Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-13

Konferencja w Helsinkach

W dniu 13 października 2015r. w Helsinkach odbyła się sesja plenarna „Dialogu Chemii” a w dniu 14 października, konferencja z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia „Dialogu Chemii”.

Obrady odbywały się w siedzibie ECHA, jest to Europejska Agencja ds. Chemikaliów https://echa.europa.eu/pl

Dialog Chemii rozpoczęty ponad dziesięć lat temu tworzą związkowcy z sektora chemii z centrali związkowej, przed laty z EMCEF a obecnie z IndustriALL Europa, oraz pracodawcy z sektora chemii, ze związku pracodawców, Europejska Grupa Pracodawców Chemii ECEG www.eceg.org. Dialog prowadzony jest przy współpracy z Komisją Europejską. Jak się dowiedziałem, polscy pracodawcy bywają na obradach Dialogu Chemii, natomiast ze związków zawodowych z innych central, nie ma reprezentantów. Byłem pierwszy raz na tego typu obradach i mam zamiar uczestniczyć w przyszłości.

Program obrad w dniu 13.10:

 1. Przywitanie -  Lindsay Jackson, ECHA; Stephen ELLIOTT, ECEG; Alfons DE POTTER, industriAll Europe; Stefaan Ceuppens, DG EMPL.
 2. Plan działania partnerów społecznych dialogu społecznego 2015-2020  – prezentacja, metodologia- Sylvain Lefebvre, industriAll Europe; Emma Argutyan, ECEG
 3. Przyszłość dla Rad Europejskich- Stefaan CEUPPENS, DG EMPL.
 4. Nowy początek dialogu społecznego - Postępy na poziomie europejskim i krajowym - Jakie są nowe możliwości SSDC dla europejskiego przemysłu chemicznego?"- Stefaan CEUPPENS, DG EMPL.; Koen LAENENS, ECEG; Sylvain Lefebvre, industriAll Europe
 5. Konferencja dot. Zmian klimatycznych w Paryżu (COP21)

Prezentacja i dyskusja na temat wspólnego stanowiska w SSDC dla europejskiego   przemysłu chemicznego            

 1. Re-industrializacja - Jaka jest rola i miejsce dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, gumy i tworzyw sztucznych"- Jochen WILKENS, ECEG; Sylvain Lefebvre, industriAll Europe
 2. Wzrost konkurencyjności i miejsc pracy - przyszłość europejskiego przemysłu chemicznego- Alfons DE POTTER, industriAll Europe; Lutz Mühl, ECEG
 3. REACH (wykonawcze) do nanomateriałów - Ostatnie wydarzenia "- Jenny Holmqvist, ECHA
 4. Inicjatywa Przemian w Przemyśle "Nanotechnologia dla konkurencyjnego przemysłu chemicznego"- Iris WOLF, industriAll Europe; Emma ARGUTYAN, ECEG
 5. Zatrudnienie młodzieży, kształcenie i szkolenie zawodowe / Europejski Sojusz na rzecz staży- Simon MARSH, ECEG; Maximilian LENNARZ - Apprentice, BASF; Sylvain Lefebvre, industriAll Europe

 

Odnośnie punktu 5, miało być przedstawione wspólne stanowisko (Industriall Chemii i ECEG) na konferencję w listopadzie w Paryżu (COP21), niestety nie pojawiło się wspólne stanowisko i podjęto decyzję, że do konferencji w Paryżu, takie stanowisko się pojawi. Jak wspomniano jest już w tym temacie stanowisko Industrall i Energetyków i warto wypracować wspólne stanowisko „Dialogu Chemii”.

Odnośnie punktu 6, stwierdzono, że w Europie jest 23 mln. ludzi bez pracy, w tym 6,5 mln. młodzieży. Należy dążyć do tego, żeby  przemysł stanowił 20% PKB. Wszędzie na świecie jak stwierdzono jest wzrost inwestycji w chemii a w UE spadek. Podsumowano również odnośnie pakietu klimatycznego, że chemia w tym temacie zrobiła już olbrzymią robotę i powinna być za to nagradzana a jest odwrotnie, proponuje się ciągłe karanie.

Program obrad w dniu 14.10:

 1. Otwarcie- Michael Vassiliadis, President, industriAll Europe; Stephen Elliot, President, ECEG
 2. Okrągły Stół "10 lat SSDC dla europejskiego przemysłu chemicznego - Osiągnięcia i wyciągnięte wnioski"- Lutz Muehl, Emma Argutyan (ECEG)

Reinhard Reibsch, Michael Wolters, Sylvain Lefebvre (industriAll Europe)

 1. Umowa ramowa w sprawie profili kompetencyjnych Przedstawienie, dyskusja i podpisanie Aneksu do Umowy ramowej- ECEG & industriAll Europe
 2. Okrągły Stół "Perspektywy dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, gumowego i tworzyw sztucznych"- Otto LINHER (Deputy Head Chemical Unit, DG GROW), Simon MARSH (CIA), Mathieu BENSADOUN (SYNDEX), Iris WOLF (IG BCE), Jochen WILKENS (BAVC), Sylvain LEFEBVRE
 3. Plan działania 2015-2020, Przedstawienie, dyskusja i podpisanie

 

Obrady drugiego dnia otworzył Przewodniczący Industriall Europa Michael Vassiliadis, który skrytykował pracodawców w Finlandii za wypowiadanie układów zbiorowych pracy. Vassiliadis przypomniał, że na początku światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wspólnie przyjęły dokument, w którym partnerzy społeczni przemysłu chemicznego zobowiązali się do elastycznego stosowania układów zbiorowych pracy lub instrumentów prawnych w celu aby zachować jak najwięcej miejsc pracy. Stwierdził, że będziemy wspierać naszych fińskich kolegów w rozwijaniu wspólnie uzgodnionych rozwiązań problemu kryzysu i bezrobocia, nasi fińscy koledzy mogą być pewni naszej solidarności, stwierdził."

W dniu 18 września w tym roku, około 30 000 Finów wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko planowanym cięciom rządowym. Trudna sytuacja gospodarcza i wysokie bezrobocie skłoniły rząd fiński aby zaproponować, między innymi, 30% redukcji wynagrodzenia urlopowego oraz ustawowy limit podwyżek płac w różnych sektorach. Propozycje te wszystkie wpływają na około 300 wynegocjowanych układów zbiorowych pracy w Finlandii. Finlandia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników organizowania się w związki zawodowe -74%, i porozumienia zbiorowe pokrywają  91% przemysłu.

Właśnie w  Finlandii miała miejsce pierwsza konferencja „Dialogu Społecznego Chemii” 10 lat temu. Po ponad 10 latach  przedstawiciele chemii, pracodawców i pracowników, postanowili wrócić do Finlandii, to ważny symbol. Tym razem  Konferencję poprowadziła Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).

Odnośnie punktu drugiego, to obszerne wystąpienie miał Reinhard Reibsch, którego znamy  sprzed lat, jako szefa EMCEF i który współpracował z SPCH, szczególnie za czasów K. Hnatio. Reinhard w swoim wystąpieniu wspominał wieloletnią działalność w Dialogu Chemii.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano wagę rozporządzenia REACH, które było przed laty negocjowane również w Dialogu Chemii. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu. Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych (zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw) wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Podczas konferencji, przedstawiciele związków zawodowych Chemii z Industriall Europa oraz pracodawcy z ECEG podpisali dokument tzw. mapę drogową na lata 2015-2020.

Mapa drogowa zawiera 5 wspólnych priorytetów na  5 lat:

 1. Konkurencyjność, RDI, przewidywania i zarządzanie zmianą,
 2. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialność i troska,
 3. Zatrudnienia oraz zmiany demograficzne,
 4. Edukacja, szkolenia i kształcenie ustawiczne
 5. Ramowe Porozumienia w sprawie profili kompetencyjnych

Pod koniec konferencji podkreślano wagę i znaczenie Dialogu Chemii. Muszę przyznać, że mimo tego, że większość obrad, była na zasadzie ogólników, haseł i uprzejmości, to i tak uważam, iż jest bardzo dobrze, że taki dialog na poziomie UE istnieje, niestety my póki co nie możemy się pochwalić dialogiem społecznym chemii i chyba trzeba się nad tym głęboko zastanowić. W SPCH, mamy raczkujący dialog w szkle i w farmacji i to chyba tyle, warto postawić sobie wyższe cele w tym temacie, sadzę.

Odnosząc się do osiągnięć i wyzwań dialogu społecznego, Industriall Europy, prezydent Michael Vassiliadis, podkreślił zasadnicze filary udanego dialogu społecznego, zaufanie między partnerami społecznymi, ale także kompetencje. Stwierdził, że SSDC europejskiego przemysłu chemicznego, jest mocna i dojrzała, i zamierza poprzez mapę drogową 2015-2020 nadal rozwijać swoje wspólne działania  w drodze wzajemnego zaufania i pewności, wartości dodanej, dla obu partnerów społecznych i ma jasny cel: bronić konkurencyjności i wzrostu miejsc pracy w europejskim przemyśle chemicznym.

 

Miara Mirosław