Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-04-10

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. W związku z zaplanowaną na dzień 4 kwietnia manifestacją pod urzędami wojewódzkimi Rada KSPCH oraz zebrani goście udali się pod Urząd Wojewódzki w Opolu. O godz. 15:00 jako jedna z najliczniejszych grup protestowała w sprawie załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Strajkujący domagali się również: wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii, wsparcia dla przemysłu energochłonnego oraz niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Po powrocie z manifestacji jeden z braci franciszkanów oprowadził grupę po zespole kościelno-klasztornym na Górze św. Anny. Po zwiedzaniu pierwszej części organizator posiedzenia Rady – Grzegorz Kita pokazał zwiedzającym amfiteatr mogący pomieścić około 30 tys. ludzi oraz jedyny w Polsce krater powulkaniczny sprzed 27 mln lat.

5 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

1.    Przyjęcie porządku obrad

2.    Wybór przewodniczącego obrad

3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę).

5.    Przyjęcie wykonania budżetu za 2018 rok, oraz preliminarza na 2019 rok, uchwały

6.    Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od  8 grudnia 2018 do 3 kwietnia 2019, informacja z obrad KK

7.    Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych

8.    Ewentualne projekty uchwał i głosowania   

9.    Wolne wnioski        

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Mirosława Miarę.Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 3/2018 organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Częstochowie został zatwierdzony jednogłośnie. Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 1/2019.

Rada KSPCH  jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu za 2018 r. oraz preliminarz na 2019 r. Rada dyskutowała nad przyjęciem stanowiska o odwołaniu całego składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. i spowodowaniu przyznania biernego prawa wyborczego.  W związku z brakiem porozumienia zainteresowanych zatwierdzeniem stanowiska, zrezygnowano z jego podjęcia.

Mirosław Miara opowiedział o wydarzeniach, jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH. Przypomniał o działających zespołach branżowych i podzespołach trójstronnych. W obszarze naszego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego możemy uczestniczyć w czterech takich zespołach tj. chemii, farmacji, szkła oraz paliwowym. Jednak najprężniej działa podzespół szklarski obradujący regularnie, z rezultatami obrad nie jest dobrze, ale przynajmniej dwa razy w roku podzespół się spotyka i pracuje. Gorzej działa zespół chemii i farmacji, które odbyły pojedyncze obrady od 2015 roku a ani razu nie udało się zwołać od tamtego czasu podzespołu paliwowego. Musimy wszyscy dołożyć starań, aby te trzy zespoły od tego roku zaczęły intensywniej pracować.

Przewodniczący wyraził swoje zadowolenie ze spotkań przedstawicieli organizacji z Grupy Azoty. Na pochwałę zasługuje fakt, że Przewodniczącemu Sekcji udało się skoordynować, doprowadzić do spotkania i do rozpoczęcia wspólnego dialogu Solidarności z Grupy Azoty, ponieważ wcześniej niewiele się w tej kwestii działo.

Przewodniczący wspomniał o WZD Michelin i Azotach Puławy, na których był obecny. Był pełen uznania obserwując rzeczową i merytoryczną dyskusję, analizującą minione wybory członka Zarządu i zbliżające się wybory do Rady Pracowników.

Ostatnim z poruszanych tematów były obrady Sztabu Protestacyjno-Strajkowego gdzie stwierdzono, że żaden z głównych składanych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab oczekiwał od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji.

Jak wiadomo nie zostały one spełnione, czego efektem była manifestacja przez Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce.

W związku z obradami Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, które mają odbyć się w niedługim czasie Przewodniczący zapytał obecnych o ich opinię dot. ogólnokrajowej manifestacji.
Wśród uczestników wywiązała się długa dyskusja, gdzie argumenty za i przeciw przeplatały się równomiernie. Opowiadający się za strajkiem twierdzili, że sprawa wymaga interwencji i związek nie może tolerować pomijania w reformach rządu pracowników budżetówki. Przeciwnicy tej opinii twierdzili, że sprawa jest słabo nagłośniona, a ludzie nie czują potrzeby wyjścia na ulicę.

            Sławomir Bezara streścił wydarzenia, jakie miały miejsce w sekcji chemii od momentu ostatniego posiedzenia Rady. Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, gdzie podsumowano rok 2018. Sekcja obecnie zrzesza 18 organizacji i posiada 7 tys. członków. W firmach należących do sekcji nie ma większych problemów. Jedyną firmą, która posiada jakieś trudności jest Sempertrans, gdzie zbyt produktów jest zbyt mały. Zbigniew Adamczak wspomniał, że firmie Sempertrans przy przyjęciach nowych pracowników wraz z dokumentami przekazywana jest deklaracja członkowska. Dzięki temu wszyscy nowi pracownicy mają szanse dowiedzieć się o tym, że organizacja NSZZ Solidarność działa w firmie oraz w razie takiej woli zapisać się do związku.

            Piotr Łusiewicz poinformował obecnych o zamiarze zorganizowania w maju spotkania zespołu ds. rozwoju przemysłu. We wszystkich spółkach sekcji zostały podpisane porozumienia płacowe, jednak związek nie osiada na laurach i będzie prowadzić dalsze działania.

            W związku z nieobecnym z powodów zdrowotnych przewodniczącym sekcji przemysłu naftowego informacje ze swojej organizacji w PERN S.A. przekazał Arkadiusz Karaszewski. Wspomniał jedynie o odbytych wyborach na członka zarządu z ramienia pracowników.

            W sekcji pracowników przemysłu papierniczego sytuacja jest stabilna. W chwili obecnej kierunek produkcji papieru przechodzi pewne zmiany. Papier gazetowy jest już praktycznie nieprodukowany, pojawiło się zaś dużo większe zapotrzebowanie na papier opakowaniowy.

            Ireneusz Besser przedstawił sytuacje Sekcji Ceramików i Szklarzy, w której to nie nastąpiły większe zmiany. Sekcja zrzesza obecnie 10 organizacji, do których należy 2 tys. członków. W 9 organizacjach liczba członków uległa zmniejszeniu, tylko w jednej organizacji w Jarosławiu liczba członków rośnie. Firma, w której pracuje coraz częstszym problem jest brak zamówień.  W Saint Gobain w Gliwicach w dalszym ciągu trwa spór zbiorowy.
Ireneusz poinformował obecnych o dalszych problemach członków związku przy przechodzeniu na emerytury pomostowe. Najbliższe posiedzenie Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy odbędzie się dniach 25-27 kwietnia w Ćmielowie.

            Mirosław Miara poinformował obecnych, iż w marcu związek pracodawców - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego podpisał deklarację współpracy z Radą Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność. Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce.

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków. Na tym zebranie zakończono.