Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-10-20

Warsztaty - Budowanie silniejszych związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji układów zbiorowych

W dniach 18-19 października 2017 r. w Pradze odbyły się Warsztaty - Układy zbiorowe pracy i polityka społeczna "Budowanie silniejszych związków zawodowych poprzez skuteczną koordynację negocjacji zbiorowych". Warsztaty odbyły się w ramach projektu UE finansowanego przez Komisję Europejską.

 

Głównym celem warsztatów było:

• Wzmocnienie koordynacji płac w przemyśle wytwórczym

• Poprawa sprawozdawczości krajowej w kontekście europejskim

• Rozwój polityki socjalnej IndustriALL w kluczowych obszarach

• Skupienie się na budowaniu siły związkowej, aby zwiększyć zasięg i jakość umów

 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych Czech, Słowacji. Słowenii, Węgier i Polski. Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Mirosław Miara, Maryla Berej – Oracz i Ireneusz Oracz.

W roli Moderatora warsztatów wystąpiła Isabelle Barthes z IndustriALL Europa, która przedstawiła temat koordynacji układów zbiorowych w Europie oraz zasady koordynacji wynagrodzeń. Ogólne trendy w układach zbiorowych ich rezultaty oraz różnice w wynagrodzeniach pomiędzy Wschodem a Zachodem przedstawił Bela Galgoczi.

Wśród prowadzących warsztaty był sekretarz generalny IndustriAll Europa - Luc Triangle oraz Bela Gargoczi, Jaroslav Soucek.

 

W pierwszy dzień omawiano następujące tematy:

Koordynacja układów zbiorowych w Europie: zasady koordynacji wynagrodzeń, rozwój w stosunku do wspólnych żądań dotyczących szkoleń i niepewnego zatrudnienia. (Bierzemy pod uwagę, że w niektórych krajach wynagrodzenia są indywidualizowane a negocjacje mają miejsce na poziomie zakładu.Dlaczego koordynacja strategii układów zbiorowych pomiędzy krajami? Przedstawiają: Luc Triangle Sekretarz Generalny oraz Benoit Gerits zastępca SG, IndustriAll EuropeZasady koordynacji wynagrodzeń: biorąc pod uwagę to co się zdarzyło w różnych krajach i ewaluacjaPriorytety dla układów zbiorowych w krajach regionu: Czechy, Słowacja, Węgry, Polska.Priorytety IndustriAll, kampania EKZZ nt. wzrostu wynagrodzeń, czas pracy, wpływ cyfryzacji.

Tematem drugiego dnia warsztatów były:

Priorytety IndustriAll, kampania EKZZ nt. wzrostu wynagrodzeń, czas pracy, wpływ cyfryzacji, Dyskusja.Strategie do wzmocnienia siły związku zawodowego w krajach regionuPlan pracy budowy silnego związku zawodowego.Rekrutacja nowych członków: pozytywne przykłady

Przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier i Polski przedstawili priorytety układów zbiorowych w swoich krajach.

Przedstawiciele Czech Jaroslav Soucek i Libor Dvorak: mówili m.in., że 27 lat po zmianach średnia płaca w Skodzie jest mniejsza niż minimalna płaca w Niemczech. Związki Czech mając dość niskiej płacy w kraju zaczynają o tym coraz głośniej mówić, pomagają im w tym czeskie media, które zmieniają obraz czeskich związków. W tym, roku wzrost płacy w firmach państwowych wyniósł 10% w firmach prywatnych od 8-10%. Konfederacja Metalowców skupia 30 związków zawodowych ich priorytety to:

wynagrodzenia - zwiększanie płacy pracowników, zapobieganie istniejących różnic pomiędzy wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet.

zatrudnienie – tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie kontroli przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy, stabilizacja pracowników rzeczywistych, więcej uwagi poświęcić zatrudnieniu osób starszych, podczas restrukturyzacji utrzymać miejsca dla pracowników powyżej 50 lat, zagwarantować czas wolny dla działaczy związkowych, przedłużenie czasu urlopu (obecnie mają max. 20 dni).

członkowie Rad Nadzorczych – dążenie do zachowania obecności pracowników w Radach Nadzorczych.

harmonizacja życia prywatnego i zawodowego – możliwość systematycznego zdobywania wiedzy, zabezpieczenie środków do przejściowego zakwaterowania i transportu pracowników, gdy muszą zmienić miejsce pracy, zmienić zapis, że tylko pierwsze 3 dni chorobowego płaci zakład. Jaroslav Soucek zwrócił uwagę na elastyczny czas pracy w Skodzie Auto, gdzie pracownik ma wolną sobotę i niedzielę raz na 17 tygodni.

 

W Czechach ZUZP w branży Szkła i Ceramiki pokrywa 94% pracowników podpisują je Stowarzyszenie Szkła i Ceramiki i związki zawodowe na 2 lata, po roku negocjuje się płace na następny rok. W 2017r. płace taryfowe wzrosły o 10,5%.

 

Związek zawodowy ECHO reprezentuje branżę energetyczną i chemiczną:

negocjacje na temat ZUZP negocjuje się na szczeblu spółki akcyjnej i spółek córek. Każda spółka negocjuje własny wzrost benefitów. ZUZP jest najczęściej na jeden rok.

Alena Narovcova reprezentująca przemysł włókienniczy i skórzany przedstawiła priorytety w ZUZP to: czas pracy w tygodniu to 37,5 godziny, dłuższe wypowiedzenia dla osób starszych (powyżej 50 roku życia). Dopłaty za pracę na II zmianie, w nocy, w niedziele i święta. Na przyszły rok priorytety to: wzrost płacy o 5% dla wszystkich, 5 dni wolnych dodatkowych.

Związkowcy z Czech są dumni z postawy swoich związkowców, że przy trudnych i strategicznych negocjacjach są w stanie dla osiągniecia zamierzonych celów uruchomić i poprzeć strajk.

 

Przedstawicielka Słowacji Monika Benedekova, omówiła priorytety ZUZP na Słowacji. Związek Metalowców KOVO zrzesza około 400 zakładów gdzie jest prawie 380 ZUZP. Ich głównymi celami jest podwyższanie uzwiązkowienia, podwyższanie płac dla pracowników, zwiększanie zakładów mających ZUZP. Walczą o wyższe dodatki za pracę na różnych zmianach. W ZUZP walczą o siatkę płac i podwyżki w poszczególnych zakładach, gdyż na forum krajowym (KP) mówi się tylko o minimalnej płacy. Posiadają 45% pracowników pracy tymczasowej, szczególnie chronią pracowników 18+ walczą dla nich o możliwość kształcenia się i 50+. Negocjacje branżowe na Słowacji nie są kluczowe. Negocjuje się głównie na szczeblu zakładowym. Związki Zawodowe Pracodawców wykazują niska gotowość do negocjacji układów zbiorowych opierają się w szczególności na zapisach w Kodeksie pracy. W minionych czasach pracodawcy musieli współpracować ze związkami obecnie się to zmienia i dobrej współpracy po prostu nie ma. 75% pracowników jest objętych ZUZP, chcą aby byli objęci wszyscy. Sektor państwowy ZUZP pracy objął wszystkich sektor prywatny nie.

 

Przedstawiciele Węgier Bela Kiss: przedstawił sytuację na Węgrzech, która jego zdaniem jest zła. Wielu Węgrów szuka pracy za granicą jako wykwalifikowani pracownicy mimo, że brakuje pracowników do pracy. Na Węgrzech jest 5 konfederacji związków zawodowych, które są miedzy sobą podzielone politycznie, jedna z nich wspierana jest przez rząd finansowo, co dla pozostałych jest niebezpieczne. Na szczeblu krajowym są bardzo ograniczone możliwości negocjacji. ZUZP branżowe są nieliczne. Pracodawcy unikają podpisywania układów zbiorowych. Wielka różnica jest między strefą prywatną a państwową. W strefie publicznej nie ma działalności związkowej. System szkolnictwa jest beznadziejny w 6 - miesięcy na kursach można zdobyć wykształcenie zawodowe. Aby przystąpić do rozmów o ZUZP musi być przynajmniej 10% uzwiązkowienie w firmie. W wielu firmach jest ono poniżej 10%, więc nie można negocjować płac. Mimo, że płaca dla fachowców powinna być ustalona, to nikt jej jeszcze nie ustalił, a płace niewykształconych wciąż rosną i zbliżają się do płac pracowników fachowców. Rząd w kraju ze względu na przyszłoroczne wybory zaproponował podwyżkę płac w 2018 r. dla niewykształconych o 15% dla fachowców 25%.

 

O ZUZP w Polsce mówili Barbara Stefaniak-Gryp, Mirosław Miara oraz Kazimierz Grajcarek zapoznali zebranych z prawnymi zapisami dotyczącymi pracy i pracowników jakie są w Konstytucji RP, Kodeksie Pracy i innych ustawach. Mirosław Miara dość szczegółowo opisał kto jest stroną przy podpisywaniu ZUZP oraz PUZP i jak stwierdził, że najgorszy problem jest z PUZP. Pracodawcy celowo nie zakładają swoich związków, aby nie było drugiej strony do rozmów. Priorytetem dla związków zawodowych w Polsce jest wpływanie na zmiany ustawowe, które spowodują tworzenie związków pracodawców oraz ewentualne zachęty tj. np. ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zawierają PUZP.

 

Drugi dzień warsztatów poświęcony był priorytetom IndustriAll Europa działaniom na rzecz pozyskiwania nowych członków związków zawodowych. Przedstawiciele IndustriAll Europa w osobach Luc Triangle, Isabelle Barthes, Bela Gargoczi, Jaroslav Soucek przedstawili Priorytety IndustriAll Europa:

Negocjacje z pracodawcami na temat płac oraz wzmocnienie pozycji negocjacyjnej związkówpolityka społeczna polityka ubezpieczeniowa i emerytalno-rentowaczas pracy i jego regulacje

Przedstawiciele IndustriaAll Europa stwierdzili, że trzeba wzmacniać solidarność między pracownikami i między związkami a wtedy nasze hasło: „Taka sama praca za taką samą płacę” stanie się realne. Podnoszenie pracownikom pensji gwarantuje rozwój tego państwa. Czas pracy powinien się zmniejszać do 30-40 godzin tygodniowo. Obecna cyfryzacja umożliwia pracę wszędzie nawet w innym państwie. Wszyscy delegowani pracownicy powinni być objęci ochroną np. koszty zakwaterowania i wyżywienie nie powinien pokrywać pracownik tylko firma, a pensja delegowanego pracownika powinna być taka sama jak pracowników tego kraju. Płace muszą reagować na inflację, ale pensja musi wzrastać wraz ze wzrostem wydajności. Ważna jest tzw. Płaca realna, tzn. ile za nią można kupić.

Ważnym elementem w pracy związków zawodowych jest zwiększanie liczebności związku, gdyż większy związek większa siła oddziaływania. W tym zagadnieniu musimy wymieniać się doświadczeniami a później my jako IndustriaAll Europa musimy wykorzystywać wasze doświadczenia podczas prowadzonych przez nas szkoleń.

 

Długie wystąpienie miał Bela Galgoczi, który mówił o swojej najnowszej książce pt. „Dlaczego Europa Wschodnia i Centralna potrzebuje wzrostu płac”. Aby zaciekawić Państwa jego książką dostępną w intrenecie w języku polskim podam spis treści:

Rozważania teoretyczne.Najważniejsze trendy w ewolucji płac w Europie Środkowej i Wschodniej.Główne impulsy wzrostu płac w Europie Środkowej i Wschodniej.Ewolucja płac po wybuchu kryzysu.Dlaczego model gospodarczy krajów Europy Środkowej i Wschodniej bazujący na niskich zarobkach osiągnął już granice swoich możliwości?

 

Dla zainteresowanych podaję link:

 

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise

 

 

Ireneusz Oracz

Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność