Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-06-13

Notatka z posiedzenia Komisji Statutowej

W dniach 10 -12 czerwca w Spale odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej NSZZ Solidarność.

Było to pierwsze posiedzenie Komisji w obecnej kadencji poza posiedzeniem na KZD gdy komisja się ukonstytuowała. W związku z powyższym rozmawialiśmy o sprawach organizacyjnych jak będziemy procedować w świetle zmian, które dokonał KZD w Częstochowie.  Przed zmianami Komisja Statutowa rozpatrywała wnioski dotyczące zmian w Statucie, które spływały od struktur i w jej kompetencji było zdecydowanie które wnioski będą stawiane  i rozpatrywane na KZD. Obecnie Komisja również może rozpatrywać wnioski, opiniować ale ma obowiązek dopuścić na KZD wszystkie wnioski jeśli nie zawierają wad prawnych.

Niżej wykaz zagadnień dotyczących ewentualnych zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”, które omawialiśmy w Spale, między innymi jak widać w wykazie, były również zagadnienia zgłoszone niedawno przez branże:

  1. Prawo wykluczania ze Związku dla wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w innych regionach niż podstawowa jednostka organizacyjna.
  2. Możliwość scedowania na prezydium ZR-u uprawnienia do podjęcia decyzji ws. wprowadzania zarządu komisarycznego (Statut nie ogranicza możliwości scedowania uprawnień na prezydium do podjęcia decyzji ws. wprowadzenia zarządu komisarycznego).
  3. Możliwość wprowadzania zarządu komisarycznego w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych (podzakładowe, oddziałowe) zarejestrowanych w innym regionie niż podstawowa jednostka organizacyjna.
  4. „Wewnętrzne jednostki” wewnętrznych jednostek – ujednolicenie nazw.
  5. „Rezygnacja” z osobowości prawnej małolicznych organizacji. 
  6. Obligatoryjna przynależność podstawowych jednostek organizacyjnych do struktur branżowych.
  7. Zniesienie obowiązku wyboru skarbnika przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej (krajowej sekcje)
  8. Tworzenie organizacji podzakładowych; usankcjonowanie stosowanej praktyki (tworzy się nowa organizacja, która jako jednostki wewnętrzne powołuje organizacje podzakładowe)
  9. § 40 ust. 3 możliwość tworzenia organizacji oddziałowej przez władzę wykonawczą

Zagadnienia dotyczące zmian w prawie wyborczym

Uchwała Nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania… / Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność”

Wprowadzenie zasady dwutorowości wyboru delegatów na KZD oraz procedury przeprowadzania takiego wyboru.

Zagadnienia dotyczące zmian w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”

Wpisanie zasad:

przewodniczącym RKW nie może być przewodniczący zarządów regionów

uprawnienie do prowadzenia kampanii wyborczej w strukturach ponadzakładowych

§ 9 ust. 4 w kontekście § 77 ust. 5

Wybór delegatów na WZD Regionu przez ZOK; stosowana praktyka wybór delegatów przez poszczególne jednostki tworzące ZOK

§ 40 (§ 7 Uchwały KK 21/06)

Terminy wyborów przewodniczącego po wygaśnięciu mandatu na poziomie wyższym niż podstawowa jednostka organizacyjna.

§ 87 

Określenie terminów …….

Zagadnienia dotyczące zmian w Uchwałach KK NSZZ „Solidarność”

Uchwała KK Nr 22/04 ws. zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowej

tworzenie OP w sytuacji innej niż przewidziane; usankcjonowanie stosowanej praktyki (tworzy się nowa organizacja, która jako jednostki wewnętrzne powołuje organizacje podzakładowe)

Uchwała KK Nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego regionu

Umożliwić rozpatrywanie odwołań od wykluczania ze Związku nie przez region rejestrowy ale ten, w którym funkcjonuje członek w jednostce wewnętrznej

Uchwała KK Nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku

§ 4 nieprecyzyjny w odniesieniu do § 6 tejże Uchwały

Wprowadzić zapis umożliwiający wydzielenie OM z jednoczesnym przyłączeniem do innej OM

 

Członkowie Komisji Statutowej omówili poszczególne zagadnienia, decydowali w jaki sposób ewentualnie będą dalej procedowane, przygotowywane itd. Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów planowany jest dopiero pod koniec 2021 roku, tak więc czasu jest dużo na przygotowanie wniosków dotyczących zmian w Statucie. Niektóre omawiane zagadnienia zapewne będzie łatwo opracować i wprowadzić, inne trudniej, zobaczymy. Po raz pierwszy jestem w Komisji Statutowej, zgłosiłem się żeby dopilnować wniosków, które interesują branże, jak wyjdzie czas pokaże, jedno jest pewne łatwo nie będzie.

Mirosław Miara