Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-03-03

Stanowisko Zebrania Delegatów OM NSZZ "Solidarnośc" PKN ORLEN S.A.

Zmieniająca się rzeczywistość i zmiany prawa pracy, powinny przyczynić się do zmian Statutu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w celu zahamowania spadku uzwiązkowienia w trakcie zmian gospodarczych, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych. Przedstawiciele naszego Związku poprzez Radę Dialogu Społecznego powinni inicjować projekty ustaw do legislacji w Parlamencie, w celu umożliwienia rokowań dla poszczególnych sektorów i branż oraz w sprawie podwyższenia progu reprezentatywności dla związków zawodowych nie zrzeszonych w centralach związkowych. Bez dostosowania naszych struktur, statutu i standardów do zmieniającego otoczenia może dojść  i dochodzi do zanikania jednostek związkowych w całym Związku. Nie zadawalają Nas zmiany kosmetyczne w statucie NSZZ „Solidarność” zatwierdzone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Płocku. Bez zmian w prawie i bez wzmocnienia struktur branżowych nie będzie postępował dialog na poziomie branż, nie będzie układów ponadzakładowych, porozumień branżowych w tym płacowych, a to jest podstawową działalnością światowych związków zawodowych. OM NSZZ „Solidarność” obejmuje swą działalnością 27 podmiotów gospodarczych, w większości tych firm udziały posiada PKN ORLEN S.A. W trakcie przekształceń własnościowych tworzone są nowe podmioty poprzez łączenie się firm z kilku miast i występuje problem łączenia organizacji w jedną przez co tracimy członków.

Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. uważa, że powinno nastąpić zmniejszenie wysokości składki członkowskiej, która znacznie przewyższa składki w konkurencyjnych związkach zawodowych i już na starcie utrudnia nam pozyskiwanie nowych członków. Należy ograniczyć wydatki na szczeblu regionalnym i krajowym, zmniejszyć o połowę Komisję Krajową, a ilość Regionów zrównać z obszarem i ilością województw.

Popieramy działania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” w kwestii zmian statutowych i zmian mających na celu wzmocnienie struktur branżowych.