Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-01-09

Spotkanie branż – Sala BHP

W dniu 7 stycznia w Sali BHP odbyło się spotkanie opłatkowe struktur branżowych z członkami Prezydium Komisji Krajowej.

Spotkanie rozpoczął Bogdan Kubiak witając zebranych, a głos zabrał przewodniczący Piotr Duda. Przedstawił on działalność, sukcesy oraz problemy związku Solidarność w 2018 roku.

Pierwszym z poruszonych tematów była działalność Rady Dialogu Społecznego, która boryka się
z problemem zespołów branżowych oraz słabą frekwencją innych związków i pracodawców a także z brakiem dyscypliny na forum Rady. Problem funkcjonowania dialogu w Polsce można rozwiązać poprzez powołanie rzecznika dialogu społecznego, gdyż Trybunał Konstytucyjny stwierdził że konsultacje ustaw odbywają się dopiero w Komisjach Sejmowych, więc wcześniejsze konsultacje społeczne czy konsultacje międzyresortowe nie są przesłanką nieważności procesu legislacyjnego.

Wybory w związku zakończono 28 października 2018 r. Jedną z największych zmian było wprowadzenie 5-letniej kadencji. Podjęto uchwałę programową, która jest najważniejszym dokumentem do ciągłej realizacji. W dalszym ciągu istnieje potrzeba stworzenia nowego Kodeksu Pracy. Dotychczasowe efekty pracy Komisji Kodyfikacyjnej zostały odrzucone przez NSZZ Solidarność.

Zmiana ustawy o związkach zawodowych wprowadziła wyższe progi reprezentatywności dla organizacji związkowych. Nowy próg wyniesie 8 proc. dla organizacji będących częścią Rady Dialogu Społecznego oraz ich organizacji członkowskich. Dla pozostałych organizacji próg reprezentatywności został podwyższony z 10 do 15 proc. Organizacje mające strukturę federacyjną muszą przedstawiać wspólne, jednolite stanowisko niezależnie od ilości tych organizacji.

Związek Solidarność domagać się będzie również jednakowego traktowania Związków Zawodowych
i organizacji Pracodawców którzy mają możliwość wliczenia do kosztów uzyskania przychodu do 0,25% kosztów funduszu płac na składki i działalność tej organizacji. W takim przypadku członkowie związków zawodowych powinni mieć możliwość zmniejszenia podatku przez wyłączenie ich składki do kwoty 1230 złotych z dochodu. Związek też czyni starania o karty rabatowe dla członków związku w dużych placówkach handlowych. Związek nawiązał już współpracę z LOTOS, dzięki czemu członkowie związku otrzymują karty rabatowe na paliwo. W niedalekiej przyszłości planowana jest podoba współpraca z siecią sklepów Carrefour.

Poprawiono zapisy ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych dotyczące niższej składki dla najmniej zarabiających, zapisano że zgromadzone środki są prywatne a do Rady PPK wejdzie członek Prezydium H. Nakonieczny który jest specjalistą polityki społecznej

Służby mundurowe otrzymały znaczne podwyżki płac a zapomniano o np. pracownikach administracji publicznej, rządowej czy o pracownikach Muzeum, Sanepidu itp.

Policjantom przywrócono staż pracy 25 lat do uzyskania uprawnień emerytalnych bez względu na wiek, więc związek nie ma już problemów aby zapisać uprawnienie pozostałych pracowników do emerytury po 35 i 40 latach w sytuacji wypracowania emerytury w wysokości co najmniej 150% emerytury indywidualnej. Cele te będą priorytetem związku.

Związek nie odpuści też pluralizmu związkowego w Policji gdzie nie działa Solidarność a w innych służbach mundurowych jest Solidarność, oraz domagać się będzie aby Służbę Ochrony kolei włączyć do MSW.

Związek doprowadził również do minimalnego wynagrodzenia w administracji medycznej co podwyższyło ich płace. Jest pomysł nie wliczania do niego dodatków stażowych.

Następnie odbyła się dyskusja i zadawanie pytań przez obecnych przewodniczących branż
a członkowie Prezydium odpowiadali na pytania.

Problemy firm wynikające z polityki klimatycznej CO2 wynikają po części z odpuszczenia przez członków związku akcji zbierania podpisów o jej odrzucenie. Zebrano 300 tys. w całej Europie, niestety wymagane było 1 milion podpisów. Dziś udało się zatrzymać cenę energii lecz spowoduje to wzrost ceny węgla.

Występują problemy osób niepełnosprawnych szczególnie niewidomych którzy po decyzji trybunału obronili 7 godzinny dzień pracy, a zwiększono im wiek do 65 lat na uzyskanie emerytury, brak jest waloryzacji dopłat dla aktywizacji niepełnosprawnych.

P. Duda wyjaśniał że są to kwestie, które wymagają działań systemowych rządu. Sejm przyjął uchwałę określającą 10 celów, dla tych osób Solidarność wywalczyła minimalną godzinową stawkę za pracę.

S. Alot z Sekretariatu Emerytów domagał się utworzenia funkcji rzecznika praw pracowników, sprawiedliwej waloryzacji emerytów które tracą wartość oraz negocjowania praw pracowniczych i układów tylko dla członków związku.

P. Duda wyjaśnił kwestie konieczności obrony wszystkich pracowników z uwagi na zapisy ustawy o ZZ o delegowaniu członków związku oraz że z tytułu wcześniejszych emerytur następuje zmniejszenie liczebności związkowców. Jednak Solidarność będzie walczyć o prawo do emerytury co jest zapisane w Uchwale Programowej  XXIX KZD i Stanowisku KK 13/2018.

B. Potyrała wyjaśnił intencję i oczekiwania ciężko pracujących pracowników w sprawie wcześniejszych emerytur a dla wyrównania korzyści pracowników nienależących do ZZ z płacącymi składkę związkowcami zaproponował wprowadzenie obowiązkowej składki za negocjacje przepisów prawa pracy. Mogłaby ona wynosić np. 0,5% płacy brutto a zebrana kwota dzielona byłaby proporcjonalnie na działające w zakładzie związki zawodowe co pozwoliłoby zrezygnować z dzisiejszej wyższej składki związkowej.

P. Duda mówił że przy wcześniejszych emeryturach niedopuszczalne jest ponowne zatrudnianie emeryta na tych samych warunkach, który uzyskał wcześniejszą emeryturę za pracę w warunkach szczególnych, dziś np. podejmuje on pracę w prywatnej kopalni na tym samy stanowisku. Rząd nie reaguje na pisma przewodniczącego KK, dlatego wspólne działania są konieczne. Rząd unika też spotkań ze związkiem zawodowym, jednak jednocześnie reagując natychmiastowymi spotkaniami w przypadku blokady drogi przez rolników. Spotkania są lepszą formą dialogu niż kierowanie pism.

B. Kubiak nawiązał do spotkań z branżami i udzielaniem odpowiedzi lub wyjaśnianiu problemów które są lepsze od pisania odpowiedzi. Nowa siedziba NSZZ Solidarność w Warszawie przy ul. Prostej ukierunkowana jest pod kątem spraw branżowych i planowane jest wykorzystywanie prawników KK dla Sekcji.

Przewodniczący KS administracji rządowej i samorządowej proponował powołanie zespołu przy Radzie Dialogu Społecznego. W administracji, płace są tam zamrożone od 10 lat, jednak są nadzieje na odmrożenie ZFSS.

Na koniec P. Duda mówił że sposobem na rozwiązanie części problemów może być spotkanie się dużej ilości związkowców w wybraną sobotę w Warszawie aby przypomnieć rządzącym o naszych prawach.

Spotkanie dyskusyjne zostało zakończone gdyż przybył na nie ks. Ludwik Kowalski proboszcz Parafii Świętej Brygidy i nastąpiła uroczystość wigilijna z łamaniem się opłatkiem.