Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-11-17

Notatka ze spotkania roboczego ekspertów organizacji partnerów społecznych, które odbyło się w dniu 17 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ

Spotkanie robocze ekspertów organizacji partnerów społecznych – stron organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego (OPZZ, NSZZ ,,S", Forum ZZ, BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP) – poświęcone omówieniu problemów polityki lekowej państwa, w tym problemów branży przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Spotkanie było efektem ustaleń, jakie zapadły podczas posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 5 listopada br., w czasie, którego jedna z organizacji pracodawców zgłosiła wniosek o omówienie ww. zagadnień w ramach RDS. Po bardzo dobrej, merytorycznej dyskusji spotkanie zakończono ustaleniem, że strona pracodawców przygotuje wstępnie uzgodniony projekt tematycznych zagadnień z obszaru polityki lekowej i przemysłu farmaceutycznego do dalszych prac, jakie będą kontynuowane w ramach zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan (w tym PZPPF) reprezentowana przez Pana Cezarego Śledziewskiego i Piotra Błaszczyka w dyskusji kładła nacisk na konieczność  przedstawienia Rządowi i wsparcia przez Państwo opracowanego w 2013 roku „Programu  Rozwoju Krajowego Przemysłu Farmaceutycznego”. Działający na terenie kraju przemysł farmaceutyczny musi inwestować i rozwijać się, aby sprostać konkurencji globalnych koncernów. Presja wywierana przez  urzędników Ministerstwa Zdrowia  do obniżania cen leków w trakcie negocjacji dotyczących refundacji w 2015 roku uderzyła w wyniki finansowe firm i rentowność wytwarzania wielu preparatów.

Pan Zenon Wasilewski reprezentujący BCC kładł nacisk na konieczność powstania Rządowego Programu Polityki Lekowej Państwa. Program ten powinien zawierać wszystkie zagadnienia dotyczące obowiązku Państwa w stosunku do zabezpieczenia  zdrowia obywateli.  Program Rządowy powinien rozwiązywać kwestie szpitalnictwa, lecznictwa otwartego, refundacji i dystrybucji  leków i całość zagadnień związanych z projektem ustawy o  zdrowiu publicznym.

Przedstawiciele Pracodawców RP prezentowali konieczność inwestowania Państwa w ochronę zdrowia jako elementu strategii rozwojowej Polski. Brak dostępu do nowoczesnych metod  leczenia powoduje wzrost absenteizmu i śmiertelności, co w prosty sposób przekłada się zmniejszenie przyrostu PKB kraju. Odpowiedzialność za zdrowie publiczne wykracza daleko poza kompetencje Ministerstwa Zdrowia i powinna obejmować cały Rząd ze szczególnym uwzględnieniem resortów Finansów. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji.

Przedstawiciele strony związkowej Grażyna Anna Biedrzycka -  Polfa Tarchomin S.A, Federacja ZZ Przemysłu i Handlu ,,Farmacja”  OPZZ oraz Tomasz Walicki - Polfa Tarchomin S.A. SKPPF „Solidarność”  stwierdzają, że kluczowym problemem było odmienne spojrzenie poszczególnych  organizacji pracodawców na zakres prowadzenia dialogu.

Ze swojej strony uważamy, że w ramach Rady Dialogu Społecznego należy odtworzyć „Podstolik do Spraw Farmacji Komisji Trójstronnej”, który był wystarczającym forum do rozwiązywania  problemów producentów leków. Zabrakło jedynie realizacji wypracowanych stanowisk przez strony przez administrację rządową . Jako strona pracobiorców powinniśmy z jednej strony wspierać pracodawców w przyjęciu „Programu  Rozwoju Krajowego Przemysłu Farmaceutycznego”, a jednocześnie   dążyć do wprowadzenia na forum Rady Dialogu Społecznego wprowadzenia preferencji przez administrację państwową dla organizacji gospodarczych, firm, które będą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w branżach i zakładowe w poszczególnych firmach.

 

 

Opracował

Tomasz Walicki