Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-12-12

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność - Opoczno

W dniach 8-9 grudnia w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia tradycyjnie jak co roku w rocznicę śmierci Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność - Andrzeja Koneckiego w Opocznie odbyła się msza św. odprawiona w jego intencji. Złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie.

9 grudnia posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

Przegłosowano  program obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad 
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (jeśli KR wyrazi taką wolę)
 5. Omówienie i przyjęcie  harmonogramu działań Rady SPCH  w 2017r.
 6. Omówienie i przyjęcie  uchwały w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2017 rok
 7. Omówienie spraw dotyczących funkcjonowania Biura SPCH
 8. Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych
 9. Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od 27 października do 07 grudnia 2016r., informacja z obrad KK
 10. Ewentualne projekty uchwał i głosowania    
 11. Wolne wnioski         

 

Ad. 2

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

 

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 3/2016  został zatwierdzony jednogłośnie.

 

Ad.4

Komisja Rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania.

 

Ad. 5

Omówiono i zatwierdzono harmonogram działań w 2017 r.:

 

POSIEDZENIA RADY KSPCH:

03-05 kwietnia – spotkanie ze Słowakami (Świnoujście )

07-08 września  (Poznań )

07-08 grudnia   ( Opoczno )

 

SZKOLENIA:

17-19 maja

15-17 listopada

 

WARTY przy grobie ks. Popiełuszki:

10 marca – Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy

9 kwietnia – Krajowa Sekcja Przemysłu Naftowego

3 listopada – Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego

24 listopada – Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Papierniczego

 

DZIEŃ SKUPIENIA: 8 kwietnia

 

Ad. 6

 

Następnie Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych za 2017 r.

            Uchwała Nr 35/2016

            Wynik głosowania: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

 

Ad. 7

Przewodniczący zaproponował podwyżkę płacy od 1 stycznia 2017r. dla pracownika KSPCH - Sandry Domagalskiej. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę.

 

Ad. 8

Bolesław Potyrała poinformował obecnych o niewielkich zmianach jakie zaszły w KSGNiG. Pierwszą poruszaną kwestią był problem z wywiązywaniem się z obowiązków niektórych kolegów z poszczególnych spółek. W Licheniu odbyło się poświęcenie sztandaru organizacji z PSG, na której z gości pojawił się tylko Przewodniczący KSGNiG oraz przedstawiciele zarządu. PSG pracowała nad porozumieniem dot. zmian organizacyjnych oraz etatyzacji spółki, które zostało zaakceptowane przez  prawie wszystkie związki zawodowe działające w spółce z wyjątkiem NSZZ „Solidarność. W EXALO Drilling w dalszym ciągu trwa proces zwolnień grupowych, stan zwolnień na dzień 30.11.2016 wynosi 566 zwolnionych z 895 planowanych, około 200 osób odeszło na „mini PDO”. W związku z likwidacją Centrum Jasło od 1 stycznia 2017 r. biuro Bolesława Potyrały będzie funkcjonować w Centrum Krosno. Piotr Łusiewicz poinformował, o sytuacji w spółce Gaz System gdzie zrealizowano porozumienie płacowe, z którego skorzystało około 1200 pracowników. W najbliższym czasie odbędą się wybory do rady pracowników, która najprawdopodobniej w stu procentach będzie składać się z członków Solidarności.

W PGNiG jest przygotowany spór zbiorowy, koledzy przed obchodami barbórkowymi wysłali pismo oraz zorganizowali spotkanie, na którym nie doszli do porozumienia. W najbliższym czasie  planowane jest spotkanie z prezesem Woźniakiem.

Informacje z Sekcji Przemysłu Naftowego przekazał Henryk Kleczkowski. NSZZ Solidarność w związku ze zmianą władzy miała nadzieję na rozwój dialogu z zarządami spółek, co niestety się nie zdarzyło, a czasami nawet sytuacja uległa pogorszeniu.

Poinformował o planowanym spotkaniu dot. ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, które odbędzie się na początku roku w Ciechocinku.

Krzysztof Zieliński wyszedł z propozycją zaproszenia na to spotkanie Mariana Krzaklewskiego, który ma dużą wiedzę na temat układów zbiorowych.

Henryk Kleczkowski dodał, że przemysł w Polsce powinien dążyć do zbilansowania niższych wynagrodzeń w spółkach córkach z wyższymi wynagrodzeniami w  spółkach matkach.

Arek Karaszewski poinformował o pozytywnych zmianach jakie zaszły w PERN po spotkaniu z prezesem oraz Piotrem Łuksiewiczem, mianowicie o rozwoju w prowadzeniu rozmów oraz większym otwarciem na związki zawodowe. Pojawiają się chęci połączenia PERN’u z OLPP, o co przy okazji spotkania  pytano nawet ministra, który stwierdził, że są robione w tym kierunku analizy, ale na chwilę obecną takiej decyzji nie podjęto. Ostatnio odbyło się zebranie rady nadzorczej na którym był obecny Pan Minister Naimski, gdzie pytanie zostało ponowione, ale tak samo jak poprzednio Pan Minister Naimski poinformował o braku takiej decyzji. Sprawa podwyżek w PERN  została poruszona przez związki, jednak odpowiedz pracodawcy jednoznacznie wskazywała, że podwyżki dla wszystkich pracowników nie będzie, jedyną szansą są podwyżki motywacyjne dla odpowiednich grup pracowników.

Andrzej Saramak poinformował o sytuacji w spółce Logistyka i Magazynowanie, w której przez cztery miesiące trwał spór zbiorowy. Spór został zakończony podwyżkami dla wszystkich pracowników. Obecnie zleceniodawca - IP Kwidzyn przejmuje długoletnich pracowników spółki Logistyka i Magazynowanie. Problem powstał ze względu na braki w kadrach oraz  deficyt wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników na lokalnym rynku pracy. Logistyka i Magazynowanie jest zmuszona do zatrudnienia nowych pracowników oraz ich przeszkolenia, które jest długotrwałym procesem.

6 grudnia komisja NSZZ Solidarność w Logistyce i Magazynowaniu wystąpiła do pracodawcy oraz IP Kwidzyn o spotkanie dot. warunków pracy oraz dysproporcji wynagrodzeń. Andrzej Saramak liczy na pomoc organizacji z IP Kwidzyn oraz połączenia sił. Zwrócił się także z prośbą o wsparcie KSPCH NSZZ Solidarność oraz poszczególnych sekcji.

Sławomir Bezara poinformował, że sytuacja w przemyśle oponiarskim jest stabilna. Jan Maluchnik powiadomił obecnych o wyborze na Społecznego Inspektora Pracy jednego z członków NSZ „Solidarność”. W Michelin Polska w Olsztynie rozpoczęto rozbudowę Zakładu Form oraz poczyniono spore inwestycje w innych działach fabryki.

Kolejno relację z sytuacji w Grupie Azoty Police zdał Krzysztof Zieliński. W Policach przy  istniejących 7 podmiotach gospodarczych podczas negocjacji przyjmuje się nieformalną zasadę mówiąca o uzgadnianiu warunków dla całej grupy. W grupie zauważalna jest negatywna zmiana nastawienia władzy spółki do związku Solidarność, a jednocześnie polepszenia stosunków ze związkiem Ruchu Ciągłego, a wręcz faworyzowania pracowników należących do tegoż związku.

Roman Góra potwierdził słowa Krzysztofa Zielińskiego wyrażając swoje obawy odnośnie rozwoju tego konfliktu między związkami oraz PiS. Komisja z Grupy Azoty w Puławach wystosowała pismo do Piotra Dudy oraz Prezesa Kaczyńskiego opisując całą tą sytuację, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że raport składany z danego regionu do władz partii nie zawiera ważnych informacji. Nowy zarząd w Puławach jest złożony z osób, które nie mają doświadczenia w pracy w przemyśle chemicznym, co ma przełożenie w spadających wynikach w grupie. Jedyne co udało się wynegocjować na początku działalności nowego zarządu to podwyżka od października dla każdego pracownika o 712 zł brutto a od marca 606 zł brutto dodatkowo ma wejść do płacy.

Tadeusz Szumlański poinformował , że w jednej ze sprzedanych spółek córek Azotów Tarnów prowadzony jest spór zbiorowy. Właściciel spółki  nie uznaje podwyżek dla wszystkich pracowników. W pozostałych spółkach jak co roku w styczniu rozpoczynają się rozmowy płacowe. Takie rozmowy rozpoczęto już w Grupie Azoty Tarnów, rozmowy dążą do wyrównania wynagrodzeń w grupie.

Mirosław Miara przedstawił sytuację w Polfie Tarchomin jedynym niesprywatyzowanym zakładzie farmaceutycznym, gdzie odwołano zarząd i rozpisano konkurs na nowy. Odwołany zarząd w trakcie swojej działalności poprawił wyniki odnosząc zyski dla  Polfy Tarchomin, która wcześniej przynosiła starty. Nowy rząd nie przemyślał sprawy leków refundowanych dla seniorów nie umieszczając na tej liście flagowego leku Polfy Tarchomin – insuliny ludzkiej. Na liście została umieszczona insulina produkowana w firmach zagranicznych, która jest dużo droższa.

W sprywatyzowanej Jelfie okazało się, że od 2 lat wyniki uległy pogorszeniu, w wyniku czego pracodawca rozpoczął zwolnienia.

Ireneusz Besser poinformował o zmianach w Sekcji Ceramików i Szklarzy, która jest niezmiennie ciężka. Największym problem są niskie wynagrodzenia w branży. W Isover w Gliwicach odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Negocjacje na tle płacowym  oraz różnic między związkami a zarządem nie przyniosły porozumienia. Zarząd chce podwyżki dla 60% załogi co spotyka się ze sprzeciwem związków, które chcą podwyżek dla wszystkich.

Komisja Zakładowa w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” otrzymała z rąk Arcybiskupa Lwowa medal Papieża Franciszka za działalność charytatywną. 

 

Ad. 9

Mirosław Miara przybliżył obecnym informacje z działalności w okresie od 27 października do 7 grudnia 2016. W tym okresie w Płocku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów który, nie wniósł żadnych znaczących zmian do statutu. Bolesław Potyrała dodał, że pracując w komisji statutowej na samym początku prac większość kontrowersyjnych zmian została odrzucona, zostało zostawionych tylko kilka kwestii do przedyskutowania. Podczas zjazdu raport z prac komisji zdał Bogdan Kubiak.

Bolesław Potyrała dodał, że w materiałach zjazdowych nie znalazła się informacja dot. wart przy grobie ks. Popiełuszki, zrobił to jedynie Piotr Duda oficjalnie dziękując osobom, które brały udział. Nie podano jednak ile wart miały poszczególne regiony, czy sekretariaty, a podano wyłącznie ilość osób obecnych na warcie.

Mirosław Miara stwierdził, że mimo oporu delegatów oraz KK w wprowadzaniu zmian o które wnioskowały branże, KSPCH nadal będzie kontynuować temat.

Następnie Przewodniczący zdał sprawozdanie z ostatniego posiedzenia KK, które miało miejsce w dn. 7-8 grudnia w Gdańsku. Podczas spotkania Tadeusz Majchrowicz poinformował, iż z redakcji Tygodnika Solidarność odszedł dotychczasowy Redaktor Naczelny – Krzysztof Świątek. Tygodnik ma obecnie nową szatę graficzną, niestety sprzedaż na tygodnika  jest bardzo mała, około 20 tys. szt. I w związku z tym dofinansowanie Tygodnika musi wynosić około 1,5 mln. zł. Tadeusz Majchrowicz apelował o to aby organizacje związkowe kupowały większe ilości Tygodnika. Piotr Duda zapowiedział spotkania z szefami Sekretariatów w dn. 9 stycznia oraz z szefami Regionów w dn. 10 stycznia, aby jak stwierdził porozmawiać o pilnych problemach.  Przedstawiciel górników, członek KK – Waldemar Sopata, przekazał rozgoryczenie Solidarności górniczej z powodu niezaakceptowania w całości  przez KZD stanowiska dotyczącego górnictwa a szczególnie tematu deputatów węglowych dla emerytów. Na znak protestu przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla  Kamiennego – Jarosław Grzesik, zrezygnował z mandatu delegata na KZD.

Piotr Duda podkreślił, że dużą zasługą NSZZ Solidarność w ostatnim czasie, jest wywalczenie w ostatniej chwili ( interwencja w Senacie) częściowego odmrożenia ZFŚS o około 100 zł (odmrożenie na poziomie 2012 r.). Kolejną poruszaną sprawą  było omówienie kampanii dotyczącej ochrony znaku NSZZ Solidarność. Znak/logo Solidarności jest własnością związku, który jest zarejestrowany w UE, rozpoczęto również działania, które mają na celu rejestrację znaku na cały świat. Planowana jest szeroka kampania medialna dotycząca ochrony znaku. Mirosław Miara przekazał obecnym prośbę o umieszczenie informacji o kampanii w swoich organizacjach, stronach internetowych itp.

Przewodniczący KSPCH poinformował, że pracodawcy coraz częściej korzystają z nowopowstałej firmy, która oferuje swoje usługi w formie kontrolowania pracowników, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich.

 

Ad.10

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność” nie zgłosili innych projektów uchwał.

Na tym zebranie zakończono.

 

Ad. 11

Na spotkanie Regionu Wschodniego IndustriALL European, które odbędzie się w dniach

27-30.03.2017 r. w Budapeszcie zgłosili się Bolesław Potyrała, Sławomir Bezara oraz Arkadiusz Karaszewski.