Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-03-08

WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Obrady Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczęły się dnia 8 marca od mszy świętej w kościele parafialnym w Lądku Zdroju. W kolejnym dniu otworzył je Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG Bolesław Potyrała i na salę obrad wprowadzono sztandar związkowy.

Kolejno przewodniczący powitał Delegatów NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w PGNiG S.A. wybranych w Oddziałach i Spółkach zależnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz branży gazowniczej a także szczególnie przewodniczącego nowej organizacji związkowej w polskim LNG kolegę Jurkiewicza a także wybranego do Rady Nadzorczej PGNiG SA kolegę Sieradzkiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za okres kadencji odczytał Przewodniczący Rady Sekcji Bolesław Potyrała

W trakcie jego odczytywania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków związku a szczególnie koleżankę Jadwigę Olejnik. Wersja sprawozdania została doręczona elektronicznie Delegatom w materiałach zjazdowych i stanowi ona załącznik do Protokołu.

W kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji złożył jej przewodniczący Kol. Front Karol. Całokształt prac i działalność Rady Sekcji Krajowej GNiG został oceniony pozytywnie. Sprawozdanie KR w załączeniu.

            W uwagach do sprawozdania głos zabrał Paulin Jurkiewicz który zrozumiał że odbyło się spotkanie w sprawie terminala bez udziału ich organizacji związkowej.

B. Potyrała tłumaczył że w dwóch spotkaniach z Ministrem Naimskim uczestniczyli przedstawiciele Gaz Systemu i Polskiej LNG z jego udziałem a w jednym  M. Miara, B. Potyrała i P. Łusiewicz i nie były podejmowane żadne decyzje w sprawie spółki.

Po ukonstytuowaniu się i sprawdzeniu obecności z listą wybranych Delegatów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjno – Mandatowej Kol. Witold Kowalski odczytał Protokół Komisji, w którym stwierdzono, że XXX Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest ważne i prawomocne, uprawnione do podejmowania wiążących decyzji, uchwał i stanowisk, gdyż na 70 uprawnionych Delegatów w Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa uczestniczy
64 Delegatów, co stanowi wymaganą obecność ponad połowę uprawnionych.

 

Po przerwie obiadowej powitaliśmy przybyłych gości w osobach:

Mirosław Miara – przewodniczący SPCH

Henryk Mucha – Prezes PGNiG OD oraz Wiceprezes Kluczborski Tadeusz

Opaliński Rafał – Prezes Geovity

Jan Anysz – Dyrektor w PSG.

            Jako pierwszy głos zabrał M. Miara który mówił o roli KSPCH o Ponadzakładowych UZP, kodyfikacji Kodeksu Pracy, o organizacjach Pracodawców, dialogu społecznym, o oczekiwaniu związkowców na dobrą zmianę, wzajemnym zaufaniu partnerów społecznych zaapelował o zawieranie porozumień branżowych.

            Jego wypowiedź wsparł R. Wawrzyniak który mówił że potrzebne jest ustawowe wsparcie Rządu aby zaistniały możliwości zawierania porozumień branżowych.

            Jan Anysz – przeprosił za nieobecność Prezesa Wróbla i omówił proces zmian organizacyjnych w PSG. Mówił też o wynikach spółki, dialogu społecznym, zawartych porozumieniach i podpisanych programach modyfikacji spółki w tym o zawartym ZUZP.

Nowe regulowania polepszają sytuację pracowników i przywracają dawne świadczenia jak również gwarantują stabilność zatrudnienia. Podsumował swą wypowiedź że są przesłanki do powstania organizacji pracodawców.

            H. Mucha mówił o sytuacji spółki, o wzajemnym uczeniu się dialogu w spółce, zmianom spółki dla budowy oferty produktowej, funkcje sprzedażowe spółki i zmianie obsługi klientów
w tym o sprzedaży energii elektrycznej i kampanii reklamowej.

T. Kluczborski – mówił o efektywności spółki poprzez optymalizację przychodów lub kosztów, poprawie efektywności, dobrych relacji z klientami wydłużeniu okresu płatności.

            R. Opaliński o sytuacji Geovity i wydźwignięcia jej z zapaści finansowej
o przystosowaniu jej do działań rynkowych o pozyskiwaniu klientów, niezbędnych remontach
i o rezygnacji ze zbycia poszczególnych ośrodków. Zaapelował o udział w spotkaniach związkowych w Geovicie, obiecał przedstawić status VIP dla członków związku

Po wystąpieniu gości odbyła się runda pytań do gości.

Miara i Potyrała nawiązali do PUZP tłumacząc zasady ich funkcjonowania uspokajając Prezesów że nie spowodują one wzrostu kosztów pracy a jedynie usystematyzują tytuły świadczeń.

            Odpowiadając J. Anysz nawiązał do tworzenia Gazowni, dużych projektów inwestycyjnych rzędu 2 mld złotych.

            P. Łusiewicz zapytał o wykup gazociągów i w dyskusji przewinęła się dyskusja nad definicją gazociągów dystrybucyjnych i przesyłowych, świadczenia prac obsługi tych gazociągów (Anysz, Kargul, Tyszko)

            Poruszono też sprawę nowych etatów i braku inkasentów, wzrostu płac i braku PDG.

Po zakończeniu dyskusji z gośćmi przystąpiono do głosowania zgłoszonych stanowisk.

            Po krótkiej przerwie kawowej powitaliśmy kolejnych gości w osobach:

Magdalena Zegarska – członek Zarządu PGNiG SA – wybrana przez pracowników i powołana do Zarządu w dniu 6 marca 2017 roku

oraz Wiceprezesa Radosław Bartosika – od końca grudnia 2016 roku.

         

            M. Zegarska mówiła o zakończonych w PGNiG SA negocjacjach płacowych i złożyła deklaracje szerokiej współpracy ze związkiem Solidarność.

Bardzo trudno było jej złożyć deklarację dla pomocy Geofizyce Kraków jednak zadeklarowała rozeznanie problemu i rozmowy na zarządzie.

            Prezes Bartosik mówił o nowych możliwościach Zarządu, o zakończeniu inicjatywy 0 oraz o możliwych obszarach racjonalizacji. Mówił też że nie potrzebował zachęty aby do nas przyjechać i podczas kolacji zechce wysłuchać problemy załogi.

            Ponownie E. Kargul nawiązał do kwestii gazociągów a M. Miara o PUZP.

            K. Kudłacz zwrócił się o objecie szczególną pomocą zwalnianych pracowników
w słabszych spółkach, a B. Stępiński i R. Wawrzyniak o braku monterów w PSG i występujących trudnościach szczególnie po zmianie struktury.

            M. Zegarska – wyraziła podziękowanie za zwiększenie produkcji mniejszą ilością pracowników. K. Rogaczewski nawiązał do braku środków na działalność Sekcji pomimo zawartych porozumień. Na koniec J. Żurawski zaapelował o partnerskie traktowanie pracowników i właściwą współpracę z Zarządem PGNiG SA.

Przewodniczący Sekcji poprosił o powstanie i został wyprowadzony sztandar Sekcji a po nim Zebrania Delegatów zostało zakończone.

 

 

Protokołowała                                                                           Przewodniczył zebraniu

 

Izabela Smoleń                                                                                         Jacek Żurawski