Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-10-16

Zjazd Delegatów KSPPF NSZZ „Solidarność” w Baranowie Sandomierskim

W dniu 04.10.2018 Zjazd Delegatów KSPPF otworzył Przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Polpharma S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie (organizator zjazdu) Krzysztof Egier, który powitał zaproszonych gości i obecnych Delegatów. Następnie przedstawił szczegółowy program Zjazdu na poszczególne dni.

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący KZ NSZZ „ Solidarność” Polpharma S.A. w Nowej Dębie udzielił głosu Przewodniczącemu KSPPF Mirosławowi Miarze. Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych oraz zaproszonego gościa Pana Waldemara Tataratę, jednego z założycieli KSPPF i wieloletniego działacza związkowego. Mirosław Miara uhonorował przechodzącego na emeryturę Pana Waldemara Tataratę pamiątkowym Dyplomem oraz wręczył statuetkę. W dalszej części Delegaci wysłuchali historii tworzenia KSPPF oraz przebiegu działalności związkowej Waldemara Tataraty w czasie kiedy aktywnie angażował się w działalność związkową.

Po zakończonym wystąpieniu Przewodniczący Egier Krzysztof podziękował za pierwszą część obrad i zaprosił wszystkich uczestników na zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim z przewodnikiem.

W dniu 05.10.2018 Przewodniczący Miara Mirosław zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Rady KSPPF NSZZ „Solidarność” za okres od 21 maja do 03 października 2018r., a w dalszej kolejności skarbnik Sekcji Włodzimierz Sopel odczytał sprawozdanie finansowe Sekcji.

Odbyła się krótka dyskusja na temat odczytanych sprawozdań oraz bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach należących do KSPPF. Przewodniczący podziękował Przewodniczącemu GSK Włodzimierz Sopel za wykonanie roll-upa KSPPF, który po raz pierwszy został przedstawiony wszystkim Delegatom.

 

W dalszej części Przewodniczący Miara Mirosław przedstawił terminy Zjazdów Sekcji w 2019 roku. Pierwszy Zjazd 16-18 maj 2018r. zorganizują koledzy z Polfy Tarchomin, organizator drugiego zjazdu 10-12 październik 2019r. po konsultacjach w komisjach zakładowych zostanie ogłoszony w późniejszym terminie tak jak i miejsca Zjazdów.

Przewodniczący przedstawił również treść projektu strategii działania KSPCH na kadencję 2018-2022. Omówił proponowane w strategii działania na rzecz zmian w Statucie i ustawach, które wpłynęłyby na ewentualny rozwój PUZP. Przedstawił również propozycje zmian w Ordynacji Wyborczej. Po omówieniu projektu odbyła się dyskusja na temat tego projektu.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Miara Mirosław poprosił Krzysztofa Egiera o przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji na temat Pracowniczych Programów Emerytalnych w odniesieniu do Pracowniczych Programów Kapitałowych ( PPE vs. PPK). Po przedstawionych różnicach poszczególnych programów, rozpoczęto aktywną dyskusję w tym temacie. Dyskutowano o różnicach, mówiono o plusach i minusach poszczególnych programów w odniesieniu do pracowników i pracodawców. Podjęto decyzje o przesyłaniu już istniejących umów z pracodawcami dotyczącymi PPE w celu zgromadzenia w jednej bazie danych. Przewodniczący Miara Mirosław przypomniał, że w tej chwili w KSPCH tworzona jest baza danych na wirtualnym dysku. Gdzie umieścimy zebrane dokumenty takie jak np.: Układy Zbiorowe Pracy; Regulaminy Wynagrodzeń, Regulaminy ZFŚS, Regulaminy Pracy, Regulaminy Premiowania, Porozumienia itd. Przewodniczący Miara Mirosław dodał, że taka baza danych pozwoli nam korzystać z różnych rozwiązań jakie niektórzy z nas już mają w swoich firmach a inni chcieliby mieć i aktualnie negocjują jakiś dokument. Po co tworzyć od początku jakiś regulamin, jak można skorzystać z doświadczeń innych.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Gedeon Richter Janusz Grudniewski, który poinformował o artykule dotyczącym stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego dopuszczalności zastosowania 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych w sytuacji, gdy u pracodawcy działa tylko jedna zakładowa organizacja związkowa, które zostało opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przewodniczący Janusz Grudniewski przekazał informację o pismach jakie został wystosowane do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o podanie podstawy prawnej takiej interpretacji lub sprostowania przedstawianego stanowiska w cytowanym artykule.

Kolejnym punktem obrad były zmiany do ustawy o związkach zawodowych, które omówiła koleżanka Rowska-Sopel Anna i Przewodniczący Fresenius Kabi Marek Byczkowski. Odbyła się krótka dyskusja na temat zbliżających się zmian ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z porządkiem zjazdu głos zabrał organizator Egier Krzysztof informując delegatów o przerwie obiadowej oraz przedstawił plan wycieczki do Sandomierza. Po przedstawieniu planu wycieczki głos zabrał Przewodniczący Miara Mirosław, który obrady zjazdu zakończył.

 

Protokołował

Egier Krzysztof