Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-05-24

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego

W posiedzeniu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w dn. 24 maja 2016 r., uczestniczyli przedstawiciele stron: związkowej, pracodawców oraz rządowej.

Spotkanie prowadziła Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Współprzewodnicząca Podzespołu. 

Zaproponowany porządek obrad był następujący:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ukonstytuowanie się ciał statutowych podzespołu – wybór współprzewodniczących podzespołu ze strony związkowej, pracodawców i rządowej.
  3. Zmiany w Regulaminie prac podzespołu.
  4. Przydziały emisji CO2 na lata 2021-2030.
  5. Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej na lata 2017-2019.
  6. Przywrócenie warunków szczególnych ze względu na bardzo wysoką temperaturę i hałas.
  7. Sprawy różne: wniosek Federacji Związków Zawodowych Szkło w sprawie zgłoszenia udziału w pracach Podzespołu.

 

Ad.pkt.1. Spotkanie otworzyła Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Następnie nastąpiła prezentacja wszystkich członków Podzespołu.

Ad.pkt.2. Nastąpiło ukonstytuowanie się ciał statutowych podzespołu: ze strony rządowej współprzewodniczącą Podzespołu została Pani Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,  ze strony pracodawców współprzewodniczącym został ponownie Pan Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło” Decyzja o wyborze współprzewodniczącego ze strony związkowej będzie przekazana na kolejnym posiedzeniu Podzespołu.

Ad.pkt.3. Pan Marek Waleśkiewicz - Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego poinformował o przygotowanym przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego projekcie jednolitego tekstu regulaminu prac Zespołu Trójstronnego. Członkowie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego stwierdzili, że pozostają przy dotychczasowym Regulaminie, po wprowadzeniu niezbędnych poprawek  związanych ze zmianami organizacyjnymi resortów. Pan Marek Waleśkiewicz podsumowując powiedział, że zostanie rozesłany projekt regulaminu i na przyszłym posiedzeniu Regulamin powinien być przyjęty.

Ad.pkt.6. Na prośbę strony rządowej zmieniona została kolejność omawianych punktów. Jako pierwszy omówiono wniosek wniesiony przez stronę związkową dotyczący przywrócenie warunków szczególnych ze względu na bardzo wysoką temperaturę i hałas. Związki zawodowe podjęły ponownie temat stanowisk pracy w warunkach szczególnych w przemyśle szklarskim, jako kontynuację rozmów prowadzonych i przerwanych w ramach Komisji Trójstronnej.
Według opinii organizacji związkowych działających w zakładach pracy przemysłu szklarskiego wiele wątpliwości budzi fakt, że występujące w wykazie prac w warunkach szczególnych prace w  hutnictwie i odlewnictwie metali nie uwzględniają podobnych, a nawet identycznych prac na  stanowiskach  w hutach szkła.

Strona związkowa oczekiwała na informację jakie działania i kroki powinny zostać podjęte, aby przywrócić status stanowisk szczególnych w hutnictwie szklarskim - pracy w wysokich temperaturach i hałasie wraz z umieszczeniem ich w wykazach stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze z 2008 roku. W wyniku zmian stanowiska te zostały wykreślone z ww. wykazów.

Informację na temat prac w szczególnych warunkach przekazała Prof. Danuta Kordecka – Dyrektor CIOP- PIB. W wyniku dyskusji ustalono, że strona związkowa przygotuje propozycje tematów, które zostaną omówione na zaplanowanym spotkaniu z Prof. Danutą Kordecką. Seminarium odbędzie się w dniach 14-16.06.2016 roku w Iwoniczu Zdroju pod hasłem - Stanowiska pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim.

Pan Cezary Gromadzki z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że filozofia definicji pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych została potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego m.in. w zakresie hałasu jak i pracy zmianowej.

Ad.pkt.3. Pani Agnieszka Sosnowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska przekazała informację na temat przydziału emisji CO2 na lata 2021-2030.

Polska realizuje europejską politykę klimatyczno-energetyczną, która jest odbiciem polityki międzynarodowej pod agendą ONZ. Ministerstwo Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Finansów i Spraw Zagranicznych zebrało postulaty przemysłu. Minister Środowiska odbył szereg spotkań z przemysłem, w tym z przemysłem szklarskim, zebrał postulaty, tak aby polskie stanowisko rządu odnośnie dyrektywy jak najbardziej odzwierciedlało oczekiwania polskich sektorów przemysłowych. Stąd w stanowisku znalazło się wiele wspólnych postulatów, ponieważ Rada Dialogu Społecznego 18 lutego br. przyjęła wspólne stanowisko pracodawców i związków zawodowych podkreślających wspólne oczekiwania w zakresie polityki klimatycznej w zakresie handlu emisjami do roku 2030.

Obecnie są prowadzone na forum UE prace nad reformą EU ETS - kształtem systemu handlu uprawnieniami do emisji po roku 2020 - projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych. Kształt systemu ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę poszczególnych państw członkowskich, w tym przede wszystkich ich mix paliwowy

Rząd RP za niedopuszczalną uważa sytuację, w której wizja i mechanizmy polityki klimatycznej UE mogłyby naruszać bezpieczeństwo gospodarcze, w tym obniżać konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich, w tym również Polski. Bardzo istotna jest ochrona europejskiego przemysłu przed ryzykiem ucieczki emisji – w tym kontekście Polska stoi na stanowisku, iż sektory przemysłowe nią zagrożone powinny otrzymywać 100% bezpłatnych uprawnień do emisji;

Rząd RP sprzeciwia się rozwiązaniom wprowadzającym kategorię sektorów, które nie są narażone na ryzyko ucieczki emisji i nie otrzymają przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. Pomoc w postaci rekompensat nie powinna być obligatoryjna i to państwa członkowskie powinny decydować czy będą udzielały jakichkolwiek rekompensat. Rząd RP opowiada się za wprowadzeniem rozwiązania polegającego na zharmonizowanym systemie rekompensat, zobowiązującego wszystkie państwa członkowskie do jednakowych działań, przy czym szczegółowe kryteria przyznawania rekompensat podmiotom, nie powinny być niekorzystne dla polskich przedsiębiorców

 Pan Piotr Kardaś ze Związku Pracodawców „Polskie Szkło” przedstawił stanowisko związku odnośnie do handlu emisjami. Jest ono następujące. Wewnętrzne szacunki potwierdzają, że potencjalny koszt zmian w handlu emisjami w latach 2021 -2030 będzie w dalszym ciągu najważniejszym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność branż, między innymi ze względu na emisje procesowe – z surowców. Z drugiej strony Związek jest zawsze mocno zaangażowany w prace reprezentacji przemysłu szklarskiego  w Brukseli i handel emisjami jest tu jednym z głównych punktów.

Stanowisko branży obejmuje takie punkty jak: dynamiczną alokację uprawnień jako rozwiązanie konieczne, szczególnie w warunkach zmniejszającej się puli uprawnień, przeznaczenie dla przemysłu jak największej części uprawnień z obecnego okresu rozliczeniowego, ustalenie benchmarków na podstawie aktualnych danych.

Pan Piotr Kardaś zwrócił również uwagę na inne punkty niezbędne z punktu widzenia branży szklarskiej: konieczność zachowania tak, jak w obecnej legislacji, możliwości zastosowania oceny ilościowej i jakościowej dla podsektorów przemysłu przy użyciu danych nie zagregowanych, bez zakładania progów uprawniających do takiej oceny. (istotne m.in. dla producentów włókna szklanego, wełny szklanej i skalnej), ocena narażenia przemysłów na ryzyko ucieczki emisji musi pozostać w mocy przez cały kolejny okres handlu. dyrektywa powinna przesądzać, że zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje muszą być używane do wyliczania ryzyka carbon leakage. Spora część produkcji w Polsce objęta jest przydziałami w ramach tak zwanego podejścia fall back i dlatego branża zainteresowana jest rozwiązaniami w tym zakresie.

Handel emisjami pozostaje dla przemysłu szklarskiego  jednym z najważniejszych zagadnień, dlatego Związek Pracodawców „Polskie Szkło” zwrócił się z prośbą o uwzględnianie ZPPS w przyszłych konsultacjach. 

 

Ad. Pkt.5. Pani Elżbieta Wróblewska z Ministerstwa Rozwoju poinformowała, że w projekcie nowej ustawy o efektywności energetycznej przewidziane jest rozwiązanie ułatwiające sektorom energochłonnym wywiązywanie się z obowiązku dotyczącego białych certyfikatów. Jest to możliwość  przekazania oświadczenia o realizacji własnych przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności na równoważną obowiązkowi ilość zaoszczędzonej energii. Ustawa- wg projektu - ma wejść w życie od października 2016r.

W 2014 r. został opracowany trzeci krajowy plan („Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014”). Plan ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r., a następnie przekazany Komisji Europejskiej. Określa on między innymi działania w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach publicznych, w przemyśle i w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, w transporcie oraz w zakresie efektywności wytwarzania i dostaw energii. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej są zobowiązani realizować krajowy plan. Krajowy Plan Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017 wymagany jest na postawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Organem odpowiedzialnym za sporządzenie krajowego planu jest Minister Energii.  Obecnie Ministerstwo Energii rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy, zapraszając do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest opracowanie analiz na potrzeby przygotowania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017. Termin składania ofert mija w dniu 30 maja 2016 r.

Ad.Pkt.7 Wniosek Federacji Związków Zawodowych Szkło w sprawie zgłoszenia udziału w pracach Podzespołu został przyjęty pozytywnie. W składzie Podzespołu ze strony OPZZ obecnie będzie po jednym przedstawicielu z Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce oraz Federacji Związków Zawodowych Szkło (dotychczas było 2 przedstawicieli z Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego).

 

Sporządziła:

Barbara Piętakiewicz-Schultz

Sekretarz Podzespołu