeprowadzania (wstrzymanie wypłacania świadczeń chorobowych czy wynagrodzeń). W dalszym ciągu związek nie doszedł do porozumienia z pracodawcą w tych kwestiach, aczkolwiek wypłaty premii uległy polepszeniu.

Zdawanie relacji z sytuacji w Grupie Azoty rozpoczął Krzysztof Zieliński. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na wspominany na wrześniowym posiedzeniu pomysł dotyczący wyznaczenia po jednym pracowniku kadr z każdego zakładu, którzy wypracowaliby zunifikowany układ zbiorowy.

Michał Świderski dodał, że pracował nad układem zbiorowym obowiązującym w Puławach, ale zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Rady nie otrzymał układów i proponowanych zmian z pozostałych zakładów. Sytuacja covidowa w Puławach była ciężka w październiku, ale obecnie liczba zakażeń jest niewielka. Michał pochwalił się także liczbą członków związku w zakładzie w Puławach, która przez 3 lata zwiększyła się o 450 osób. W Puławach utworzono też forum młodych, które cieszy się zainteresowaniem.

Tadeusz Szumlański zdał relacje z negocjacji porozumienia dot. czasu pracy na 2022 r., które są wyjątkowo ciężkie.

Kolejno sytuację Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego omówił jej Przewodniczący – Marek Ziarkowski. Przemysł papierniczy boryka się z rosnącymi cenami energii, wody, CO2 i drewna. Efektem ubiegłorocznego strajku w IP Kwidzyn są tegoroczne podwyżki dla pracowników. Pracodawca zwraca się do związku o wsparcie w wywieraniu wpływu na rząd w kwestii podwyżek, jednocześnie informując o tym, że nie będzie negocjował ze związkiem i podwyżek nie będzie. Organizacja boryka się także z pozyskaniem członków związku.

Honoriusz Siarkowski zdał relacje z sytuacji w PKN Orlen, która jest stabilna. Uzwiązkowienie w organizacji stale rośnie, również w grupie kierowniczej.

Sytuację Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy omówił jej Przewodniczący – Irenusz Besser.

W październiku od czasu rozpoczęcia pandemii sekcji udało się zorganizować stacjonarne posiedzenie. Firmy należące do branży szklarskiej są w dobrej kondycji i nie borykają się z większymi trudnościami. Branża ceramików i szklarzy jest gałęzią energochłonną przemysłu i wzrosty cen energii są ogromnym problemem. Rachunki za gaz wzrosły o około 500-700% i w związku z tym sekcja podjęła stanowisko, które wysłano do KK i Premiera RP.

Firma Karolina, w której Ireneusz jest przewodniczącym będzie miała nowego właściciela -firmę HM. Jest to producent zastawy stołowej, który 98% swoich wyrobów sprzedaje w Polsce, ale niestety produkuje je poza krajem.

Sytuację Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego omówił jej Przewodniczący – Mirosław Miara. Firmy należące do sekcji są w dobrej kondycji. Opowiedział o swojej macierzystej firmie, która nie doczeka się momentu świętowania 200-lecia firmy, przypadające na 2024 r. Polfa Warszawa przeszła proces prywatyzacji w 2012 r., a obecnie ze względu na położenie w centrum stolicy i zmianę polityki firmy zostanie zlikwidowana, a część produkcji przeniesiona poza Warszawę.

Ad. 7

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę w sprawie:

 • Zmiany uchwały 6/2019 Rady KPSCH NSZZ Solidarność z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie zakupu nieruchomości. Zmiana dot. kwoty przeznaczonej na zakup.

            Uchwała Nr 10/2021

            Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

 • Zakupu laptopa

Uchwała Nr 11/2021

            Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

 

Ad. 8

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków.

Zebranie zakończył Mirosław Miara życząc obecnym spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.