Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-11-28

Spotkanie przedstawicieli ECHOZ oraz KSPCH NSZZ „Solidarność” Bardejów (Słowacja)

W dniach 20-22 listopada 2023 roku w słowackim mieście Bardejów na zaproszenie strony słowackiej odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych ECHOZ Energeticko–Chemický odborový zväz oraz Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Na rozpoczęciu wspólnych obrad Przewodniczący związku zawodowego ECHOZ Andrej Buch powitał wszystkich i podziękował za przyjęcie zaproszenia przez przedstawicieli KSPCH NSZZ „Solidarność”. Przedstawił program obrad, następnie strukturę swojej organizacji oraz obecne osoby funkcyjne i pozostałych uczestników spotkania ze strony słowackiej, a każdy z wymienionych zaprezentował swoją sylwetkę, przybliżył wykonywaną pracę zawodową i związkową. Następnie głos zabrał Przewodniczący KSPCH NSZZ „Solidarność” Piotr Łusiewicz. Podziękował w imieniu polskiej delegacji za zaproszenie i przedstawił przybyłe osoby z Polski. Każdy z delegatów polskich po krótce przedstawił swoją osobę oraz branżę. Każda z wypowiedzi była tłumaczona na język polski lub słowacki przez obecnego na spotkaniu tłumacza.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Andrej Buch przeszedł do omówienia sytuacji związku ECHOZ, co dodatkowo było obrazowane na wyświetlanej prezentacji. Omówił strukturę branżową związku wraz z liczebnością przynależnych organizacji i firm. Za priorytetowe uznał obecne negocjacje układów zbiorowych w energetyce i przemyśle chemicznym. Wspomniał o uzwiązkowieniu wśród ludzi młodych oraz preferowaniu ich kandydatur na przewodniczących organizacji. Prezentacja zawierała również charakterystykę członkostwa w Związkach Europejskich takich jak IndustriAll Europe oraz IndustiALL Global Union i współpracę z nimi. Andrej Buch omówił również sytuację polityczną po październikowych wyborach parlamentarnych na Słowacji, obecne zarobki ustawowe i skalę podatkową, inflację, bezrobocie z jego przyczynami kulturowymi oraz skutki przejścia Słowacji na walutę Euro w roku 2009. Odpowiadał również na pytania członków polskiej delegacji dotyczące omawianych tematów jak również pokrewnego przemysłu i branż. Przy okazji spotkania zaprosił Przewodniczącego Piotra Łusiewicza na kolejny zjazd ECHOZ, który ma się odbyć w dniach 19-21 listopada 2024 roku, po czym zakończył wypowiedź prosząc o zabranie głosu przez Przewodniczącego KSPCH.

Przewodniczący Piotr Łusiewicz wyświetlił i omówił prezentację dotycząca działalności KSPCH NSZZ „Solidarność”. Wskazał na strukturę, w skład której wchodzą sekretariaty i regiony, liczebność członków KSPCH, a następnie poprosił obecnych przedstawicieli Sekcji NSZZ „Solidarność” o ich omówienie w zakresie działalności, przynależnych firm, ilości członków oraz problemów i osiągnięć. Krajową Sekcję Przemysłu Chemicznego zaprezentował Przewodniczący Sławomir Bezara, Krajową Sekcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przewodniczący Karol Front, Krajową Sekcję Przemysłu Papierniczego Przewodniczący Marek Ziarkowski, Krajową Sekcję Przemysłu Naftowego Przewodniczący Marek Balkowski, Krajową Sekcję Ceramików i Szklarzy Przewodniczacy Ireneusz Besser. W spotkaniu uczestniczyli również z ramienia KSPCH NSZZ „Solidarność” Witold Klatka, Zbigniew Adamczak, Tomasz Bartoszek, Marian Korneluk, Monika Dutkiewicz, Krzysztof Ozdowski,. Po prezentacjach poszczególnych sekcji Piotr Łusiewicz kontynuował swoją wypowiedź, która dotyczyła układów zbiorowych funkcjonujących w Polsce, głównie w spółkach Skarbu Państwa oraz współpracy zagranicznej. W tym kontekście wspomniał o tym , że nie będzie skutecznej działalności bez współpracy z partnerami w Europie i tym samym nawiązał do wyboru jego osoby w skład grupy w ramach IndustriALL Europe negocjującej z Komisją Europejską warunki i sposoby przemian zachodzących w Unii Europejskiej w polityce klimatycznej i problemach paliw kopalnych. Kolejnym tematem poruszonym przez Piotra Łusiewicza wraz z przedstawioną prezentacją była inwestycja Spółki Gaz-System, w której pracuje polegająca na umiejscowieniu pływającej jednostki FSRU w okolicach Gdańska. Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi dla Polski odbiór dostarczanego drogą morską dodatkowego wolumenu skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego. Kolejną ważną inwestycją obu państw była zakończona w roku 2022 budowa nowego połączenia gazowego Polski i Słowacji. Interkonektor Polska-Słowacja ma długość 167 km i umożliwi przesył gazu na poziomie 5,7 mld m3 (w skali roku) w kierunku Polski oraz 4,7 mld m3 (w skali roku) w kierunku Słowacji.

Marek Belkowski z grupy ORLEN przybliżył Spółkę ORLEN Neptun odpowiadającą w Grupie ORLEN za rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Grupa ORLEN wzmacnia również pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym biogazu i biometanu.

Omówione inwestycje spotkały się ze sporym zainteresowaniem przedstawicieli ECHOZ obecnych na spotkaniu, uzyskali oni od członków polskiej delegacji odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące poruszanych kwestii dostaw gazu i zielonej transformacji.

Piotr Łusiewicz przedstawił również w świetle niedawnych wyborów parlamentarnych w Polsce osiągnięte postulaty NSZZ „Solidarność” i prospołeczne ustawy w ostatnich ośmiu latach sprawowania władzy przez obecny rząd. Omówił również pomoc dla około 3 milinów obywateli z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci po wybuchu wojny świadczoną bezinteresownie przez obywateli polskich oraz organizacji NSZZ „Solidarność”, jak również pomoc w tym zakresie państwa polskiego. Członkowie delegacji słowackiej wyrazili swój podziw dla tak szeroko poczynionych działań w ratowaniu obywateli sąsiadującego państwa. Piotr Łusiewicz podziękował wszystkim za uwagę i zakończył wystąpienie.

Na zakończenie wspólnych obrad przewodniczący Andrej Buch podziękował za miłą atmosferę oraz rzeczowe i wyczerpujące omówienie wszelkich zagadnień.