Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-05-20

SKPPF – Walne Zebranie Delegatów

W dniach 14-16 maja 2015 r. obradowało w Sopocie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego (SKPPF) NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem Zjazdu była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim. Uczestników Zjazdu powitał Przewodniczący KZ w Polpharmie – Leszek Świeczkowski, nadmieniając, iż na rok 2015 przypada podwójny jubileusz Polpharmy: 80 – lecie istnienia firmy oraz 15-lecie dokonania się przekształceń prywatyzacyjnych.

W dalszej części obrad wysłuchano: sprawozdania Przewodniczącego SKPPF NSZZ Solidarność Mirosława Miary z działalności Rady Sekcji oraz delegata Wojciecha Dreberta z działalności Komisji Rewizyjnej SKPPF.

Po dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał Mirosław Miara – Przewodniczący SKPPF. Przekazał informacje z obrad Komisji Krajowej i prac Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Poruszył problem nierównego traktowania struktur związku tj branż w stosunku do regionów i ograniczonej możliwości ich działania, wynikających m.in. z niewłaściwego sposobu dystrybucji składek członkowskich. Zaapelował o konieczność zajęcia stanowiska przez delegatów w tej kwestii. Przedstawił propozycję dokumentu, który delegaci jednogłośnie przyjęli  jako Stanowisko nr 1. Skierowane jest ono do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o wspieranie zmian w Statucie NSZZ Solidarność, wyrównujących szanse działania dla struktur branżowych.

Następnie delegaci z poszczególnych Komisji Zakładowych omówili  sytuację w swoich spółkach. Wymieniono informacje m.in. w kwestii płac, ubezpieczeń zdrowotnych, zagadnień legislacyjnych (regulaminy pracy, ZUZP), a także stanu zatrudnienia i liczebności członków związku w poszczególnych spółkach. Ten punkt porządku obrad Zjazdu zawsze budził wiele emocji i powodów do komentarzy. Tak było też i tym razem. Pogarszającą się współpracę KZ w Polfie Warszawa z Zarządem opisali delegaci z Warszawy, poinformowali o wejściu w Spór Zbiorowy z pracodawcą, gdy ten wprowadził jednostronnie, bez uzgodnień ze stroną społeczną Aneksu do Regulaminu Pracy, opartego o trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Uczestnicy obrad wyrazili dezaprobatę dla działań Zarządu w Polfie Warszawa.

Przewodniczący KZ Jelfa w Jeleniej Górze Ireneusz Oracz zgłosił wniosek o zajęcie przez Delegatów SKPPF oficjalnego stanowiska. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego przyjęto Stanowisko nr 2 Delegatów SKPPF wyrażające oburzenie i sprzeciw dla działań Zarządu Polfy Warszawa S.A. skierowanych do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, jak również gotowość do działań związkowych wynikających z prowadzonego obecnie Sporu Zbiorowego.

Kolejny dokumentem wypracowanym podczas obrad Zjazdu było porozumienie podpisane między Przewodniczącymi Komisji Zakładowych Polfy Warszawa S.A., Mirosławem Miarą a Krzysztofem Egierem z Oddziału Produkcyjnego w Nowej Dębie Grupa Polpharma. Porozumienie niniejsze dotyczy współpracy obu organizacji związkowych, które będą podejmować w obronie praw pracowników obu spółek.

W drugim dniu Zjazdu odbyło się całodniowe szkolenie prowadzone przez koleżankę Marię Kościńską z Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Szkolenie poprowadzone w sposób dynamiczny i profesjonalny. Zawierało zagadnienia nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności związkowej. Tematy główne szkolenia to „Profesjonalizm w funkcjonowaniu organizacji zakładowych i ponadzakładowych”, „Bycie liderem związkowym”, „Tworzenie efektywnych zespołów”. Obserwowało się duże zaangażowanie wszystkich uczestników szkolenia. Miejmy nadzieję, iż poruszone w nim zagadnienia pomogą wypracować organizacjom związkowym wspólny dokument, jakim jest Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polpharmie – Starogard Gdański, gratulujemy pięknego jubileuszu z okazji istnienia firmy, życzymy dobrej współpracy z pracodawcą.

Naszemu koledze Leszkowi Świeczkowskiemu – Przewodniczącemu KZ NSZZ Solidarność w Polpharmie, jak również członkom Komisji Zakładowej składamy gorące podziękowania za zorganizowanie Zjazdu w urokliwym miejscu, dopięcie wszystkich detali organizacyjnych. Detali, które niewątpliwie wpłynęły na niepowtarzalną atmosferę obrad. Sprawiły, że po raz kolejny w wieloletniej tradycji Zjazdów poczuliśmy się jako Sekcja Farmacji jedną, wzajemnie wspierającą się rodziną.

Delegaci z KZ NSZZ Solidarność Polfa Warszawa S.A.
Alicja Augustyniak i Paweł Gałecki