Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-09-16

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność w Płocku

W dniach 5-6 września 2019 r. w Płocku odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia przed rozpoczęciem obrad wszyscy obecni mieli okazję wysłuchać prezentacji Prezes Fundacji Faveo – Magdaleny Mazik-Gorzelańczyk, która opowiedziała o historii fundacji i projektach, które do tej pory prowadziła. Spotkanie było także okazją do przybliżenia informacji dotyczących nowego projektu kierowanego do osób, które w zakładach zajmują się praktykantami i uczniami zawodu lub, być może, w przyszłości będą takie zadania wykonywać. W projekcie zaplanowana jest trzy dniowa wizyta dla czterech 10-osobowych grup w firmach działających na terenie Parku Przemysłowego Value Park, który znajduje się w zagłębiu branży chemicznej w Niemczech – w tzw. Trójkącie Chemicznym Buna-Leuna-Schkopau. Wystąpienie było propozycją do nawiązania współpracy w zakresie projektu z firmami należącymi do branży chemicznej. Zgłoszenia chętnych do wyjazdu w pierwszej turze przyjmowane będą do 16 września.

Po wystąpieniu Pani Magdaleny Mazik-Gorzelańczyk głos zabrał kolejny zaproszony gość – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Pan Tomasz Zieliński. Przedstawił profil działalności izby oraz sprawy, którymi aktualnie się zajmują. Członkami PIPC są najwięksi producenci chemii w Polsce, ale także przedsiębiorstwa rafineryjne i petrochemiczne.

PIPC działa w zakresie: orzecznictwa i współpracy z administracją PL i UE, kreowania polityki, ochrony środowiska, innowacyjności, bezpieczeństwa pracy, zrównoważonego rozwoju, transportu i dystrybucji oraz promocji konkurencyjności i ochrony rynku. W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego działa 10 komisji tematycznych, w skład których wchodzą członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni. PIPC prowadzi szereg projektów mających na celu umacnianie wizerunku krajowego przemysłu chemicznego jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, dbającego o najwyższe standardy działań w obszarze bezpieczeństwa, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

5 września odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, które rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara.

 

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, (jeśli KR wyrazi taką wolę).

6. Informacja Przewodniczącego KSPCH NSZZ Solidarność z działalności

w okresie od 5 kwietnia do 4 września 2019 r., informacja z obrad KK.

7. Informacja o sytuacji w poszczególnych Sekcjach Krajowych.

8. Ewentualne projekty uchwał i głosowania.

9. Wolne wnioski.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Mirosława Miarę. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 1/2019 organizowanej w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. na Górze Św. Anny został zatwierdzony jednogłośnie, przy jednym wstrzymującym głosie.

Mirosław Miara opowiedział o wydarzeniach, jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH. Rozpoczął od przypomnienia o spotkaniu szefów sekretariatów, na którym to w formie pisemnej przedłożono postulaty dot. m.in. obligatoryjności przynależenia do branż, czy wybierania delegatów przez kongres sekretariatów. Po tym spotkaniu odbyło się posiedzenie z prezydium KK, na które niestety nie dojechał Przewodniczący Piotr Duda. Mimo wszystko postulaty zostały poruszone na spotkaniu, jednak prezydium nie podeszło do nich przychylnie.

To co udało się ustalić to stanowisko o konieczności zwołania wspólnego spotkania szefów sekretariatów i regionów. Takie spotkanie odbyło się, jednak postulaty sekretariatów spotkały się z kompletnym niezrozumieniem ze strony regionów. Jedynym plusem obrad była pozytywna opinia Piotra Dudy dotycząca obligatoryjności w przynależeniu organizacji zarówno do regionu jak i sekretariatu. Na późniejszym posiedzeniu Komisji Statutowej powyższy postulat znalazł miejsce w dyskusji, jednak w związku z tym, że było to pierwsze spotkanie komisji, które miało bardziej charakter organizacyjny, poprzestano na wymieniu poszczególnych punktów. W dalszym ciągu oczekujemy na kolejne spotkanie komisji.

Mirosław Miara opowiedział także o ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej, z którego nie zdążył przesłać jeszcze notatki. Posiedzenie KK odbyło się w dn. 29-30 sierpnia w Gdańsku.

Podczas obrad Tadeusz Majchrowicz poinformował obecnych o aktualnej ilości członków w naszym związku, dane nie są imponujące. 83,2 % organizacji to organizacje do 100 członków, tylko 2% to organizacje powyżej 500 członków. Przez ostatnie pół roku odnotowaliśmy dużą ilość rezygnacji z członkostwa w NSZZ Solidarność, zapewne w dużej mierze z powodu sytuacji w oświacie. Wydano tylko 167 tys. legitymacji elektronicznych, a miała to być akcja między innymi służąca do dokładnej weryfikacji ilości członków. Tadeusz Majchrowicz przekazał także, że jest bardzo mało zgłoszeń do corocznego konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

Henryk Nakonieczny zwrócił się z prośbą o uwagi i propozycje do projektu budżetu na 2020 rok. Poinformował odbyły się już dwa posiedzenia zespołu związkowo-rządowego.

Jako sukces, stwierdził, możemy odnotować wprowadzenie pluralizmu związkowego w mundurówkach, (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), ustawa wchodzi w życie, liczymy na znaczny przyrost członków. Członkowie KK żywiołowo rozpoczęli dyskusję – co się stanie gdy mundurowi zaczną się zapisywać do „S”, mogą zacząć się problemy między regionami co do rejestracji organizacji.

Również jako sukces możemy uznać zmiany w prawie dotyczące ochrony zwalnianych związkowców ( przywrócenie do pracy po wyroku sądu, bez czekania na uprawomocnienie), co prawda mieliśmy inne oczekiwania – domagaliśmy się zakazu zwalniania, do wyroku sądu. Są uzgodnienia ale jeszcze bez decyzji, co do naliczania funduszu socjalnego ( 2 półrocze 2014 w 2019; 2 półrocze 2018 w 2020 r.) Co do zwolnienia składek członkowskich z podatku we wrześniu eksperci stron będą procedować to zagadnienie. Co do emerytur stażowych nie ma uzgodnień póki co ( Piotr poruszył to w wystąpieniu na Sali BHP 31.08 kierując żądanie do Premiera RP).

Piotr Duda poinformował o ostatecznej wygranej jego z Newsweekiem ( Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie, wyrok prawomocny). Rolą liderów związkowych jest rozpropagowanie tej wiadomości wśród członków związku, ponieważ informacja pewnie nie będzie, aż tak nagłośniona aby dotrzeć do dużej grupy ludzi.

Na obradach zaakceptowano organizację głównych uroczystości 40-lecia NSZZ Solidarność w dn. 29.08.2020 roku w Warszawie ( przemarsz z Pl. Piłsudskiego pod Stadion Narodowy a tam piknik i koncert),. Członkowie KK zatwierdzili również projekt logo jubileuszu 40-lecia.

Ryszard Proksa przedstawił sytuacje w szkolnictwie, stwierdził, ze jego zdaniem nie ma w szkołach ochoty na kontynuowanie strajku w najbliższych miesiącach.

W dalszej części Piotr Duda w sposób bardzo ostry krytykował Alfreda Bujarę za pismo skierowane do Ministerstwa Pracy w którym Alfred niezgodnie z prawem zdaniem Piotra, zwracał się o zmiany w ustawach między innymi w ustawie o związkach zawodowych. Nastąpiła ostra wymiana zdań i szereg wystąpień członków KK.

Podczas obrad przyjęto stanowisko dotyczące Układów Zbiorowych Pracy. O to stanowisko Mirosław Miara zabiegał od KZD w Częstochowie (październik 2018r.). Najpierw podczas KZD było procedowane, tak aby nie zostało uchwalone przez delegatów. Potem trafiło na obrady KK i zostało skrytykowane przez Henryka Nakoniecznego i w efekcie znów nieprzyjęte z decyzją, że Prezydium KK poprawi i na następnych obradach KK będzie procedowane. Potem co obrady Przewodniczący KSPCH przypominał o braku tego stanowiska w programie kolejnych obrad. Dwa miesiące temu na obradach w Olsztynie stanowisko było, ale w związku z tym, że Przewodniczący Mirosław Miara nie był na nim obecnym, nie zostało przyjęte . Tym razem bez żadnych dyskusji i problemów przyjęto stanowisko.

Kolejno głos zabrał Piotr Łusiewicz, który skrytykował podejście naszych władz do członków związku, podając za przykład przewodniczącą organizacji w sklepach Biedronka, która nie dostała się na spotkanie z członkiem Prezydium KK oraz nie udało się jej z nim skontaktować telefonicznie. Piotr zwrócił także uwagę na wiek członków związku, który mocno się starzeje, konieczne jest rozpoczęcie procesu odmładzania związku. Zaznaczył także, że komisje przyjmując do organizacji nowego członka powinny podjąć w tym zakresie odpowiednią uchwałę, ponieważ taki jest wymóg aby zapisana osoba, mogła być zaliczana do organizacji.

Marek Ziarkowski wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie wzrostu liczby miejsc partii proekologicznych w Parlamencie Europejskim, co zapewne spowoduje wprowadzenie niekorzystnych uregulowań dla przemysłu.

Bolesław Potyrała podziękował za głosowanie nad uchwałą dot. organizacji pikiety, która ostatecznie w wyniku podpisanego porozumienia z firmą PGNiG została odwołana. Z KSGNiG odeszła organizacja z Sanoka, licząca około 550 członków. Organizacja Solidarności z Centrali Spółki otrzymała od swojego pracodawcy pismo dot. likwidacji stanowiska pracy Bolesława Potyrały. Na podstawie zawartego przez niego porozumienia z PGNiG SA powinien on wrócić do macierzystej spółki Exalo Drilling SA, lecz nie jest jeszcze wiadomo na jakich warunkach płacowych. W tym celu powinien on wystąpić o skrócenie urlopu bezpłatnego i uzyskać od swej Komisji oddelegowanie do pracy związkowej.

Dariusz Matuszewski z Polskiej Spółki Gazownictwa opowiedział o wspólnych sekcyjnych działaniach, które przyniosły wymierne korzyści w postaci organizacji spotkań Komisji Koordynacyjnej, która wcześniej działała na szczeblu grupy kapitałowej PGNiG. Odbyło się też spotkanie Prezydium Solidarności z Zarządem PGNiG SA oraz na lipcowym spotkaniu z członkinią zarządu PGNiG, gdzie w obecności zarządu PSG, przewodniczącego Sekcji i Prezydium PSG zostało podpisane porozumienie dot. punktów, które były tematem sporu.

Przewodniczący Sekcji i zastępcy Matuszewski oraz Łusiewicz wzięli również udział w spotkaniu z Wiceministrem Energii.

 

W dzień po obradach uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się z Członkiem Zarządu Orlen– Józefem Węgreckim oraz Panią Anną Lewandowską – Romanowską - Dyrektor Biura Relacji Społecznych i Świadczeń Pracowniczych oraz innymi przedstawicielami firmy Orlen. Po wspólnym spotkaniu i rozmowach dotyczących rozwoju firmy oraz warunków pracy, grupa miała okazję zwiedzić zakład, a chętne osoby wjechać na 160-metrowy komin z którego można było podziwiać cały zakład jak i Płock.