Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-09-11

Obrady Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

W dniach 7-8.09.2017 r. w Swarzędzu odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” połączone ze zwiedzaniem fabryki Bridgestone. Pierwszego dnia po przyjeździe uczestników miały miejsce wspólne obrady, których gościem był Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiego - Jarosław Lange. Członkowie sekretariatu mieli okazję dowiedzieć się jak działa region wielkopolski. Jarosław w pracy regionu stawia na budowanie dobrego kontaktu z członkami NSZZ Solidarność, którzy podczas załatwiania sprawy w regionie nie powinni czuć się niechcianym gościem. Region wielkopolski jest jednym z prężniej działających, który wobec malejącym uzwiązkowieniem w Polsce może pochwalić się stale utrzymywaną liczbą członków. Jarosław wypowiedział się także w kwestii zmian statutowych o jakie wnosiło KSPCH. Stwierdził, że Solidarność potrzebuje zmian w kierunku wzmocnienia branż, ale zmiany te powinny być przemyślane i nie da się wprowadzić ich gwałtownie.

W dalszej części spotkania Piotr Łusiewicz w imieniu swojej organizacji działającej w Gaz Systemie podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację pikiety, która dzięki sporej deklaracji udziału związkowców z całej Polski nie odbyła się, ponieważ podpisano porozumienie z pracodawcą.

Kolejnego dnia grupa po spotkaniu z przedstawicielem kadr zwiedziła zakład Bridgestone w Poznaniu. Wycieczka miała okazję obejrzeć cały proces tworzenia opony oraz ich sortowanie i magazynowanie. Wizyta zakończyła się spotkaniem z dyrektorem zakładu, który opowiedział o sytuacji firmy oraz zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie zakładu.

 

7 września odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara. Przegłosowano  program obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad 
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę)
  5. Składka afiliacyjna, omówienie wpływów składki
  6. Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych
  7. Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od 5 kwietnia 2017 r. do 7 września 2017 r., informacja z obrad KK
  8. Ewentualne projekty uchwał i głosowania    
  9. Wolne wnioski         

 

Program został przyjęty jednogłośnie. Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Mirosław Miarę.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 1/2017 organizowanej w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Świnoujściu został zatwierdzony przy jednym głosie wstrzymującym.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 1/2017.

Składki afiliacyjne zostały w całości opłacone przez trzy sekcje: Przemysłu Farmaceutycznego, Ceramików i Szklarzy oraz Przemysłu Naftowego. Pozostałe sekcje zostały poproszone o uzupełnienie wpłat.

Marek Ziarkowski przekazał informacje dotyczące sekcji przemysłu papierniczego, dla którego w ostatnim czasie ważnym aspektem było podpisanie zmian do ustawy o prawie wodnym. Zmiany są spowodowane wymogami Unii Europejskiej, które oczywiście w sposób niekorzystny wpływają na polski przemysł. Przedstawiciele sekcji oraz sekretariatu wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach komisji sejmowej i spotkaniach organizowanych przez ministerstwo. Wynikiem tych działań było zmniejszenie zakładanych początkowo opłat za wodę oraz wprowadzenie etapowych wzrostów cen. Drugim problemem są oczyszczalnie ścieków, które oprócz ścieków przemysłowych oczyszczają ścieki komunalne. Wymogi nowej ustawy są niewykonalne, gdyż firmy byłyby zmuszone do płacenia kar. W takim wypadku takie firmy jak np. International Paper Kwidzyn zmuszona byłaby do odcięcia ścieków miejskich co skutkowałoby brakiem oczyszczalni ścieków w Kwidzynie. W chwili obecnej planowane jest spotkanie z wiceministrem, podczas którego zostaną przedstawione poprawki, które spełniają wymogi unijne, ale nie obligują do budowy nowych oczyszczalni ścieków.

Obecnie w branży papierniczej można zauważyć spadek zapotrzebowania na papier biały, wzrasta zaś produkcja opakowań.

Ważnym wydarzeniem dla sekcji była likwidacja firmy Logistyka i Magazynowanie działającej przy International Paper. Przewodniczącym tamtejszej organizacji był Andrzej Saramak, który należał także do członków Rady KSPCH. Nowy właściciel firmy IP zdecydował się na likwidację firmy Logistyka i Magazynowanie do IP, ale nie chciał przejąć pracowników zgodnie z art. 231 k.p. W związku z tym NSZZ Solidarność zdecydowała się na organizację pikiety, do której dzięki podpisanemu porozumieniu nie doszło. Ostatecznie Andrzej Saramak zrezygnował z pracy w IP wypowiadając umowę.

Sławomir Bezara przybliżył obecnym sytuację w przemyśle oponiarskim, którego sytuacja jest stabilna. Jedyny problem z jakim zaczyna borykać się branża to brak pracowników.

Roman Góra poinformował obecnych o zmianach w Grupie Azoty, które dzieją się w zarządach i radach nadzorczych. Azoty Tarnów wprowadzają swoje ustalenia, podważając obowiązywanie umów konsolidacyjnych pozostałej części grupy. Początkowe deklaracje o samodzielności zakładów w Puławach zostały zmienione. Niektóre działy firmy zostały przejęte przez Tarnów. Zakład w Puławach posiada też nowe logo.

Ważnym wydarzeniem była też zmiana dwóch przewodniczących w sekcji przemysłu chemicznego, jest to Piotr Śliwa – nowy przewodniczący organizacji w Azotach Puławy oraz Robert Tracewski – w Michelin.

Kolejną relację z sytuacji w sekcji zdał Henryk Kleczkowski. Duże zmiany w związku z łączeniem firm następują w PERN i OLPP. W najbliższym czasie przewidywane są tam zwolnienia. Pracodawca nie chce zgodzić się na roczny termin dla wyrównania płac, proponując 3 lata. Przedstawiciele sekcji przemysłu naftowego próbowali dostać się na  posiedzenie rady nadzorczej PERN, gdzie zamierzali apelować o wstrzymanie połączenia firm do czasu zawarcia porozumienia społecznego dot. warunków pracy i funkcjonowania spółki po połączeniu. Niestety obecny prawnik nie chciał kontynuować dyskusji, w związku z czym rada nadzorcza nie dodała tego punktu do programu posiedzenia . W sprawie były wysyłane pisma do Pani Premier oraz Ministrów. Negocjacje w których bierze udział KSPCH cały czas trwają, mimo wielu trudności wszyscy mają nadzieję na pozytywne rozwiązanie sytuacji.

Mirosław Miara zapoznał obecnych z sytuacją w sekcji przemysłu farmaceutycznego, który obecnie zmienia swój kierunek działalności z leków generycznych na leki biopodobne, których patenty wygasną w najbliższym czasie. Firmy zagraniczne posiadające je obecnie starają się wyeliminować przyszłą konkurencję, proponując wprowadzenie zapisu do zamówień publicznych o zakazie stosowania leków biopodobnych  - tańszych, które według ich badań są niepełnowartościowe, co w rzeczywistości nie jest prawdą.

Bolesław Potyrała zrelacjonował zmiany jakie zaszły w Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Przedstawiciele sekcji w najbliższym czasie mają zaplanowane spotkanie z Prezesem Woźniakiem. W PGNiG podpisano porozumienie płacowe w wysokości 4% oraz nagrodzie rocznej na 2 lata.

Bogdan Lasota z PSG poinformował radę o negocjacjach w spółce, które dotyczyły opracowania nowej strategii spółki, a do których zostali zaproszeni jako strona społeczna. Jednakże strona związkowa miała ograniczone prawo głosu. Zmiana struktury spółki spowoduje także zmiany w organizacji NSZZ Solidarność, co rodzi wewnętrzne konflikty. Firma w chwili obecnej ma na celu silną gazyfikację kraju, dzięki czemu powstają małe jednostki organizacyjne, w miastach w których były wcześniej likwidowane.

Piotr Łusiewicz zrelacjonował przebieg sporu, który miał miejsce w Gaz Systemie. Konflikt eskalował od mementu zmian jakie zaszły w zarządzie spółki. Doszło do podjęcia decyzji o organizacji pikiety. Kilka dni przed dniem pikiety zorganizowano spotkanie z Ministrem Piotrem Naimskim, gdzie strona związkowa przedstawiła swoje żądania. Ostatecznie strony porozumiały się i pikieta została odwołana.

Mirosław Miara przypomniał obecnym o pikiecie organizowanej 16 września w Warszawie.

W dniu 17 października w Muzeum Gazownictwa na terenie PGNIG będzie organizowana konferencja dot. ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Gośćmi konferencji będą przedstawiciele europejskich organizacji związkowych, strony rządowej oraz związków pracodawców.

Przewodniczący poinformował obecnych o wydaniu wersji elektronicznej Tygodnika Solidarność, którego koszt dla członków związku którzy posiadają legitymacje elektroniczne wyniesie 50 gr.

Mirosław Miara przypomniał o kolejnych wydarzeniach jakie będą miały miejsce w tym roku, tj.

3 listopada - warta przy grobie ks. Popiełuszki - Sekcja Przemysłu Chemicznego,
15-17 listopada - Szkolenie - Polanica-Zdrój

24 listopada - warta przy grobie ks. Popiełuszki - Sekcja Pracowników Przemysłu Papierniczego

7-8 grudnia - Posiedzenie Rady KSPCH – Opoczno ( piąta rocznica śmierci Andrzeja Koneckiego).

Na kolejny rok zostało już wstępnie zaplanowane posiedzenie Rady KSPCH, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. w Oświęcimiu (dzień wcześniej spotkanie z węgierskim związkiem zawodowym).

Kongres wyborczy będzie zorganizowany w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2018 r.

WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Farmaceutycznego odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 r.

 

Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia klucza liczbowego obowiązującego na czas kadencji 2018-2022.

Wynik głosowania: 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

 

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” nie wnieśli żadnych wniosków.

Na tym zebranie zakończono.