Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-03

Spotkanie młodych delegatów organizacji zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska

Notatka z przygotowawczego spotkania młodych delegatów organizacji zrzeszonych w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska - 3 kwietnia 2017, KATOWICE

 

 1. Powitanie
 2. Przedstawienie się zebranych i wstępna informacja z poszczególnych organizacji dot. struktur obejmujących młode osoby w ramach branż reprezentowanych w IndustriAll Polska oraz wprowadzenie do problematyki działalności każdej organizacji.
 3. Zagadnienia poruszane w wypowiedziach przedstawicieli wydawały się pokrywać
  i uzupełniać. Obejmowały problematykę w kontekście pracodawców:
  • Zatrudniania młodych pracowników  w przedsiębiorstwach
  • Agencji pracy tymczasowej  i outsourcingu
  • Niskich płac

oraz związków zawodowych:

 • Przekazywanie informacji
 • Szerzenie wiedzy odnośnie praw pracowniczych w ramach Kodeksu pracy
  oraz ustawy o związkach zawodowych
 • Pozyskiwanie nowych członków związku
 • Bariera pokoleniowa
 1. Wskazano na potencjalnie istotne obszary pracy dla młodych:
  • Kontakt ze szkołami, szerzenie wiedzy w zakresie struktur i funkcjonowania organizacji związkowych w Polsce, zwiększanie świadomości społecznej
   i obywatelskiej;
  • Wspieranie ścieżki kariery zawodowej pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szukanie rozwiązań w sytuacjach problematycznych – urlopy szkolne, finansowanie kursów, szkoleń i studiów czy też szkolenia zawodowe;
  • Równość płac w polskich przedsiębiorstwach w kontekście napływu pracowników z krajów uboższych jak również, domaganie się równości w wynagrodzeniach
   z krajami Europy Zachodniej;
  • Tworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w kontekście:
   • Poszanowania praw pracowniczych
   • Tworzenia i promowania kultury związków zawodowych
    w środowisku pracy
   • Pracy tymczasowej
   • Dyskryminacji płciowej, rasowej, religijnej, światopoglądowej
   • Integracji międzykulturowej i migracji pracowników
 2. Uzgodniono, że zasadnym będzie zorganizowanie wspólnego międzynarodowego  spotkania młodych obejmującego kraje Regionu Wschodniego IndustriAll Europa – Polska, Węgry, Czechy, Słowacja i Słowenia oraz gości reprezentujących interesy młodych
  w IndustriAll Europa – Alice Nguyen (IndustriAll ETU) oraz Przewodniczący Grupy Młodych
  w IAll ETU -  Sascha Ernszt (PRO-GE Austria). Ponadto można jeszcze rozważyć uczestnictwo gości z krajów tj. Rumunia, Bułgaria, Chorwacja czy tez Litwa, Łotwa
   i Estonia. Na miejsce spotkania zaproponowano Gdańsk lub Katowice, termin – wrzesień lub październik 2017 , czas trwania – 2 dni, liczba uczestników – maksymalnie 50 osób. Językiem spotkania byłby język angielski oraz język polski.
 3. Tematyką spotkania byłyby między innymi zagadnienia związane z migracją pracowników po Europie i związanymi z tym konsekwencjami dla młodych osób np. nierówności płacowe czy nietolerancja międzykulturowa . Ponadto pozostały jeszcze ważne kwestie do omówienia tj. co możemy w Polsce robić aby kształtować pozytywnie sytuację młodych pracowników oraz co  jeszcze można zrobić aby mogły zostać zagospodarowane niektóre obszary wyznaczone  przez organizacje młodych zrzeszonych w IndustriAll Polska.
 4. Podczas spotkania Przewodniczący KSM NSZZ S Bogdan Szozda uzupełnił dyskusję
  o ważny aspekt związany ze spójnym kształtowaniem zakresu działań reprezentacji  młodych z pracami trwającymi w Radzie Koordynacyjnej IndustriAll Polska (organizacjami macierzystymi). Młodzi wyrazili chęć uczestnictwa w posiedzeniach Rady. Uzgodniono
  z przewodniczącym B. Szozdą, że zostaną wystosowane zaproszenia
  dla przewodniczących organizacji młodych na kolejne posiedzenie RK IndustriAll Polska,
  aby mogli uczestniczyć w pracach Rady i w sposób jednolity kreować własną działalność, a także poszerzać swoją wiedzę i świadomość związkową. 

 

Notatkę sporządziła:
Anna Szkutnik
Biuro Koordynacyjne IndustriAll Polska