Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-05-19

Posiedzenie przewodniczących i pracowników sekretariatów branżowych

W dniu 14 maja 2019 r. w Zakopanem w godzinach rannych, odbyło się posiedzenie  przewodniczących i pracowników sekretariatów branżowych .

Przewodniczący obrad  Bogdan Kubiak ( wiceprzewodniczący KK ds. branż) rozpoczął spotkanie od powitania gości i przedstawienia programu obrad. Pierwszą poruszaną kwestią były sprawy finansowe. Do końca kwietnia wszystkie sekretariaty miały czas na rozliczenie się z dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych oraz złożenia wniosków o datację na 2019 rok. W niedługim czasie na konta sekretariatów powinny dotrzeć także środki, które nie były wykorzystane w poprzednim roku.  Do 15 lipca sekretariaty mają obowiązek przesłania sprawozdań finansowych za 2018 r.

W kolejnej części spotkania Agnieszka Janczak – księgowa Krajowego Sekretariatu Transportowców omówiła sprawy księgowe, dotyczące branż. Wszystkie sekretariaty mają obowiązek rozliczania swoich sekcji w urzędzie skarbowym. Konieczne jest także, zgłoszenie sekcji do GUS. W tym roku po raz pierwszy sekretariaty miały obowiązek elektronicznego rozliczania się z urzędem skarbowym. Komisje i sekretariaty, które nie skorzystały z pomocy firm księgowych lub pełnomocników do złożenia dokumentów, zobowiązane były do wysłania CIT oraz sprawozdań podpisanych elektroniczne (podpisem elektronicznym lub zaufanym) przez min. dwie osoby wyznaczone w uchwale do podejmowania czynności prawnych. 

Kolejnym omawianym punktem był obowiązek przechowywania dokumentów księgowych sekcji przez sekretariaty. Pełna księgowość sekcji powinna być prowadzona przez sekretariat w związku, z czym wszystkie dowody księgowe muszą fizycznie znaleźć się pod adresem, w, którym zarejestrowany jest sekretariat. Sekcja do swojego użytku może pozostawić u siebie jedynie kopie lub skany.

Agnieszka w swojej prezentacji omówiła także sprawy delegacji członków sekretariatu. Sekretariat nie ma prawnej możliwości wypłacania diety z delegacji osobom, które nie posiadają umowy o pracę w sekretariacie (dotyczy to także wszystkich organizacji, sekcji itp.).

Kolejną cześć spotkania poprowadził Sławomir Adamczyk, który w dużym skrócie przybliżył obecnym zmiany, jakie wniosła ze sobą nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.

Nowym zapisem ustawy jest art. 111, który opisuje dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są reprezentatywne organizacje związkowe.

Art. 251 nowelizowanej ustawy umożliwia zakładowej organizacji związkowej wnioskować do pracodawcy o podanie informacji o liczbie członków innych działających w firmie zakładowych organizacji związkowych. Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej, osoba ta może być uwzględniona tylko, jako członek jednej wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej.

W drugiej części  obrad wywiązała się dyskusja wywołana przez Mirosława Miarę, który w porozumieniu z innymi sekretariatami przygotował postulaty:

1. Obowiązkową rejestrację organizacji zakładowych i międzyzakładowych w odpowiedniej strukturze branżowej równolegle z rejestracją w regionach.

2. Dwutorowość wyborów delegatów na KZD NSZZ Solidarność ( delegaci wybierani przez WZD Regionów i Kongresy Sekretariatów).

3. Zmianę sposobu podziału składki, powodującą odpowiednie zasilenie struktur branżowych umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie ( zatrudnienie prawników, ekspertów itd.)

Zwrócono się także o:

  • Zorganizowanie obrad przewodniczących regionów i sekretariatów branżowych w celu wypracowania poprzez dialog i uzgodnienia, zmian zasad funkcjonowania NSZZ Solidarność dostosowanych do obecnych potrzeb.
  • Podjęcie rozmów dotyczących np. opracowania zasad prowadzących do wzmocnienia roli struktur branżowych, analizy możliwości zmiany struktury związku na strukturę federacyjną, ustalenia odpowiedniej ilości regionów i sekretariatów jak również ilości członków Komisji Krajowej  itd.
  • Intensywną realizację uchwały programowej dotyczącej Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy, poprzez uruchomienie wszelkich możliwych narzędzi, między innymi tj. konferencje, audycje medialne, utworzenie przy KK komórki organizacyjnej zajmującej się kompletowaniem odpowiednich materiałów, opracowywaniem projektów ustaw dotyczących wzmocnienia roli PUZP i zwiększenia  możliwości ich zawierania, lobbowaniem u pracodawców i w strukturach rządowych oraz parlamentarnych.

 

Podczas dyskusji wymieniano szereg argumentów za przyjęciem postulatów, były również głosy wyrażające obawy czy np. obowiązkowa rejestracja jest dobrym pomysłem lub czy jest faktycznie możliwa zmiana sposobu podziału składki.

Podsumowując jednak dyskusję uznano, że kondycja  związku jest coraz słabsza, potrzebne są zmiany organizacyjne, potrzebna jest debata szefów sekretariatów i regionów, potrzebne jest wzmocnienie branż itd. Zarządzono głosowanie dla realizacji trzech pierwszych punktów, które poparli wszyscy przewodniczący sekretariatów.

W godzinach popołudniowych zgodnie z planem przewodniczący sekretariatów branżowych spotkali się z prezydium Komisji Krajowej. Niestety na spotkaniu nie był obecny przewodniczący – Piotr Duda.

Po przedstawieniu przez Mirosława Miarę członkom prezydium KK  postulatów przedyskutowanych i przyjętych na posiedzeniu porannym, rozpoczęła się długa merytoryczna dyskusja. Wytaczano szereg argumentów za i przeciw. Momentami dyskusja była mocno żywiołowa. Niektórzy członkowie prezydium byli mocno nastawieni przeciw w stosunku do przedstawionych postulatów a inni widzieli jednak możliwość przynajmniej częściową wprowadzenia w życie tych postulatów.

Tego typu spotkania szefów sekretariatów z prezydium KK odbywały się już ( raz, dwa razy w kadencji) ale nie pamiętam aż tak żywiołowego a jednocześnie merytorycznego spotkania.

Reasumując praktycznie wszyscy uczestnicy obrad zgodzili się z propozycją potrzeby realizacji spotkań szefów sekretariatów i szefów regionów, w wyniku których w obliczu trudnej sytuacji związku, należy wspólnie wypracować propozycje zmian statutowych i organizacyjnych związku. Chociażby w obliczu ostatniego konfliktu w branży oświatowej widoczne było, iż potrzebne są organizacyjne, strukturowe zmiany w związku. Stwierdzono, że istnienie wielu regionalnych sekcji oświaty w jednym województwie wymaga analizy słuszności obecnej struktury związku, tak jak również istnienie wielu małych regionów czy sekretariatów.

Uzgodniono, że w dniach 6-7 czerwca odbędzie się spotkanie szefów sekretariatów i regionów oraz prezydium KK. Mam nadzieję, że rozpoczniemy późno, bo późno, ale jednak proces zmian w naszym związku. Moim osobistym zdaniem, jeśli teraz nie dokonamy przystosowania struktury naszego związku do obecnych potrzeb i zadań, to za parę lat nasz związek zamiast się rozwijać, będzie się „zwijał”. To oczywiście tylko moja prywatna opinia i nie chciałbym mieć racji, co to takiej przedstawionej perspektywy dla NSZZ Solidarność.

 

Mirosław Miara