Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-12-08

Posiedzenie Rady KSPCH - Opoczno

W dniach 7-8 grudnia w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia tradycyjnie jak co roku w rocznicę śmierci Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność - Andrzeja Koneckiego odbyła się msza św. odprawiona w jego intencji. Podczas mszy w związku z piątą rocznicą śmierci obecne były poczty sztandarowe z organizacji NSZZ Solidarność z firmy Opoczno i  Fabryki Porcelany Ćmielów. Po mszy złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie.

8 grudnia posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Przegłosowano  program obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę).
 5. Omówienie i przyjęcie  harmonogramu działań Rady KSPCH  w 2018 r.
 6. Omówienie i przyjęcie  uchwały w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych
  za 2018 rok.
 7. Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych.
 8. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ  Solidarność z działalności
  w okresie od 9 września do 7 grudnia 2017r., informacja z obrad KK.
 9. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2017  został zatwierdzony przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad.4

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 2/2017.

Ad. 5

Przewodniczący podziękował sekcjom za pełnione warty przy grobie ks. Popiełuszki. Zwrócił uwagę, że jedna z sekcji miała problem z obsadzeniem wszystkich zmian, ostatecznie jednak udało się zebrać pełen skład. W 2018 r. KSPCH będzie pełnić wartę trzy razy. Na posiedzeniu uzgodniono podział wart między sekcje.

Omówiono i zatwierdzono harmonogram działań na 2018 r. - Pobierz

Przewodniczący zapytał Radę o opinię w sprawie organizacji spotkania ze związkiem
z Białorusi, który chciałby nawiązać z nami współpracę. Pojawiły się komentarze odnośnie kontaktów Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki z jak się okazało powiązanym z partią komunistyczną i współpracą ze związkami Łukaszenki związkiem z Białorusi – ma być to jeden z tematów rozmów na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej. Związek ten mimo wszystko należy do IndustriALL Global. Większość obecnych stwierdziła, że wiele związków z którymi współpracujemy wywodzi się z komunistycznych związków. Rada decyzję w sprawie spotkania uwarunkowała też od opinii jaka zostanie podjęta na posiedzeniu Komisji Krajowej. Pojawiały się także głosy, że warto jest pomagać takim związkom, ponieważ kiedyś
i Solidarność traktowana była jako związek z kraju komunistycznego.

 

Ad. 7

            Jako pierwszy sytuację w sekcjach omówił Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego Sławomir Bezara. W Dębicy niespodziewanie został powołany nowy prezes oraz dyrektor produkcji. Została ustalona kwota podwyżki 250 zł, oraz premia 1600 zł, utrzymano także nagrodę roczną. Do sekcji zgłosiła się nowa firma Knauf, która prawdopodobnie przystąpi do sekcji na wiosnę.

            Krzysztof Zieliński poinformował o podpisanym porozumieniu płacowym w zakładzie w Policach, które wyniosło około 5% funduszu płac. Jako jedyny w Polsce Społeczny Inspektor Pracy z Polic otrzymał nagrodę Głównego Inspektora Pracy. Odbierając nagrodę, powiedział, że odbiera ją w imieniu Solidarności.

            W Azotach Tarnów również podpisano porozumienie płacowe na 2018 rok o podobnej wysokości jak w Policach. W ostatnim czasie po wielokrotnych przegranych w wyborach na Społecznego Inspektora Pracy w tym roku udało się je wygrać, a z pośród pięciu wydziałowych inspektorów, aż czterech jest z Solidarności.

            O sytuacji w Michelin opowiedział Jan Maluchnik. Firma obchodziła w tym roku 50-leceie. Firma jest w dobrej kondycji, współpraca z pracodawcą układa się dobrze.

Przedstawicielami Azotów Puławy obecnymi podczas posiedzenia Rady byli: przewodniczący- Piotr Śliwa, członek Rady KSPCH - Roman Góra oraz wiceprzewodniczący Michał Świderski, który jednocześnie jest też rzecznikiem pogotowia strajkowego.

W związku z działaniami zarządu Grupy Azoty dot. naruszania integralności firmy i łamania wzajemnych umów tj. umowy konsolidacyjnej i umowy społecznej związki NSZZ Solidarność oraz Ruch Ciągły zawiązały komitet strajkowy. Sformułowano i ogłoszono następujące postulaty strajkowe: zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy, zaprzestanie łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej, odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" wiceprezesa Krzysztofa Homendy spowodowane utratą wiarygodności i zaufania społecznego. Właściciel firmy Grupa Azoty (Tarnów) zdecydował, że skoro pogotowanie zostało założone na terenie zakładu Azotów w Puławach to lokalny zarząd ma rozmawiać ze związkowcami. Odbyły się już pierwsze rokowania, na których zwrócono się z prośbą o obecność przedstawiciela decyzyjnego, a najlepiej samego prezesa. Roman Góra zwrócił uwagę kolegom z pozostałych zakładów Azoty, że brakuje im wsparcia z ich strony. Według niego wszystkie działania jakie podejmują są dla dobra całej grupy. Jedyną nadzieją jest trzymanie się razem, ponieważ w przypadku braku wsparcia i kontaktu nie da się budować związku. Obecni przedstawiciele pozostałych zakładów stwierdzili, że często nie mają szans na pomoc lub organizację spotkania, ponieważ o wielu informacjach dowiadują  się po fakcie
z mediów.

            Kolejną osobą, która zabrała głos był Zbigniew Adamczak, który poinformował obecnych o zmianach w Bridgestone Poznań. Związek spotykał się z przedstawicielem pracodawcy prowadząc rozmowy odnośnie wprowadzenia zmian w systemie płac. Jednak jak się później okazało dialog był  fikcyjny, ponieważ zarząd firmy nie miał zamiaru wprowadzać żadnych modyfikacji. W skutek czego związek wystosował pismo, ze swoimi żądaniami, których pracodawca oczywiście nie spełnił. Ostatecznie doszło do sporu zbiorowego. Odbyły się już pierwsze rokowania na których pracodawca przedstawił swoje propozycje zmian nie odnosząc się do postulatów związku. Pozytywnym skutkiem zaistniałej sytuacji jest to, że ponad 100 osób zapisało się do związku.

Sytuację w Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zastępstwie przewodniczącego omówił Piotr Łusiewicz. W PGNiG została wypłacona druga część nagrody Barbórkowej tj. w Sanoku 30 %, a w pozostałych oddziałach i centrali 50%. W dniu 29 listopada związki zawodowe ustaliły wysokość wydatków w poszczególnych tabelach z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2018 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w oddziale w Sanoku rozpoczęła wybory na kadencję 2018-2022 w kołach związkowych w poszczególnych okręgach. Przeprowadzono już wybory w okręgu Przemyśl, pozostało jeszcze 5 okręgów.

W Exalo zakończyły się zwolnienia grupowe, weszły nowe przepisy ZUZP- protokół dodatkowy nr 6 do ZUZP – likwidacja wcześniejszych premii, wprowadzono dodatek dzienny od 2 do 3% za każdy dzień pracy w terenie, podwyższono stawki do 5% i dokonano dodatkowego podwyższenia najniższych płac w wielu grupach zawodowych. Płaca zasadnicza minimalna to 2500 zł. Po zwolnieniach występują braki kadrowe na poszczególnych wiertniach. Prace na Ukrainie są słabo opłacane. Na chwilę obecną spółka ma stratę, na koniec roku planowany jest mały zysk.

24 października w Krakowie odbyło się WZD Solidarności zatwierdzające zmiany organizacyjne dla dostosowania struktury związku do aktualnej sytuacji tj. jedna Komisja Międzyzakładowa z jednym kontem bankowym i finansami, a komisje Wydziałowe lub Oddziałowe przerejestrowane bez osobowości prawnej dla reprezentowania członków związku oraz do załatwiania spraw związkowych w lokalizacjach. Na WZD przyjęto także Uchwały wyborcze w tym wystąpienie o wybory poza zebraniem i drogą elektroniczną.

            Piotr Łusiewicz poinformował o sytuacji w Gaz Systemie, która po rozpoczęciu sporu zbiorowego uległa polepszeniu, czego przykładem jest wysoka premia przed świętami. Kolejnym sukcesem było spotkanie przedstawicieli organizacji z:  Polskie LNG S.A. , PSE S.A. , PERN „Przyjaźń” S.A. , OLPP Sp. z o.o.  oraz   GAZ-SYSTEM S.A. Efektem wielogodzinnych rozmów było utworzenie zespołu roboczego i podpisanie porozumienia, które gwarantuje wspólne prowadzenie konsultacji z organami administracji państwowej, koordynowanie akcji protestacyjnych oraz wydawanie stanowisk, opinii i apeli.

            Bogdan Lasota przedstawił sytuację z PSG, gdzie w ubiegłym roku podpisano porozumienie z pracodawcą dot. pakietu zmian dotyczących struktury, strategii i systemów motywacyjnych. Wynagrodzenia zasadnicze wzrosły i w chwili obecnej najniższe wynagrodzenie wynosi 3500 zł. Tematem spornym wśród członków związków była jednak struktura organizacyjna w spółkach, która zmieniła się z czteroszczeblowego zarządzania na trzyszczeblowy. Zlikwidowano też część zakładów gazowniczych, część członków związku niezadowolona z tego faktu. Skutkiem całej sytuacji jest podział wśród komisji.

            Henryk Kleczkowski poinformował o sytuacji w Orlenie, gdzie współpraca z nowym prezesem nie układa się najlepiej. Na ten rok nie było zawarte porozumienie płacowe, co było spowodowane nie podpisaniem przez związek Ruchu Ciągłego warunków wynegocjowanych przez NSZZ Solidarność. Rozczarowani pracownicy chcieli, aby brak podwyżek został zrekompensowany poprzez jednorazowe wypłaty, co niestety spotkało się z sprzeciwem pracodawcy. Związek zwracał się do zarządu z prośbą o powołanie członka zarządu do spraw personalnych, na co prezes początkowo się zgodził, jednak ostatecznie wycofał się ze swojej decyzji.

            Arkadiusz Karaszewski omówił sytuację połączenia PERN i PLPP, gdzie przez cały rok związki z każdej z firm walczyły o podpisanie porozumienia gwarancyjnego, co ostatecznie się udało. Gwarancje niezmienności pracy i płacy będą obowiązywać do 2022 roku, zawierają także zapisy o niezmienności zakładowego układu zbiorowego pracy i zakładowego funduszu socjalnego. Dodatkowe uregulowania dotyczą podwyżek, które będą zależne są od realizacji zakładanego zysku, a ich wysokość  wyniesie 1% powyżej inflacji.

W OLPP pojawiły się nowe zapisy mówiące o dostosowaniu wynagrodzeń do wysokości wynagrodzeń w PERN, na które pracodawca ma 18 miesięcy. Od stycznia połączenie będzie już formalne, jednak praktycznie proces łącznie będzie jeszcze w toku, szacuje się, że może trwać 3 lata.

            Ireneusz Besser poinformował obecnych o zmianach jakie zaszły w Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy. W chwili obecnej sekcja liczy 11 zakładów, w niedługim czasie ponownie chce do niej dołączyć organizacja z Krosna. W tym roku do sekcji doszła jeszcze jedna organizacja z Nord Glass Kalisz, której przewodniczący dzięki pomocy KSPCH stał się członkiem europejskiej rady zakładowej. Podczas jednego z posiedzeń ERZ poinformował przewodniczącego o łamaniu prawa w zakładzie w Kaliszu. Po powrocie do pracy został zwolniony. Sprawa została zgłoszona do sądu.

            W Zakładach Porcelany Ćmielów po wyborze nowego prezesa nastąpiła pozytywna zmiana. Dialog z pracodawcą jest na dużo lepszym poziomie.

            Mirosław Miara przedstawił zmiany dotyczące Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego, która w tym roku zyskała nową organizację z Herbapolu Lublin.

Herbapol po zmianie prezesa jest w momencie wchodzenia w spór zbiorowy. Kolejną nową organizacją jest organizacja z AstraZeneca, gdzie pracodawca nielegalnie założył nadajnik GPS przewodniczącej związku. Nad przystąpieniem do sekcji zastanawia się także organizacja z firmy Fresenius, gdzie przewodnicząca została zwolniona za pracę związkową.

Nowym zjawiskiem jakie zaistniało w firmach farmaceutycznych jest brak pracowników, w związku z czym pracodawcy rozpoczynają wprowadzanie programów mających na celu zatrzymanie pracownika w firmie. Przykładem jest Polfa Warszawa gdzie od nowego roku wejdzie program retencyjny zakładający dodatkowe wypłaty za przepracowane  pierwsze trzy lata i kolejno dwa następne lata w likwidowanej fabryce oraz pierwsze trzy miesiące i rok w nowym zakładzie.

 

Ad. 8

Mirosław Miara przekazał obecnym informacje dotyczące działalności zespołu KK ds. rozwoju przemysłu, którego jest członkiem. Zespół opracował uchwałę dot. rozwoju przemysłu, a obecnie pracuje nam jej zmianami ze względu na realizację części zapisów. Mimo tego, że zespół nie posiada środków finansowych w ostatnim czasie komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę zespołu.

Przewodniczący zrelacjonował także obchody rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, które w Białymstoku zorganizował Region Podlaski NSZZ Solidarność. Uroczystości były połączone z premierą spektaklu teatralnego o życiu ks. Popiełuszki. Z przedstawicieli regionów i sekretariatów dotarło tylko dwóch przewodniczących regionów i jeden przewodniczący sekretariatów (z KSPCH).

Mirosław Miara podzielił się także swoją opinią dotycząca zjazdów Komisji Krajowej, która w jego ocenie w obecnym stu osobowym składzie jest ciałem, które do niczego nie służy. Smutnym faktem jest też to, że na każdym ze spotkań komisji rozpatrywane są konflikty dotyczące łączenia firm.

Na początku grudnia odbyło się posiedzenie komisji trójstronnej dot. szkła z którego zostanie przesłana notatka.

Przewodniczący poinformował obecnych o przebiegu ostatniego posiedzenia komisji statutowej na której omawiano postulaty zgłoszone przez Piotra Dudę dotyczące wydłużenia kadencyjności oraz wprowadzenia kadencyjności dla przewodniczących KK, regionów
i sekretariatów. Komisja Statutowa odrzuciła projekt.

 

Ad.9

Krzysztof Zieliński wyszedł z inicjatywą podjęcia stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenia importu nawozów z Rosji i Białorusi.

Stanowisko zostało przyjęte przez radę jednogłośnie.

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” nie zgłosili innych projektów uchwał.

Na tym zebranie zakończono.