Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-09-14

Konferencja IndustriALL EUROPA - Region Wschodni

Spotkanie IndustriAll Europe Region Wschodni; Słowenia - Maribor, 11-13.9.2017

Protokół: Otwarcie spotkania - Jaroslav Souček, Anton Rozman - gospodarz kraju (Słowenia), Vlado Spanik
(FES); Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego IE : Głos zabrał Luis Colunga
Uczestnicy: Uczestnicy zostali poinformowani o najważniejszych wnioskach z ostatniego posiedzenia Komitetu
Wykonawczego, który odbył się w czerwcu w Londynie. W szczególności wymieniono następujące
kwestie: Brexit, Budowanie Związku Zawodowego, Seminarium w Ghent, rozwój w Turcji, Wybory we
Francji, USA - Trump, rozwój gospodarczy w Europie, przyszłość Europy, europejski filar praw
społecznych, kampania na rzecz podniesienia płac w Europie, pakiet energii zimowej, digitalizacja itd.
Dyskusja potwierdziła, że istnieją różne opinie, zwłaszcza w kwestiach energetycznych.
Przygotowanie następnego posiedzenia Komitetu wykonawczego IE Głos zabrał Luis Colunga
Następne posiedzenie Komitetu Wykonawczego IE obejmie tematykę m.in. dotyczącą obecnego rozwoju
w Europie (kwestie gospodarcze, polityczne ...), Brexit, kwestie finansowe - nowe propozycje Komisji
dotyczące skonsolidowanego podatku dochodowego od osób prawnych, MES China.
Zagadnienia dotyczące polityki przemysłowej i obecny rozwój w Europie i IE Głos zabrał Luis
Colunga
Najważniejsze kwestie, o których wspomniano, to: skonsolidowany podatek od osób prawnych, EMU,
pakiet energii zimowej, przyszłość polityki przemysłowej, ETS, emisje CO2, MES Chiny, Manifest.
Podczas dyskusji uczestnicy wspominali o wpływie niemieckiej polityki na kraje Europy Środkowej i
Wschodniej (w tym problemy z migracją). OS KOVO wspomniał o zaangażowaniu się w przygotowanie
dokumentu dotyczącego wynagrodzeń płaconych przez francuskie i austriackie korporacje w Czechach -
stwierdzając, że MNC płaci czeskim pracownikom tylko 30% wynagrodzenia wypłacanego w ich krajach
macierzystych. Uczestnicy podkreślali również, że Komisja Europejska przedkłada politykę mającą
negatywny wpływ na przemysł europejski (zatrudnienie, liczba miejsc pracy) . W trakcie dyskusji
pojawiły się różne opinie na temat kwestii energetycznych.
Informacje z pierwszego spotkania przewodniczącego i wiceprzewodniczących IndustriAll Europe
(Berlin, 20.-21.6.2017) – Głos zabrał J.Souček
Jaroslav Soucek poinformował regionalnych przedstawicieli o spotkaniu w Berlinie. Takie spotkania będą
odbywać się prawdopodobnie każdego roku.
Warsztaty Układów Zbiorowych w Pradze (17.-19.10.2017) i priorytety BTUP
Znaczenie tego warsztatu zostało podkreślone wszystkim uczestnikom, zostały przekazane informacje o
warsztatach (miejsce, języki i program).
Słoweńscy koledzy poinformowali grupę, że wezmą udział w podobnych warsztatach, które odbędą się w
Bukareszcie.
Kampania mająca na celu zwiększenie płac "Równość wynagrodzeń dla równego zatrudnienia" -
Ocena postępów w realizacji uchwały
Republika Czeska - prezentacja na temat oceny OS KOVO została zaprezentowana uczestnikom.
Polska - Skontaktowano się także z Ministerstwem Pracy. Problem dotyczy sektora dialogu społecznego -

prawie nie istnieje. Polscy koledzy chcieliby mieć podobną kampanię, która odbywa się w Czechach.
Problem polega również na tym, że pracodawcy nie są gotowi negocjować w tej sprawie (być może
konieczne będzie wprowadzenie zmian legislacyjnych).
Słowacja - Konfederacja (KOZ) ma podobną kampanię, jak w Czechach. Pozytywną kwestią jest ciągły
wzrost płacy minimalnej. Pracodawcy są przeciwni temu. Słowacki Premier zaproponował pomysł
wprowadzenia w konstytucji słowackiej systemu wynagrodzenia minimalnego. W tym roku pojawiły się
problemy z negocjacjami sektorowymi / problematyką reprezentatywności /.
Słowenia - Związki zawodowe podkreślały związek między płacami a wydajnością pracy. Ważną kwestią
w tej sprawie jest to, że istnieją zamiary zmiany systemu płac w Słowenii (powstała komisja specjalna) -
pracodawcy zgodzili się również, że taka zmiana będzie konieczna.
Węgry - Płace wzrastają również na Węgrzech. Głównie skupiono się na płacy minimalnej. Nastąpiły
także zmiany w obszarze opodatkowania - część tych oszczędności powinna być wykorzystywana do
podniesienia płac. Wspomniano również kampanię Jobbik - brak zaangażowania związków zawodowych.
Inne:
Logo IE Eastern Region - projekt zaproponowany przez OS KOVO został zatwierdzony. Nowe logo
będzie wykorzystywane przez region w przyszłości podczas wszystkich możliwych okazji.
Data i miejsce następnych posiedzeń w 2018 r. - Wiosna (Słowacja), jesień (Polska) - dokładne daty
zostaną wybrane później, gdy poznamy datę Spotkań IE. Polscy koledzy zapytali o możliwość odbycia
wiosennego spotkania w Polsce, a nie na Słowacji. Zostanie to potwierdzone przez OS KOVO z
słowackimi kolegami; potem cała grupa zostanie poinformowana.
Kluczowe tematy kolejnych spotkań
• Kontynuacja dyskusji na temat wdrożenia rezolucji w sprawie równych płac - możliwość
zorganizowania wspólnych wydarzeń (zaproszenie ekspertów, przedstawicieli rządów, pracodawców,
prasy) - cel: uczynienie tej działalności bardziej widoczną (symboliczna demonstracja w kraju
goszczącym) . Uczestnicy rozważą różne możliwości
•Polityka przemysłowa UE i jej wpływ na poszczególne sektory, w tym zatrudnienie (na przykład pakiet
energii zimowej), oddziaływanie IE (zaproszenie ekspertów IE, sprawdzenie
możliwości zaproszenia eksperta również ze strony pracodawcy lub rządu kraju goszczącego)
• utworzenie tzw. nowej organizacji związkowej w Europie Środkowo-Wschodniej (VW, problemy
przemysłu chemicznego na Słowacji)
• Przygotowanie wspólnego stanowiska w sprawie polityki klimatycznej - projekt przygotowany przez
polskich kolegów. Projekt zostanie rozpowszechniony wcześniej do całego regionu w celu omówienia i
komentowania osoba odpowiedzialna: K.Grajcarek)
• raporty krajowe - aktualizacja ( wysłany do wszystkich uczestników z góry, w języku angielskim)
Raporty krajowe - aktualizacje informacji, prezentacje zawierające szczegóły zostały przesłane wszystkim
uczestnikom w języku angielskim przed spotkaniem.