Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-05-17

Spotkanie przewodniczących Krajowych Sekretariatów

W Chmielnie na Kaszubach, odbyło się w dniu 16 maja 2017 roku spotkanie przewodniczących Krajowych Sekretariatów NSZZ Solidarność. Podczas obrad przedpołudniowych omówiono tematy związane z funkcjonowaniem Krajowych Sekretariatów tj. prowadzenie rozliczeń finansowych przez jednostki organizacyjne związku nieposiadające osobowości prawnej (Krajowe Sekcje). Dyskutowano na temat funkcjonowania trójstronnych zespołów branżowych, omówiono sytuację w poszczególnych branżach.

W godzinach popołudniowych przewodniczący Krajowych Sekretariatów spotkali się z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z przewodniczącym – Piotrem Dudą.

Omówiono aktualną sytuację związku w kontekście współpracy z obecnym Rządem. Wiele aspektów, które NSZZ Solidarność zgłaszał od lat, zostało przez obecną ekipę pozytywnie rozwiązanych, niemniej jednak, współpraca z wieloma ministerstwami układa się źle. Podobnie jest w wielu firmach gdzie obecna ekipa dokonała wymiany Zarządów. Przewodniczący związku zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Panią Premier – Beatą Szydło, podczas którego omówimy najważniejsze obecnie występujące problemy. Podczas spotkania z Prezydium KK omówiłem sprawę Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy i próbowałem po raz kolejny namówić do rozpoczęcia działań na rzecz wdrażania tych Układów oraz rozpoczęcia kampanii w tym temacie. Odnoszę wrażenie jednak, iż nadal jest to temat, którym Prezydium KK nie zamierza się póki co zająć, nie widząc możliwości skutecznych zadziałań. Jeśli podczas rządów PIS nie widzimy możliwości działań w tym temacie, to należy sobie moim zdaniem zadać pytanie, kiedy takie możliwości wobec powyższego będą. Wychodzi na to, że podstawowa działalność jaką jest negocjowanie i zawieranie PUZP, którą zajmują się w większości wszystkie branżowe związki zawodowe krajów UE, długo jeszcze nie będzie naszym zajęciem, bo pracodawcy nie chcą się zrzeszać w związki pracodawców, Rząd nie zamierza wprowadzać korzystnych działań ustawowych, które by zachęcały do zawierania PUZP a nasz związek nie zamierza kompleksowo zając się tym tematem.

Reasumując, spotkanie przewodniczących było owocne, omówiliśmy wiele aktualnych problemów. Tego typu spotkania powinny być znacznie częściej. Również wspólne obrady z prezydium KK było potrzebne. Gdyby tego typu obrad, było więcej, może skuteczniej udałoby się przekonywać o roli branż i może nasz związek w konsekwencji zająłby konkretne stanowiska i podjął działania, które wzmocnią rolę branż, poprzez między innymi zmianę proporcji w finasowaniu obu, równoległych zdawałoby się struktur związku.