Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-02-21

Spotkanie Podzespołu do spraw polityki lekowej Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

   Podczas spotkania omawiano problemy rynku aptecznego i pozaaptecznego, zwłaszcza projekt poselski zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne, który zakłada wprowadzenie przepisów regulujących rynek apteczny w taki sposób, że wprowadza zapis ograniczający posiadanie apteki do aptekarza lub spółki aptekarzy (możliwość posiadania maksymalnie 4 aptek) oraz kryteria demograficzne i geograficzne przy otwieraniu nowych aptek. Projekt ten nie narusza praw własności podmiotów posiadających aktualnie apteki. Strony dialogu omówiły poważne patologie istniejące na ryku aptecznym, takie jak odwrócony łańcuch dystrybucji, wojny cenowe, zbyt mała ilość aptekarzy w stosunku do ilości aptek, obniżenie rangi apteki, a następnie przedstawiły swoje opinie na temat projektu. Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET zaproponował zorganizowanie okrągłego stołu branży aptecznej i przedstawił swoje całkowicie odrębne propozycje dotyczące tego rynku w zupełności pomijające intencje wnioskodawców. Natomiast resort zdrowia widząc postępującą degenerację rynku aptecznego jest zwolennikiem rozwiązań zawartych w tym projekcie. Zasygnalizowane zostały również prace nad zmianami prawa farmaceutycznego prowadzone przez zespół urzędników ministerialnych, jak również nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Prace są już dosyć zaawansowane i uwzględniają wiele uwag środowiska, tym niemniej padła propozycja spotkania podzespołu ds. polityki lekowej z zespołem ministerialnym pracującym nad prawem farmaceutycznym w celu doprecyzowania niektórych kwestii. Takie spotkanie miałoby się odbyć w drugiej połowie marca.

   Kolejnym tematem był rynek pozaapteczny, gdzie omawiano projektowane zmiany w kryteriach dostępności produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym. Zmiana rozporządzenia w tej kwestii ma na celu z jednej strony umożliwienie pacjentowi dostępu do podstawowych leków w sytuacjach awaryjnych, a z drugiej strony zweryfikowanie dotychczasowej listy pod względem bezpieczeństwa stosowania. W tej kwestii napłynęło do

ministerstwa zdrowia wiele uwag i w dużej mierze zostały one uwzględnione.

 

 

Mirosław Miara