Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-12-21

Spotkanie Komitetu Wykonawczego IndustriAll Europe

13 i 14 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IndustriAll Europe. Liderzy związków zawodowych z oddziałów industriAll Europe spotkali się na dwa dni, aby dokonać przeglądu działalności organizacji, omówić aktualny kontekst polityczny oraz stan miejsc pracy w europejskim przemyśle.

Zebrani udzielili silnego wsparcia kampanii industriAll Europe na rzecz dobrych miejsc pracy w przemyśle. Potwierdzono, że związki zawodowe muszą zmobilizować swoich członków do głosowania w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, co może mieć kluczowe znaczenie dla obrony praw pracowniczych.

Członkowie Komitetu Wykonawczego wyrazili zaniepokojenie, że ceny energii osłabiają gospodarki i zagrażają miejscom pracy. Wspólnie stwierdzono chęć działań, które pozwolą osiągnąć cele klimatyczne, ale nie doprowadzą do deindustrializacji. Przystępne cenowo dostawy energii i ulepszona infrastruktura energetyczna są potrzebne przemysłowi oraz utrzymaniu i tworzeniu dobrych miejsc pracy w Europie. Jednocześnie nie powinno być inwestycji publicznych i dotacji bez warunków socjalnych i partycypacji pracowniczej. Potrzebne są rozwiązania europejskie, oparte na solidarności i unikaniu konkurencji między państwami członkowskimi. Komitet Wykonawczy wyraził solidarność ze strajkującymi greckimi pracownikami Helleniq Energy, sprzeciwiającymi się prywatyzacji.

Komitet Wykonawczy zajął zdecydowane stanowisko przeciwko firmom odmawiającym negocjacji zbiorowych, w szczególności w Ampacet w Luksemburgu i Tesli w Szwecji. Przyjęto rezolucję wzywającą do rokowań zbiorowych dla pracowników Tesli w Szwecji.

Zebrani poparli związki zawodowe w Bośni i Hercegowinie,  które walczą z próbami rządu krajowego, aby przekształcić płacę minimalną w dochód minimalny. Wyrażono solidarność ze strajkującymi pracownikami ArcelorMittal Zenica.

Członkowie Komitetu Wykonawczego omówili również wpływ sztucznej inteligencji (AI) na miejsca pracy. Zadaniem IndustriAll Europe było kontynuowanie prac nad strategią związków zawodowych w zakresie sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych, uwzględniającą potrzebę wprowadzenia zasad etycznych, ochrony danych osobowych, wpływu na jakość i liczbę miejsc pracy oraz sposobu, w jaki związki zawodowe negocjują w sprawie sztucznej inteligencji. Związki zawodowe muszą oczywiście poszerzyć swoją wiedzę fachową, aby ocenić technologię i jej wpływ.

Sekretariat przedstawił obszerne sprawozdanie ze swojej działalności, podkreślając również, że podejście industriAll Europe do pracy w coraz większym stopniu koncentruje się na zespołach tematycznych oraz integracji sieci i komitetów w celu spojrzenia na kwestie z wielu różnych punktów widzenia.

Posiedzenie zakończyło się zdecydowanym apelem do przywódców europejskich o uznanie, że podstawą dobrobytu i integracji Europy są dobre miejsca pracy w przemyśle.