Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-04-25

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność - Police

W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w Policach odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia przed obradami uczestnicy spotkania powitali gości, którymi byli: Pan Władysław Diakun – burmistrz gminy Police, Pan Mariusz Grab – Prezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" oraz Pan Mieczysław Jurek - Przewodniczący Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.

Jako pierwszy zabrał głos Pan Władysław Diakun, który jest aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” sprawującym rolę burmistrza w Policach od 24 lat. W swoim wystąpieniu podkreślał ważność dialogu w swojej pracy. Mówił także o pomocy, jaką miasto Police przekazuje pokrzywdzonym wojną na Ukrainie.

Kolejno głos zabrał Pan Mariusz Grab omawiając obecną sytuację Zakładów Chemicznych "Police”. Firma jest na ukończeniu ogromnej inwestycji, do której należy instalacja odwodornienia propanu, produkcji polipropylenu oraz morski terminal gazowy. Zwrócił uwagę na duże zapotrzebowanie zakładu na nowych wysoko wykwalikowanych pracowników.

Następnie Przewodniczący Mieczysław Jurek podsumował prace regionu nad pomocą dla Ukraińców. Region Pomorza Zachodniego w ciągu 3 dni zebrał 120 tys. zł, za które zostały kupione dary i bezpośrednio zawiezione potrzebującym.

Po krótkiej przerwie goście opuścili salę, a reszta uczestników przeszła do realizacji dalszej części obrad Rady KSPCH. 

Mirosław Miara opowiedział w skrócie o wydarzeniach, jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH. Należały do nich posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu, które w większości poświęcone były przemysłowi papierniczemu. Przewodniczący brał udział także w obradach Zespołu ds. Dialogu Społecznego KK, którego stał się członkiem ze względu na nadzieję zmian w kwestii układów zbiorowych. Niestety w ciągu ostatnich lat niewiele się na tym polu zmieniło. W styczniu na spotkaniu szefów regionów i sekretariatów Przewodniczący został poproszony o szczegółowe omówienie podpisanego porozumienia między Orlen, Lotos i PGNiG. Niedawno ze zgodą szefów sekcji Mirosław Miara wystąpił do Pani Dyrektor Orlenu o rozpoczęcie dalszych rozmów dot. bardziej szczegółowego porozumienia. Na dzień dzisiejszy Orlen jest na etapie ustalania terminu dla wszystkich zainteresowanych.

 

Kolejno Przewodniczący przybliżył obecnym sprawę dot. rozprawy sądowej Przewodniczącej NSZZ Solidarność w AstraZeneca. Trwa już proces karny w tej sprawie i istnieje duża szansa, że sprawa zostanie niedługo pozytywnie zakończona. W lutym Przewodniczący uczestniczył w pikiecie organizowanej przez NSZZ Solidarność z Bridgestone pod ambasadą Japonii.

Podziękował przedstawicielom z KSPCh, którzy pełnili wartę przy grobie ks. Popiełuszki. Kończąc swoją wypowiedź Przewodniczący wspomniał o kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w sierpniu zeszłego roku. Do biura KPSCH wpłynął niedawno protokół pokontrolny, z którego wynika, że dokumentacja prowadzona jest należycie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie gościem kolejnego posiedzenia Rady KSPCH w celu przedstawienia wyników kontroli.

 

Omawianie punktu programu dot. sytuacji krajowych sekcji rozpoczął Sławomir Bezara. W kwietniu Przedstawiciele sekcji w składzie 8 osób pełnili wartę przy grobie ks. Popiełuszki. Od ostatniego spotkania wiele firm zrzeszonych w sekcji prowadziło negocjacje płacowe, wiele z nich zakończyło się porozumieniami, ale nie wszędzie. W Anwilu do dziś organizacja jest
w sporze zbiorowym. Wiele firm z branży oponiarskiej ma problemy z płynnością dostaw półfabrykatów. W Essity sytuacja organizacji uległa poprawie, ponieważ po wielu perturbacjach Andrzej Kozłowski stał się członkiem ERZ.

Michał Świderski przedstawił obecnym program pozyskiwania młodych członków w związku, który funkcjonuje w Azotach Puławy. Akcja zaowocowała otwarciem sekcji młodych, która prężnie działa. Opowiedział też o pomocy dla imigrantów z Ukrainy, w którą organizacja NSZZ Solidarność w Zakładach Azoty mocno się zaangażowała. Solidarność z Azotów Puławy otworzyła fundację „Fundacja Nasza Solidarność”, która w swojej działalności zajmuje się pomocą osobom represjonowanym podczas stanu wojennego.

Następnie Henryk Kleczkowski przedstawiając sytuację Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego opowiedział o wynegocjowanym porozumieniu w LOTOS, którego głównym zapisem jest gwarancja zatrudnienia na okres 48 miesięcy (w ramach procesu restrykcyjnego). Region Gdański NSZ Solidarność wprowadził zarząd komisaryczny w Organizacji Międzyzakładowej w LOTOS. Powodem tej sytuacji jest konflikt wśród głównych działaczy.

Arkadiusz Karaszewski przypomniał o połączeniu PERN i OLPP, które miało miejsce w 2018 r., w skutek którego została podpisana umowa gwarancyjna, która w swoich zapisach gwarantowała pracę i płacę. Umowa kończy się pod koniec 2022 r.

Marek Ziarkowski wspomniał o bezskutecznych próbach jego organizacji nad zwiększeniem liczby młodych pracowników zapisujących się do związku. Firmy zrzeszone w Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego zajmujące się przetwórstwem papieru są na ścieżce rozwojowej w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opakowania kartonowe (wysyłki paczek). Gorzej wygląda sytuacja zakładów produkujących celulozę, których produkcja należy do gałęzi przemysłu energochłonnego. Dostosowanie się do unijnych wymogów środowiskowych powoduje ogromny wzrost kosztów. Dużym problemem dla branży są wysokie ceny drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe. W tej sprawie odbyło się już spotkanie z Ministrem Klimatu i Środowiska Edwardem Siarką, kolejne odbędzie się jeszcze w kwietniu. Rozmowy mają na celu spowodowanie, aby przetwarzanie drewna w jak największym stopniu odbywało się na terenie Polski, ponieważ w chwili obecnej takie drewno sprowadzamy z zagranicy.

Bolesław Potyrała omówił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w KSGNiG od ostatniego posiedzenia. Po podpisaniu porozumienia ORLEN, LOTOS, PGNiG odbyło się spotkanie dla związkowców centrali PGNiG S.A. 13 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z nową Panią Prezes Iwoną Waksmundzką–Olejniczak. Spółka PGNiG zawarła porozumienie dot. podwyżek, które pozostały na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.

Zbigniew Matuszewski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na problem zbyt wysokiej składki członkowskiej. W jego ocenie członkowie związku w najbliższej przyszłości będą odchodzić ze związku ze względu na wysokość składki. Wyraził swoje niezadowolenie z braku działań władz związku w temacie zwiększenia uzwiązkowienia.

Ireneusz Besser w swojej wypowiedzi skoncentrował się przede wszystkim na procedurach związkowych, które w swojej formie są bardzo skomplikowane. Dla rozproszonych po całej Polsce członków organizacji NordGlass zorganizowanie wyborów jest nie lada wyzwaniem. Zwrócił uwagę, że nowi przewodniczący działają aktywniej i nie należy bać się dopuszczenia „świeżej krwi” do władz organizacji. Branża szklarska w związku z tym, że wszystkie zrzeszone w sekcji firmy posiadają zagraniczny kapitał jest w całkiem dobrej kondycji. Gorzej wygląda sytuacja w przemyśle ceramicznym, który pogrążyła podwyżka cen gazu.

Mirosław Miara poruszył sprawę członkostwa NSZZ Solidarność w EKZZ (w związku z brakiem usunięcia rosyjskich związków). Na Krajowym Zjeździe Delegatów ma zostać podjęta decyzja o opuszczeniu przez NSZZ Solidarność tej europejskiej organizacji. Przynależność branż do IndustriALL Europen i Global w ocenie Piotra Dudy powinna zostać utrzymana.

Zbigniew Matuszewski przedstawił wniosek o dofinansowanie „Maratonu Solidarności” w kwocie 3000 zł, który Rada jednomyślnie zatwierdziła.

Członkowie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność nie zgłosili innych projektów uchwał i wniosków. Na tym zebranie zakończono.

Drugiego dnia grupa udała się na wycieczkę ze zwiedzaniem szczególnych miejsc związanych z Solidarnością w Policach. Później uczestnicy spotkania udali się do Zakładów Azotowych Police, gdzie po szkoleniu BHP mieli okazję zobaczyć budowę ogromnej inwestycji, którym była instalacja odwodornienia propanu, produkcji polipropylenu oraz morski terminal gazowy