Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-01-09

Spotkanie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

W dniu 4 stycznia 2017r w centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli strony rządowej , pracodawców oraz strony związkowej  na którym poruszono następujące tematy:

- propozycje zmian w Kodeksie Pracy.

-  działania na rzecz ochrony polskiego rynku szkła i wyrobów ze szkła

- stanowiska  szczególne w przemyśle szklarskim

-  wyzwania związane z krzemionką krystaliczną

Spotkanie prowadzone było przez Pana Jana Świątka - prezesa  Związku Pracodawców „Polskie szkło”.

Pan Bartosz Marczuk –podsekretarz stanu  w Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej omówił  zmiany jakie mają być wprowadzone w Kodeksie Pracy. Przygotowanie projektu nowego kodeksu pracy rozpoczyna komisja kodyfikacyjna.   W jej skład wejdą nie tylko eksperci powołani przez rząd - wybitni przedstawiciele nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy ale też przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych. W komisji Kodyfikacyjnej mają być wyodrębnione dwa zespoły :

– pierwszy opracuje projekt kodeksu pracy (indywidualne stosunki pracy),

 a drugi – projekt kodeksu zbiorowego prawa pracy (ponad zakładowe układy zbiorowe pracy).

Będą mieli 18 miesięcy na dokonanie zmian i skierowanie ich do dalszych prac w Sejmie.

Najpilniejszych zmian wymagają czas pracy i niestandardowe formy zatrudnienia.

Minister  B. Marczuk  wspomniał też o dokonanym obecnie zmianach w KP:

- likwidacji tzw. „syndromu pierwszej dniówki”. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem zatrudnienia.

- min. Wynagrodzenie -2000zł

- min stawka godzinowa 13,00zł

- likwidacja zróżnicowania wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy; już w pierwszym roku zatrudnienia pracownik ma prawo do co najmniej minimalnej płacy w wysokości 100 proc.

- brak możliwości wliczania dodatku za pracę w porze nocnej do stawki minimalnego wynagrodzenia (w tym również ryczałtu za godziny nocne).

Kolejnym omawianym tematem były problemy rynku szklarskiego związane z zalewaniem polskiego rynku szkła  przez agresywną konkurencję rynku szkła chińskiego. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw poza unijnych i ochronę przed dumpingowym importem szkła.

Zabezpieczeniem tym maja być rozporządzenie Rady Unii Europejskiej  , znakowanie wyrobów, oraz świadectwa pochodzenia szkła z kraju producenta , potwierdzane przez służby celne.

Zarówno certyfikaty jak i stosowanie norm jest dobrowolne , nie mniej jednak producenci  szkła sami występują o weryfikację zgodności z normami , by w ten sposób bronić się przed nieuczciwą konkurencją producentów taniego szkła.

Prelegenci zasygnalizowali ,że jak do tej pory nie zauważyli ,znaczących zmian na rynku szkła , po wystąpieniu  Anglii z Unii Europejskiej. Wskazali ,że z przemysłu płyną  postulaty na konieczność stworzenia nowych ram współpracy z Anglią.

            Krzemionka krystaliczna- kwarc i krystobalit-frakcja respirabilna , omawiane były w prezentacji pani Małgorzaty Pośniak z Centralnego Instytutu  Ochrony Pracy.

Pracownicy zatrudnieni  hutach szkła są jedną z grup narażonych  na szkodliwe działanie kwarcu i krystobalitu na organizm człowieka .Związane  jest to przede wszystkim z długotrwałym wdychaniem pyłów o wymiarach cząstek umożliwiających przedostanie się do płuc.

Pyły krystalicznej krzemionki występujące w środowisku pracy przedostają się do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem.

Długotrwałe narażenie na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej może prowadzić do rozwoju wielu takich chorób, jak: krzemowej pylicy płuc i jej powikłań infekcjami bakteryjnymi oraz grzybiczymi, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zaburzeń immunologicznych, chorób autoimmunizacyjnych, przewlekłych chorób nerek oraz krzemicy ogólnoustrojowej.

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy podjął prace nad wprowadzeniem w państwach Unii Europejskiej wartości wiążącej dla frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki na poziomie 0,1 mg/m3 .

Zaproponowano przyjęcie także w Polsce wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na tym samym poziomie,

tj.0,1 mg/m3 .

Jest to bardzo znaczne obniżenie jej stężeń dopuszczalnych na wielu stanowiskach pracy.

Nie mniej jest  ono konieczne do ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na działanie krystalicznej krzemionki.

Najważniejszymi działaniami pracodawcy powinno być zabezpieczenie  pracowników przed pyłami ,poprzez stosowanie środków ochrony osobistej , jak również ciągła prewencja i uświadamianie  jak szkodliwe jest nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Kolega  Tomasz Kulig z Federacji Związków Zawodowych „Szkło” omówił stanowiska szczególne w przemyśle szklarskim.

W swoim wystąpieniu podkreślał, jak wiele stracili pracujący w hutach szkła przez wprowadzenie nowej ustawy  z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ,która zastąpiła ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwracał uwagę na fakt, że wprowadzone zostały uszczegółowione grupy zawodowe, które tym samym wyeliminowały  pracowników przemysłu szklarskiego . Ich praca nie różni się od pracy jaka wykonują pracownicy np.  hut metali , a jednak nie ma szklarzy w załączniku do ustawy, który określał by ich pracę jako pracę w warunkach szkodliwych lub o szczególnym charakterze.

Wcześniej koledzy wystąpili z pismem do Pani Premier  Beaty Szydło o zabezpieczenie kwot przeznaczonych na ponowne  zbadanie i określenie stanowisk szczególnych dla przemysłu szklarskiego.

Przedstawiciel Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej , wyjaśnił ,że takie działanie nie leży w gestii ministerstwa. Zadeklarował,  że jedynie może wystąpić do ZUS  o wyjaśnienie czy nie zachodzi nadinterpretacja w określeniu wąskich stanowisk dla danej branży ,która  uniemożliwia  zaliczenie pracy w warunkach szczególnych dla stanowisk w przemyśle szklarskim.

W podobnym tonie wypowiedziała się przedstawicielka CIOP , która wskazała, że po mimo osobistego udziału -   zwiedzeniu Huty Szkła  Krośnie  i naocznego stwierdzenia uciążliwości pracy , nie ma możliwości wykonania nowych pomiarów szkodliwości pracy na stanowiskach szklarskich , a tym samym rozszerzeniu katalogu uprawnień załącznika nr 1  do wyżej wspomnianej ustawy.

Jasno  z tego wynika ,że to związkowcy powinni wystąpić do pracodawcy o przeprowadzenie dodatkowych badań  , z uwzględnieniem nowoczesnej metodologii badań , które by potwierdziły ,że praca na stanowiskach w przemyśle szklarskim ma charakter pracy w warunkach szczególnych.

Sądzę  się ,że to jednak jeszcze długa droga do osiągnięcia zamierzonego celu. Który bowiem pracodawca ,nie przymuszony  czynnikami zewnętrznymi , zgodzi się na takie działania?

A tak na marginesie  dodam ,że po raz kolejny przedstawicielom strony związkowej nie udało się wyłonić współprzewodniczącego Podzespołu Szklarskiego.

Na propozycję „Solidarności „by współprzewodniczącym został kolega Mirosław Miara , nie zgodzili się koledzy Federacji Związków Zawodowych „Szkło”  jak również Forum Związków Zawodowych.

Typując kolegę M. Miarę przedstawiliśmy argumenty – ,że to „Solidarność” jest autorką ustawy o Radzie Dialogu, że nasz Sekretariat reprezentuje 24 tyś członków związku.

Koledzy poza stwierdzeniem ,że to im się należy stanowisko współprzewodniczącego , bo proponowany przez nich kolega Augustyn Stachowicz , pracował w poprzednio działającej Komisji Trójstronnej , nie podali przekonywujących argumentów.

Skoro kolega A. Stachowicz  działając do tej pory , nie osiągnął żadnych sukcesów, to może czas na zmiany?