Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-01-11

Spotkanie przewodniczących Krajowych Struktur Branżowych i opłatek z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 11 stycznia 2016r. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne struktur branżowych (przewodniczący sekretariatów oraz sekcji krajowych). Nasz Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Bolesław Potyrała – SK GNiG; Henryk Kleczkowski – SK PN; Marek Ziarkowski – SK PPP oraz przewodniczący KSPCH – Miara Mirosław. Niestety zabrakło przedstawicieli naszych dwóch sekcji krajowych.

W spotkaniu z grona Prezydium udział wzięli P. Duda, B. Kubiak, T. Majchrowicz, E. Zydorek, H. Nakonieczny i J. Jaworski.

Spotkanie rozpoczął B. Kubiak zastępca ds. branż a następnie przewodniczący P. Duda.

Piotr mówił o trudnym 2015 roku, jubileuszu związku, podwójnych wyborach, umowie programowej z Prezydentem, otwartości rządu na dialog. Jego pracach w tworzeniu instytucji Rady Dialogu Społecznego, opiniowaniu aktów prawnych. Z uwagi na natłok prac i ustaw do szybkiej zmiany, Sejm rozpatruje ustawy poselskie nie rządowe i często nie wszystko konsultuje z partnerami społecznymi.

Jednak Solidarność nie może pozwolić sobie na pomijanie jej w sprawach społecznych i prawa pracy dlatego też w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie posłów związkowych z Konwentem Solidarności tj. z przewodniczącymi Sekretariatów i Regionów. KK ma plan włączenia się w napisanie przyjaznego pracownikom Kodeksu Pracy.  Są problemy z zawieraniem Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy, lecz ostatnio pojawiła się szansa na taki Układ w Ochronie i firmach sprzątających co pozwoliłoby wyrównać szanse w przetargach i ustalić stawki minimalnej. Korzystne są też: ozusowanie umów zlecenie i plan dojścia do płacy minimalnej równej 50% średniej.

Z rozczarowaniem Solidarność przyjęła projekt ustawy o zmianie wieku emerytalnego i brak parametru stażu pracy uprawniającego do emerytury. Temat ten jest kluczowy dla związku i w tej również sprawie będzie spotkanie z posłami, którzy zostaną zobowiązani do wprowadzenia tych zmian lub głosowania przeciwko ustawie.

W programie 500+ Solidarność popiera górną granicę dochodów i większy zakres świadczeń przy 1 dziecku a w kwocie wolnej, progi degresywne i zróżnicowane opodatkowanie powyżej średniej.

B. Kubiak mówił na temat porządkowania regulaminów struktur branżowych i zmian nazewnictwa a T. Majchrowicz na temat zmian w Regionach po wyborach i o potrzebie rozwoju związku, gdyż nadal notujemy spadki uzwiązkowienia. Mówił też o organizowanych szkoleniach i uzupełnianiu ilości trenerów związkowych, połączeniu spółki Solkarta i Tysol.

E. Zydorek na temat kontroli przez Komisję Rewizyjną struktur branżowych i koniecznych zmian w regulaminach. KZD chociaż miał być statutowy najprawdopodobniej nie podejmie drastycznych zmian statutu, które muszą być dogłębnie przedyskutowane, bo propozycje idą w kierunku zmiany struktury związku. Także w terminie do 6 miesięcy przed KZD trzeba zgłosić propozycje zmian statutu tzn. do miesiąca kwietnia. Temat ten uzupełnił P. Duda i B. Kubiak, że na następnej Komisji Statutowej zaproszeni będą autorzy zmian.

Następnie rozpoczęła się część dyskusyjna.

Przedstawiciel Sekcji Budownictwa mówił na temat konieczności modyfikacji ustawy o emeryturach pomostowych  zawiłości statutu i interpretacji sporów zbiorowych, a przemysłu spożywczego, na temat zmiany w PPE, aby idąc na rentę była możliwość wcześniejszego zwrotu środków, obligatoryjności przynależności do branży.

P. Duda odpowiedział że nie problemem jest struktura gdyż są ZOK-i a często problemem są działacze tych struktur, mówił też o formie zatrudnienia i uprawnieniach dla PIP przy ocenie formy pracy a także bez entuzjazmu odniósł się do obligatoryjności do struktur branżowych.

B. Kubiak mówił, że ewentualne możliwości negocjacji PUZP zwiększy zapał do wstąpienia do struktury branżowej.

Kolejno dyskutowano o podatku od sklepów i banków i ewentualnych zmianach zatrudnienia z tego powodu, przeciwdziałaniu wyprowadzania podatków za granicę i zmianach w tych sprawach proponowanych przez związek.

Przedstawicielka Sekcji Kobiet apelowała o wsparcie, gdyż zainteresowane muszą podwójnie składać deklaracje członkowskie.

H. Kleczkowski z Orlenu mówił o zmniejszeniu uzwiązkowienia z uwagi na zawiłości statutu i ustawy o związkach zawodowych oraz o rezygnacji z członkostwa przy zmianach organizacyjnych pracodawcy, podziały i łączenia pracodawców.

P. Duda mówił że często problem jest po stronie samych przewodniczących tych struktur a konfederacja Solidarności, to początek jej końca. W związku powinny być ponownie przyjęte procedury kompetencyjne i wyższa struktura nadzorować działania i spotkania niższej struktury.

Mówił też, że zmiana negocjacji prawa pracy, czy reprezentacji tylko dla członków związku  nie jest możliwa, gdyż była ustalona w latach 90-tych za opłacanie etatów związkowych a też nie ma pewności, że przełoży się to na wzrost liczebności związkowców.

Przedstawiciel spożywców mówił o dyktacie hipermarketów i naciskach na dostawców a cukrownictwa o negocjacjach branżowych i konsultacjach w Brukseli. W tej sprawie między innymi w kwestii zwrotu środków na dojazdy i pobyt mówił M. Krzaklewski.

B. Potyrała KS GNiG zwrócił uwagę na zamrożenie kwoty odpisu na Fundusz Socjalny i proponował częściowe podwyższenie tej średniej np. jako płaca z 2012 roku co pozwoli w kolejnych krokach dojść do zgodnej z ustawą, oraz zwrócił uwagę na brak odpowiedzi KK na problem zwracania się struktur branżowych do Ministerstw i ścieżki kompetencyjne jak też o niezadowoleniu z tego powodu, członków spółek.

P. Duda odpowiedział, że do niektórych przewodniczących dzwonił z wyjaśnieniami a problem ten nie jest wart papieru zaś pismo KS GNiG pokazał jako jeden z wielu przykładów.

H. Nakonieczny mówił że Solidarność wnosiła o odmrożenie średniej i z tego powodu budżet zyskałby na podatkach 50 mln, lecz w tym roku było mało czasu i to się nie udało wprowadzić.  Solidarność wychwyciła również błąd w ustawie o wyższym podatku od odpraw i teraz idąc na PDO zapłaci się zwykły podatek.

Najlepszym rozwiązaniem dla dialogu byłoby zaś, aby tak jak dla pracodawców czy rolników budżet płacił składkę afiliacyjną co pozwoliłoby zwiększyć siłę związków w strukturach europejskich.

K. Grajcarek odniósł się do relacji związek – pracodawcy, oraz do sposobu przekazywania składki wprost do KK a potem wg. zadań do ich przekazywania do struktur związku, co Nakonieczny skrytykował jako niezgodne z ustawą o ZZ.

Grajcarek mówił też o społecznej nauce kościoła, którą kieruje się  związek i jego różnic w stosunku do socjalistycznej roli związków europejskich, jak też o sukcesie związku i rządu w temacie dekarbonizacji i zmniejszenia limitu CO2 prze właściwą politykę leśną.

Na koniec przewodniczący Sekretariatów otrzymali pamiątkową „szklaną cegłę” XXXV – lecia i przy udziale proboszcza z kościoła św. Brygidy, połamano się opłatkiem z okazji rozpoczętego Nowego Roku.

 

Bolesław Potyrała