Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-09-23

Posiedzenie Rady KSPCH, 15-16 września 2022

W dniach 15-16 września 2022 r. w Kobylnicy odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Obrady Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara omawiając program obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, (jeśli KR wyrazi taką wolę).
 5. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności
  w okresie od 23 kwietnia 2022 r. do 14 września 2022 r., informacja z obrad KK.
 6. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych.
 7. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.
 8. Wolne wnioski. 
 9. Wystąpienie zaproszonych gości – dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk - Feveo, firma Krystian i przedstawiciele PZU TFI.

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 1/2022 organizowanej w dniach został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 4

Komisja Rewizyjna KSPCH nie wyraziła woli przedstawienia sprawozdania.

Ad.5

Mirosław Miara opowiedział w skrócie o wydarzeniach, jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH. Na obradach zespołu ds. przemysłu, którego jest członkiem, omawiana była sytuacja przemysłu papierniczego, który przeżywa kryzys związany z problemami z zakupem drewna. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami ministerstw w tej sprawie, jednak nie zaowocowały one żadnymi rozwiązaniami. W związku z tym po posiedzeniu Rady planowane jest wysłanie pisma wspólnie z Krajowym Sekretariatem  Budownictwa i Przemysłu Drzewnego z prośbą o spotkanie. Przewodniczący wspólnie z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego – Markiem Ziarkowskim złożyli wniosek o utworzenie zespołu trójstronnego ds. przemysłu papierniczego.

Sprawa napotkała jednak na opór ze strony przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Podczas lipcowego spotkania zespołu ds. przemysłu Mirosław Miara omawiał ekspertyzę na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju układów zbiorowych w Polsce. W dniu posiedzenia do członków Rady oraz Komisji Rewizyjnej została rozesłana jej poprawiona wersja. Na Krajowym Zjeździe Delegatów w Zakopanem kolejny raz pochylono się nad zmianami w statucie. Przewodniczący KSPCH podczas obrad Komisji Statutowej wycofał poprawki sekretariatu, które od dwóch kadencji nie zostały wprowadzone i z logicznego punktu widzenia nie miały już żadnych szans na przyjęcie. Podczas KZD poruszono także temat sądów koleżeńskich, które nie zostały przegłosowane i według Prezydium KK nie będą już poddawane pod głosowania. Kolejną sprawą była regulacja zatrudnienia przewodniczących sekretariatów posiadających etat w swoich macierzystych organizacjach. KK oraz KKR przygotowały dwie różne uchwały dotyczące tego problemu. Ostatecznie pomimo problem z uzyskaniem kworum i zamieszkania podczas zjazdu uchwała Prezydium KK została przyjęta. Uchwała zakłada, że wynagrodzenie przewodniczącego sekretariatu, który otrzymuje wynagrodzenie z firmy w której również pełni funkcję przewodniczącego organizacji może legalnie spływać na konto sekretariatu.

Kolejno głos zabrał Krzysztof Zieliński, który omówił kontrowersyjną kwestię przyznawania medali na KZD. Z listy kandydatów usunięto zasłużonych działaczy związkowych, a dodano Przewodniczącą Krajowej Sekcji Kobiet. Spowodowało to sprzeciw działaczy z Regionu Pomorza Zachodniego, którzy po rozmowie z Piotrem Dudą w tej sprawie oraz brakiem reakcji opuścili salę obrad KZD.

Przewodniczący podziękował za pełnienie warty członkom Krajowej Rady Ceramików i Szklarzy. Kolejną wrześniową wartę będą pełnić działacze „S” z Gaz-Systemu.

13 czerwca została zrealizowana uchwała dot. zakupu mieszkania, które jest już przygotowane do wykorzystania przez członków KSPCH. Po dyskusji ustalono, że przewodniczący sekcji będą informować biuro KSPCH, którym osobom można przekazać klucze. Szczegółowe zasady zostaną ustalone po kongresie.

29 sierpnia odbyło się spotkanie zwołane przez Piotra Dudę, które dotyczyło przemysłu energochłonnego. W spotkaniu oprócz Przewodniczącego KSPCH wzięli udział Ireneusz Besser, Marek Ziarkowski oraz Tadeusz Szumlański. Zgodnie z tym co narzuciła nam UE tylko 30 przedsiębiorstw zostało zaliczonych do przemysłu energochłonnego i wyłączne one mogą korzystać z puli 5 miliardów przeznaczonej na zwyżki energii. Tematem spotkania było omówienie postulatu o dołączenie do tej grupy innych firm, które opierają swoją produkcję na gazie. Pomimo prowadzonej korespondencji między KSCiS, a Ministerstwem Klimatu i Środowiska i zapewnieniami podjęcia działań ze strony rządowej sprawa nie uległa polepszeniu.

Ad.6

Omawianie punktu programu dot. sytuacji krajowych sekcji rozpoczął Sławomir Bezara, którego sekcja odbyła swoje posiedzenie tuż przed obradami Rady KSPCH. Poinformował
o problemie zdobywania surowców przez firmę Goodyear. Magazyny w firmie są puste,
a wyprodukowanych produkty sprzedawane są na bieżąco. Przemysł oponiarski nie odczuwa na chwilę obecną kryzysu związanymi z podwyżkami gazu. W Bridgestone problem
z importem surowców nie występuje, a produkcja idzie pełną parą. Inna sytuacja jest w Michelin, gdzie magazyny są przepełnione, co zmusiło firmę do  przestojów produkcji.

Krzysztof Zieliński omówił sytuację Zakładów Chemicznych „Police”, które są w złej pozycji spowodowanej wysokimi cenami energii. Identycznie dzieje się w pozostałych zakładach Grupy Azoty.

Bolesław Potyrała omówił sytuację połączenia PGNiG i Orlenu. Usytuowanie spółek córek PGNiG podczas tego procesu jest na złej pozycji, ale KSGNiG stara się działać w tej kwestii.

Zbigniew Matuszewski poinformował o toczącym się sporze zbiorowym w PSG w zakresie podwyżek wynagrodzenia na 2023 r. Komisja złożyła oficjalnie z pismem o wypłatę świadczenia inflacyjnego, które zostanie wypłacone w dwóch transzach.

Honoriusz Siarkowski przybliżył obecnym tragedię jaka stała się w Orlenie, którą był atak nożownika na pracownika ochrony. Pracownik został bardzo ciężko ranny i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu chorobowym. W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzono programy naprawcze dotyczące procedur bezpieczeństwa. Orlen również odczuwa problem związany z gazem. Pracownicy ORLENu i spółek córek otrzymały premię inflacyjną w tej samej kwocie (poza jedną spółką Orlen Transport, gdzie pracodawca nie uznał NSZZ „Solidarność” jako związku działającego w tej organizacji).

Zbigniew Lisewski omówił sytuację Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego, która kreuje się dwojako. Z jednej strony są to firmy produkujące opakowania i papier toaletowy, które w trakcie pandemii zanotowały zyski, natomiast drugiej strony są firmy produkujące celulozę i ich sytuacja jest bardzo zła. Powodem tego są duże koszty energii, konieczność wykupu praw do emisji dwutlenku węgla i problemy z zakupem drewna. Ewenementem jest firma Mondi Świecie, które posiada kocioł na biomasę (sprowadzane z Indonezji kokosy).

Ireneusz Besser poinformował obecnych o dołączeniu nowej organizacji z firmy Roca do Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy.

Ad.7

Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwały w sprawie:

- ws. przyjęcia klucza liczbowego obowiązującego na czas kadencji 2023-2028

- ws. zakupu stacji dokującej

- ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021

 

Ad.8

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków.

Ad. 9

Pierwszym z zaproszonych gości była Pani dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, która od wielu lat współpracuje z KSPCH poprzez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”, której  fundatorem jest sekretariat. KSPCH wraz fundacją „Faveo” prowadzi projekty unijne związane z promowaniem zdobywania kwalifikacji na poziomie europejskim i podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w obszarze praktycznym. Do działań w tym zakresie zaliczają się zagraniczne mobilności zawodowe uczniów i kadry nauczycielskiej. Projekt jest okazją do pokazania działalności związkowej od innej strony, jaką jest inwestycja w edukację młodzieży.

Kolejnymi gośćmi byli przedstawiciele zarządu firmy Krystian: Pani Elżbieta Rogowska oraz Jacek Małecki, którzy w ciekawy sposób odpowiedzi o wieloletniej historii swojej rodzinnej firmy produkującej odzież ochronną. Firma może pochwalić się szeroką ofertą środków ochrony indywidualnej oraz wysoko wyspecjalizowaną  produkcją odzieży ochronnej. Właściciele firmy opowiedzieli o sposobie prowadzenia firmy zgodnej z wartościami jakie ważne są dla związków zawodowych. Członkowie KSPCH otrzymali zaproszenie do odpowiedzenia przedsiębiorstwa, które znajduje się w Przysusze, niedaleko Opoczna.

Ostatnimi z gości byli przedstawiciele PZU TFI. Obecny Wiceprezes Zarządu – Marcin Żółtek omówił prezentacją dotyczącą kwestii ekonomicznych i związanych z nią ryzyka, ale i możliwości. Przedstawiono nowy produkt firmy, którym jest Pakiet Wyższa Emerytura. Pakiet pozwala gromadzić dodatkowe oszczędności emerytalne dostosowane do potrzeb pracodawcy i jego pracowników. Składki w ramach pakietu mogą być opłacane przez pracodawcę, pracownika lub każdego z nich.

Po pożegnaniu gości zebranie zostało zakończone.

Drugiego dnia grupa udała się na wycieczkę ze zwiedzaniem szczególnych miejsc związanych z początkami powstawania państwa polskiego. Organizator wycieczki – Piotr Łusiewicz oprowadził grupę po Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Wielkopolskim Parku Etnograficzny w Dziekanowicach. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć ruiny kompleksu pałacowego zbudowanego za czasów Mieszka I wraz z kaplicą z pozostałościami basenów chrzcielnych - prawdopodobnie miejsce chrztu Mieszka I.