Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-11-27

Konferencja związków zawodowych działających w ramach Grupy Saint-Gobain

W dniach 21-22 listopada w Montreuil pod Paryżem odbyło się spotkanie związków zawodowych działających na całym świcie w przedsiębiorstwach francuskiej grupy Saint-Gobain .

W spotkaniu wzięło udział 24 przedstawicieli związkowych z Francji ,Belgii, Brazylii , Kolumbii, Indii, Indonezji, Holandii, Polski, Hiszpanii, Turcji.

Spotkanie odbyło się w siedzibie najsilniejszego francuskiego związku zawodowego CGT/Confédération générale du travail/ Generalna Konfederacja Pracy.

Wprowadzenie do spotkania i otwarcia obrad dokonali :

- Dominigue Bousquenaud - koordynator sieci związków zawodowych działających w Saint Gobain

- Mohammed Ouseik – Sekretarz generalny federacji CGT

-Matthias Hartwich Dyrektor IndustriALL Global Union.

Przedmiotem spotkania była sytuacja społeczna w poszczególnych krajach, praca tymczasowa ,jak również problem j cyfryzacji /digitalizacji/procesów produkcyjnych.

Prezentacja Fabrizio Giacolone –eksperta z Grupy Syndex wskazywała na największe osiągnięcia socjalne zakładów znajdujących się w krajach Europy Zachodniej.

Jednak te osiągnięcia powodują ,że produkcja przenoszona jest do krajów o niższych kosztach , a więc do Europy Wschodniej, krajów rozwijających się w Azji i Ameryce Południowej oraz Indii.

Duży nacisk kładziony jest na serwis obsługi klienta , jak również na badanie i rozwój w celu wypracowania najlepszych rozwiązań technologicznych , pozwalających być konkurencyjnym w produkowanych przez Saint-Gobain wyrobach. Grupa stawia na silną , rozpoznawalna markę.

Nowy model pracy zakłada optymalizację procesu produkcyjnego, poszukiwanie nowych kompetencji i umiejętności, wprowadzanie programu 4.0 –robotów i kobotów.

Podczas debaty przy okrągłym stole ,związkowcy biorący udział w spotkaniu mówili o sytuacji w swoich krajach .

Sytuacja społeczna w poszczególnych krajach jest bardzo różna i w dużej mierze zależy od silnych związków zawodowych.

Koledzy z Kolumbii, Brazylii, Indii ,Indonezji, Turcji wskazywali na trudną sytuację robotników, na trudne warunki pracy i warunki socjalne.

W krajach tych -w większości robotnicy zatrudniani są jako pracownicy tymczasowi , na umowy na czas określony. Pracownicy ci nie mają takich samych praw , jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez Saint-Gobain.

Pracują dłużej , w gorszych warunkach często bez prawa do urlopu.

Dużym problemem jest też niechęć do działających tam organizacji związkowych a tym samym brak dialogu.

W drugim dniu spotkania - gościem był Pan Regis Blugeon-Dyrektor do spraw społecznych w Saint-Gobain.

W przedstawionej prezentacji można było zauważyc ,że Saint-Gobain stara się być liderem nr 1 we wszystkich aktywnościach.

SG jest obecne w 67 krajach na świecie , gdzie zatrudnia 170 000 pracowników.

Posiada 8 centrów badawczych a obroty za 2016r wynosiły 39,1mld Euro skupiając się na materiałach dla budownictwa , materiałach innowacyjnych i dystrybucji budowlanej.

Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające

ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość.

Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w

budynkach, w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych

oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort,

wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych

czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Dyrektor wskazywał na respektowanie dialogu społecznego i poszanowanie

wspólnych wartości.

Grupa Saint-Gobain uważa, że do zasadniczych wartości, jakie podziela

zarówno ogół pracowników, jak i kadra kierownicza, należą: zaangażowanie

zawodowe, szacunek dla innych, prawość, lojalność i solidarność. To one

stanowią zasady zachowania obowiązujące wszystkie osoby zatrudnione w

Grupie.

Grupa Saint-Gobain postanowiła określić zasady postępowania, na jakich

opiera się działalność ogółu kadry kierowniczej i pracowników w ramach

wykonywania obowiązków służbowych, niezależnie od kraju, w którym

działalność ta jest prowadzona.

Są to :

Przestrzeganie prawa, poszanowanie środowiska, przestrzeganie zasad w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz poszanowanie praw pracowniczych.

Zasady te przyczyniają się do realizacji odpowiedzialnego i zrównoważonego

rozwoju, zgodnego z długoterminową strategią prowadzoną przez Grupę.

Pan R.Blugeon wskazywał na nieuchronnie wkraczającą w nasze życie cyfryzację .

Wiązać się to będzie z nowymi wymaganiami wobec pracowników, zmniejszeniem liczby stanowisk pracy , które obsługiwać będą roboty i koboty.

Jako przykład podał zakład produkujący szyby samochodowe w Herzogenreuth w Niemczech.

W odpowiedzi na pytania związkowców dotyczących nieprawidłowości w

poszczególnych krajach, Pan Regis Blugeon odpowiedział,że nie zna

poszczególnych przypadków , gdyż jest Dyrektorem Spraw społecznych dla

całej grupy . Zapwenił jednak,że postara się zgłębić tematy ,zlecając je

dyrektorom poszczególnych krajów.

Dokonując podsumowania spotkania , Matthias Hartwich Dyrektor IndustriALL Global Union stwierdził, że widzi konieczność ich kontynuowania.

Na takich spotkaniach można dowiedzieć się o wydarzeniach, które normalnie nie miały by szans wyjść poza terytorium danego kraju.

Jest wiele do zrobienia w zakresie dialogu społecznego i zatrudniania pracowników przez firmy zewnętrzne.

 

Jadwiga Jóźwiak