Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-12-11

Posiedzenie Rady KSPCH - 10-11 grudnia - Opoczno

W dniach 10-11 grudnia w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia tradycyjnie jak co roku w rocznicę śmierci Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność - Andrzeja Koneckiego w Opocznie odbyła się msza św. odprawiona w jego intencji. Później złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie.

11 grudnia posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Przegłosowano  program obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad 
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę)
 5. Zmiana Statutu - Prace Komisji Statutowej, omówienie
 6. Omówienie i przyjęcie  harmonogramu działań Rady SPCH  w 2016r. ustalenie zadań dla Przewodniczącego i członków Rady SPCH. Wyznaczenie celów na 2016r. i na kadencję.
 7. Jubileuszowy (XXV-lecie) Kongres SPCH w 2016 r. omówienie dotychczasowych przygotowań.
 8. Omówienie i przyjęcie  uchwały w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2016 rok
 9. Omówienie spraw dotyczących funkcjonowania Biura SPCH
 10. Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych
 11. Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od 09 października do 09 grudnia 2015r., informacja z obrad KK
 12. Ewentualne projekty uchwał i głosowania
 13. Wolne wnioski         

Na Przewodniczącego obrad Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 3/2015 organizowanej w dniach 8 – 9 października 2015 r. został zatwierdzony jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów za rok 2015 w trakcie posiedzenia Rady KSPCH z której to kontroli przedstawiła protokół nr 2/2015.

W zastępstwie za Bolesława Potyrałę, który uczestniczy w obradach Komisji Statutowej Przewodniczący przekazał informacje dotyczące prac nad zmianami. Prace Komisji Statutowej idą dosyć wolno, przez dłuższy okres spotkania nie były zwoływane. W przyszłym roku organizowany jest zjazd statutowy, na którym mają zostać podjęte konkretne decyzje. Początkowo obiecywano poważne zmiany statutu, które przewidywał także Piotr Duda.

Mirosław Miara omówił swoje propozycje do zmian w statucie, które były przesyłane mailem oraz o których była mowa na poprzednich posiedzeniach. Na ostatnim spotkaniu Komisja Statutowa omawiała te postulaty, powstał pomysł zaproszenia na przesłuchanie M. Miary.

Przewodniczący przedstawił harmonogram spotkań KSPCH.

15-17.02         Konferencja z Pracodawcami Chemii

19.03               Dzień skupienia Częstochowa

31.03-01.04    Rada SPCH Poznań

27-30.04         Konferencja Niemcy

11-13.05         szkolenie (morze)

16-17.06         Rada SPCH Olsztyn

22-23.09         Rada SPCH Tarnów

19-21.10         Konferencja z Pracodawcami z Przemysłu  Szklarskiego

24-28.10         Kongres Jubileuszowy (3 dni z wymienionych)

16-18.11         szkolenie (góry)

21-23.11         spotkanie ze Słowakami

08-09.12         Rada SPCH  Opoczno

Rada nie zgłosiła sprzeciwu, wstępny harmonogram został przyjęty. Przewodniczący rozpoczął dyskusję dotyczącą stawiania sobie zadań do wykonania. Omówił cel, który sobie postawił, którym jest rozwiniecie w  KSPCH branżowego dialogu społecznego. Stwierdził, że konieczne jest nawiązanie szerszych rozmów ze związkami pracodawców.

Przedstawił nowy pomysł dotyczący stworzenia tradycji, którą kultywują np. regiony są to np. olimpiady, maratony itp. M. Miara chciałby żeby KSPCH stworzyło coś, co będziemy organizować co roku. Rada doszła do wniosku, że jest temat do przemyślenia. Padł pomysł organizacji tego typu imprez co roku w innym miejscu w Polsce. R. Kosssak zaproponował organizację zbiórki krwi, zaś M. Rogoziński organizację imprezy sportowej.

Kolejnym z omawianych punktów programu była organizacja Kongresu Jubileuszowego w 2016 r. Mirosław Miara przedstawił raport z prac ze spotkania Komitetu Organizacyjnego, który spotkał się 10 grudnia. Omówił agendę spotkania jubileuszowego oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych prac.

Kongres Jubileuszowy ma się odbyć w dniach 24-28.10 (3 dni z wymienionych) we Wrocławiu (lub bliskich okolicach).

Przewodniczący zwrócił się do obecnych aby przeprowadzili rozmowy ze swoimi pracodawcami, którzy mogliby wesprzeć finansowo organizację Jubileuszu.

Przewodniczący Rady omówił sprawy dotyczące funkcjonowania biura. Omówiono uchwałę KK dot. zmiany nazwy Sekretariatu, który obecnie będzie nosił nazwę: Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Rada została poproszona o wyrażenie decyzji dot. zmiany loga. Znaczna większość wyraziła opinie, że obecne logo powinno pozostać niezmienione. Biuro KSPCH jest w trakcie wprowadzania zmian, obecnie mamy już aktualne pieczątki, stronę internetową, konieczna jest jeszcze zmiana danych w banku, w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Omówiono raport z kontroli dokumentów wszystkich sekretariatów przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną KK. Kontrola wykryła wiele nieprawidłowości dot. głównie regulaminu. Przewodniczący poinformował o konieczności stworzenia dla sekcji (które posiadają środki pieniężne) subkont do rachunku KSPCH. Ze względu na całkiem spore koszty utrzymania rachunku zaproponowano zmianę banku lub taryfy. W związku z wieloma pytaniami odnośnie rozliczania środków prawdopodobnie na przyszłe posiedzenie Rady zostanie zaproszona osoba która zna się na rozliczeniach związków zawodowych .

Marek Ziarkowski omówił sytuację w Krajowej Sekcji Przemysłu Papierniczego. Poinformował, że największym zakładzie będzie zmieniony prezes. W chwili obecnej pojawiła się nowa konkurencja, którą są firmy brazylijskie, mające dobre wyniki przy o połowę mniejszych wynagrodzeniach. Tomasz Podlasek poinformował, że w Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, część spółek Skarbu Państwa czeka na zmianę prezesów. W chwili obecnej produkcja w obszarze gumy została zwiększona. Pracodawcy starają się walczyć i przeciwdziałać importowi produktów z Chin, które są gorszej jakości. Roman Góra poinformował obecnych o dobrej sytuacji Grupy Azoty. Większość zysków odnotowanych w Grupie Azoty generują Zakłady Azotowe Puławy. Niestety sposób rozdysponowywania zysków w grupie jest niewspółmierny w stosunku do wnoszonej pracy.

Ireneusz Besser poinformował, że do Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy dołączył dziewiąty zakład pracy tj. Huta Stolzle z Częstochowy. Przekazał informację, że cała branża jest w trudnej sytuacji, zysków nie ma lub są nieznaczne.

Sytuacja w pozostałych sekcjach nie zmieniła się znacznie od ostatniego posiedzenia Rady.

Przewodniczący przekazał Radzie informacje z posiedzeń KK. Poinformował o przejęciu przez związki zawodowe (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum) majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych. Jak się okazało z 294 obiektów pozostało jedynie 46. W chwili obecnej związki zawodowe badają stan prawny i finansowy, co jest niezbędne do podziału majątku.

Omówiono nowy sposób (zaproponowany przez M.Miarę) ustalania wart przy grobie ks. Popiełuszki. Od nowego roku organizacje poszczególnych wart przejmują sekcje, a odpowiedzialni są za to Przewodniczący poszczególnych sekcji wchodzących w skład KSPCH.

M. Miara przekazał informację o bardzo słabej frekwencji podczas mszy św. w dniu rocznicy śmierci matki ks. Popiełuszki. Przewodniczący stwierdził, że w przyszłym roku trzeba zadbać o to, aby ze strony KSPCH obecnych było więcej.

M. Miara poinformował o nowej elektronicznej legitymacji „Solidarności”, która zacznie działać od przyszłego roku, ale na razie tylko w dwóch regionach. Karta ma być nie tylko bazą danych, ale także proponować rabaty przy zakupach w konkretnych sklepach.

Na stronie KK pojawiła się informacja dot. konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. Z KSPCH nominowano zakład Azoty Kędzierzyn-Koźle.

Przewodniczący poinformował, że 14 grudnia po raz pierwszy w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego oprócz spraw proceduralnych ma być omówiony projekt  ustawy o zamówieniach publicznych.

M. Miara zwrócił szczególną uwagę na temat poruszany przez KK. Mowa tu prowadzeniu rozmów i kontaktach z organami władzy państwowej. Zgodnie z uchwałą KK przedstawiciele, przewodniczący, czy komisje zakładowe nie mają upoważnienia do tego typu spotkań. Za tego typu kontakty odpowiedzialne są struktury branżowe, które powinny być informowane o działaniach, czy włączone do rozmów.

Członkowie Rady SPCH NSZZ „Solidarność wnieśli wniosek o zmianę regulamin świadczeń urlopowych dla pracowników KSPCH z 90% na 100 %.

Na tym zebranie zakończono.