Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-08

Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

W dniach 8-9 października w Kazimierzu Dolnym odbyło się posiedzenie Rady SPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia miały miejsce obrady, zaś drugiego dnia Andrzej Jacyna zorganizował spotkanie z  dyrekcją Zakładów Azotowych Puławy. Spotkanie było połączone ze zwiedzaniem fabryki.

W dniu 8 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady SPCH NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący przywitał uczestników posiedzenia Rady, w szczególności gości z Niemiec: Cristinę Niccoletti  i Helmuta Krodela z QFC oraz Magdę Mazik-Gorzelańczyk z Fundacji Faveo.

Następnie głos zabrał Helmut, który przywitał wszystkich oraz rozpoczął swoją wypowiedź od przybliżenia swojej historii związanej z organizacją w której pracuje.

QFC  zostało utworzone w 1994 r. Organizacja prawnie funkcjonuje jako spółka, ale w praktyce działa jako fundacja. QFC zostało utworzone w momencie zjednoczenia Niemiec, kiedy to nastąpiła całkowita prywatyzacja państwowych kombinatów chemicznych. Powstanie fundacji było połączone z ciężką sytuacją wielu zakładów. Początkowo zatrudnienie w kombinatach chemicznych wynosiło 110 tys. z czego po prywatyzacji oraz restrukturyzacji zakładów zostało 24 tys. pracowników.

QFC w różny sposób próbowało walczyć o jak najmniejsze starty w zatrudnieniu. Fundacja organizowała szkolenia, negocjowała z pracodawcami oraz władzami. Państwo aby pomóc ludziom którzy stracili pracę przeznaczyło dużą sumę pieniędzy na wsparcie działań pomagających w stworzeniu nowych miejsc pracy, czy przekwalifikowaniu społeczności dotkniętej problemem bezrobocia. QFC dysponowało tymi pieniędzmi, mając tym samym fundusze na dalsze działania.

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji oraz rozliczeniu się z państwowych funduszy, fundacja stanęła przed wyzwaniem stworzenia samowystarczalnej organizacji. W tym celu ustalono  cztery obszary działania: zarządzanie transferem (pośrednictwo w znalezieniu nowej pracy), kształcenie zawodowe (system dualny) – wiążące się z podpisaniem przez ucznia umowy z przedsiębiorstwem, przekwalifikowywanie i dokwalifikowywanie pracowników (zagrożonych zwolnieniem lub tych którzy nie mogli znaleźć pracy) oraz kompetencje europejskie. Na wszystkie realizację tych działań nie były przekazywane składki członkowskie.

QFC jest spółką córką związku zawodowego, która w zeszłym roku świętowała 20-lecie organizacji. Obecnie fundacja jest niezależna finansowo i zatrudnia 35 osób.

Głównymi obszarami pracy QFC są:

- zdrowie – ochrona i wsparcie

- personel i kariera – rozwój osobisty

- zrównoważony rozwój i kultura przedsiębiorstwa

- wzmocnienie układów zbiorowych, dążenie do zwiększenia liczby osób objętych układami zbiorowymi

- transnarodowość

 

W kolejnej części spotkania głos zabrała Magda Mazik-Gorzleańczyk przedstawiając Fundację Faveo, która jest polsko-niemiecką organizacją w zakresie szkoleń i wymiany młodzieży.

Historia fundacji, która powstała w 2007 r. jest powiązana ze współpracą QFC i SPCH NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ „Chemia”. Działanie tych trzech organizacji skutkowało stworzeniem domu dla młodzieży w Mikuszewie. Faveo wspiera działania mające na celu pomoc w zakresie organizowania szkoleń i wymiany młodzieży.

Później głos zabrała Cristina, która opowiedziała o międzynarodowym projekcie, który prowadzony był także z udziałem Polski. Projekt ten miał na celu rozpowszechnienie wsparcia edukacji przez przedsiębiorstwa. W wielu krajach współpraca szkół z przedsiębiorstwami dobrze prosperuje, więc stwierdzono, że warto jest inwestować w tego typu edukację.

Na koniec Przewodniczący zaproponował, że wspólnie z fundacją Faveo oraz QFC warto zastanowić się nad zorganizowaniem konferencji której uczestnikami byliby polscy i niemieccy związkowcy oraz przedstawiciele strony polskich i niemieckich pracodawców. Celem spotkania byłby zapoznanie z tematyką układów zbiorowych zawieranych w Niemczech, co mogłoby skutkować przekonaniem polskich pracodawców do rozmów z pracownikami i podpisywania układów zbiorowych. Goście z Niemiec stwierdzili, że jest to dobry pomysł który warto zrealizować w przyszłym roku.

Po wystąpieniach zarządzono przerwę i pożegnano gości, którzy ze względów służbowych nie mogli uczestniczyć w dalszej części obrad.

Posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Przewodniczący omówił sytuacje związaną z wydzieleniem z Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego - nowo utworzonej Federacji Związków Zawodowych Szkło. Przewodniczący zapytał czy Rada wyraża zgodę na współpracę z Federacją Związków Zawodowych Szkło. Rada nie wniosła zastrzeżeń i zaakceptowała chęć współpracy.

Bolesław Potyrała poinformował iż komisja pracująca nad zmianami w statucie od ostatniego posiedzenia Rady SPCH nie miała żadnego zebrania.

Przewodniczący omówił nadchodzące wydarzenia: szkolenie 4-6 listopada w Krynicy-Zdrój, warta przy grobie ks. Popiełuszki 9-10 listopada, posiedzenie Rady SPCH 10-11 grudnia w Opocznie.

Przewodniczący wyszedł z propozycją zorganizowania jubileuszu 25-lecia SPCH NSZZ „Solidarność”, który mógłby być połączony z kongresem. Wszyscy obecni podjęli dyskusję nad pomysłem miejsca organizacji. Rada przyjęła jednogłośnie pomysł organizacji jubileuszu w 2016 r.

Przewodniczący prosił o wyznaczenie osób które były związane są z początkową historią SPCH. Zadecydowano, że sprawami organizacyjnymi zajmie się Prezydium, Zbigniew Cegliński oraz Jerzy Wróbel (którzy deklarowali swoją pomoc). Wstępnie zdecydowano, że jubileusz wraz z kongresem, będzie organizowany w październiku lub listopadzie 2016 r.

Pojawiła się propozycja odznaczenia osób zasłużonych dla SPCH.

Mirosław Rogoziński opowiedział o przyłączeniu nowej organizacji do Krajowej Sekcji Ceramiki i Szkła. Sytuacja w nowej organizacji jest Huta Szkła Częstochowa  jest zadowalająca, Przewodniczącym jest Łukasz Cieśla.

Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego przyjęła nową organizację Bridgestone Poznań. Tomasz Podlasek poinformował zgromadzonych, że aktualnie sekcja nie ma większych problemów.

Bolesław Potyrała poinformował, iż nie został zakończony spór w PGNiG SA. Został jedynie spisany protokół rozbieżności. Związki zawodowe nie przyjęły warunków pracodawcy. Sekcja napisała pismo do Prezydenta RP od Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą o spotkanie, które prawdopodobnie będzie trzeba jest powtórzyć po wyborach.

Henryk Kleczkowski opowiedział o uroczystym posiedzeniu Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego, gdzie uhonorowano osoby które były założycielami sekcji, opracowano także kronikę.

Zbigniew Lisewski w zastępstwie za nieobecnego Marka Ziarkowskiego poinformował, że głównym problemem Krajowej Sekcji Przemysły Papierniczego jest zużycie CO2. Omówił problematyczną i źle opracowaną unijną politykę klimatyczną, która stwarza niepotrzebne problemy i prowadzi do powstawania kuriozalnych sytuacji.

Tomasz Walicki wspomniał o konieczności wprowadzenia zmian przez organy władzy w zachęcaniu firm do stworzenia lepszych warunków płacy i pracy (poprzez wprowadzenie np. ulg).

Przewodniczący omówił wydarzenia jakie miały miejsce w okresie od 20 czerwca do 8 października.

Wspomniał o ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, z którą należy zapoznać ze względu na możliwość uzyskania zasiłków finansowych dla tych osób. Przewodniczący odniósł się do spotkania KK w Płocku gdzie Piotr Duda apelował żeby członkowie Solidarności nie opowiadali się za daną partią, a konkretnymi hasłami które popieramy. Został omówiony także problem jakim była słaba frekwencja na pikiecie w Warszawie w dniu 7 października. Poruszono tematykę  kontrowersyjnej publikacji Newsweek dot. artykułu na temat Piotra Dudy. Przewodniczący poinformował, że na spotkaniach KK wszyscy poparli Przewodniczącego KK. Przewodniczący zainicjował rozmowę na temat rozmowy i próby nawiązania współpracy ze związkami zawodowymi z Ukrainy, co wszyscy obecni zaakceptowali. Mirosław Miara namawiał do rozpropagowania kampanii wyborczej „Sprawdzam polityka”.

Przedstawiono stan wpływu składek afiliacyjnych na podstawie zestawień rozesłanych Przewodniczącym Sekcji. Omówienie problemów z wpłatami oraz samej organizacji zbierania składek zostało przełożone  na kolejne posiedzenie Rady.