Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-04-25

Spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe - Budapeszt

W dniach 22-24.04.2024  w Budapeszcie odbyło się spotkanie IndustriAll  Europe Regionu Wschodniego. Spotkanie to odbyło się pod przewodnictwem Z-cy. Sekretarza Isabele Barthes. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związków Zawodowych z Węgier – gospodarze spotkania, Polski, Czech, Słowacji ,Słowenii i Ukrainy.

  Poświęcone ono było:

  • Dalszej kampanii na rzecz dobrych miejsc pracy kampanii na rzecz dobrych miejsc pracy w przemyśle.
  • Dyrektywie dotyczącej płacy minimalnej
  • Problemom związanym z niedoborem siły roboczej i z pracownikami migrującymi z krajów trzecich do naszego regionu.
  • Raporty z poszczególnych krajów dotyczące sytuacji jakie w nich panują.  

Odnosząc się do kampanii na rzecz dobrych miejsc pracy , mówcy z poszczególnych krajów podkreślali zależność ceny utworzenia dobrego miejsca pracy i jego wpływ na ostateczną wartość produktu jaki to miejsce wytwarza. To z kolei ma wpływ na konkurencyjność, przede wszystkim obniża ją. Podkreślano również, że pracodawcy  nie są zbytnio zainteresowani sprawami tworzenia u siebie dobrych miejsc pracy.

Przedstawiciele KSPCH kilkukrotnie poruszali temat problematyki Zielonego Ładu. Informowali obecnych, że jego zapisy są śmiercią dla przemysłu i wielu innych gałęzi gospodarki w Polsce i Europie. Zielony Ład jest przede wszystkim ogromnym zagrożeniem dla pracowników. Podkreślali, że konsekwencje finansowe tych zmian dotkną niebawem każdego obywatela. Opinia ta spotkała się z poparciem ze strony gospodarzy spotkania. 

Przedstawiciele poszczególnych krajów omawiając znaczenie dyrektywy dotyczącej płacy minimalnej, podkreślali że najczęściej brakuje drugiej strony do rozmów w tym temacie. Pracodawcy nie są zainteresowani w uregulowaniu tej kwestii, wynika to z faktu że brakuje dostatecznej presji ze strony pracobiorców aby wyegzekwować poprawę w tym względzie. Podkreślani za to, że jest duże rozwarstwienie wysokości płacy minimalnej w poszczególnych krajach. Szczególnie jeśli się patrzy na różnice jaka jest między krajami wysokorozwiniętymi Europy ,a krajami regionu wschodniego Europy.

Kolejnym tematem jakim się zajmowano ,to problem niedoboru siły roboczej , migracji pracowników z krajów trzecich naszego regionu, a przede wszystkim z pracownikami którzy przybyli do naszego regionu z odleglejszych krajów, o innej kulturze, i innym stosunku do wykonywanej pracy. Tacy pracownicy zatrudnieni są najczęściej na warunkach znacznie odbiegających o tych na których są zatrudnieni rodzimi pracownicy. Problem ten nie dotyczy tylko warunków wynagrodzenia za prace, ale także warunków socjalnych i bytowych. Jest to efekt różnic kulturowych, pochodzenia przybyłych pracowników. Następnym problemem na który zwrócono uwagę, to różnice językowe i w związku z tym, problemy z komunikacją. Ten fakt zwraca uwagę gdy chodzi o przekazywanie poleceń , informacji dotyczących wykonywania poleconej pracy, a przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji. Podkreślali to szczególnie mówcy z Węgier i Czech.

Zwrócono też uwagę na znaczenie tych problemów w odniesieniu do konkurencyjności danych branż, to znaczy zatrudnienie tańszych pracowników powoduje obniżenie kosztów a to obniża cenę końcową produktu. Rodzi to kolejne problemy w podejściu do tworzenia dobrych miej pracy, a przede wszystkim w prowadzeniu dialogu miedzy Związkami Zawodowymi a Pracodawcami. Większość mówców podkreślała brak zainteresowania Pracodawców w prowadzeniu dialogu w sprawie wypracowania i podpisania wszelkich Układów Zbiorowych Pracy.

Na zakończenie wskazano miejsce następnego spotkania – będzie to Słowenia.

 

Karol Front