Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-11-21

Spotkanie Solidarności z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

W dniu 18 listopada br. odbyło się spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ GAZ-SYSTEM z Prezesem URE Panem Rafałem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli jeszcze Dyrektor Departamentu Paliw Gazowych Pan Jacek Loret, przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „S” Kolega Mirosław Miara, Krajowej Sekcji GNiG Kolega Bolesław Potyrała.

„SOLIDARNOŚĆ” GAZ-SYSTEM reprezentowali : Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk oraz Wojciech Śron.

Spotkanie rozpoczął Prezes URE jako gospodarz witając obecnych i przepraszając za zmiany terminu spotkania.

M. Miara przedstawił strukturę branżową naszego Sekretariatu, liczebność organizacji oraz obecnych na spotkaniu związkowców. Wyjaśnił również że SPCH uczestniczy w pracach Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych za pośrednictwem Indiustral Europe, której przedstawicielem są członkowie Solidarności Gaz-Systemu tj. P. Łusiewicz i Krzysztof Moś.

 

P. Łusiewicz poinformował, że głównym celem naszej wizyty jest omówienie bardzo trudnej sytuacji Spółki w obecnych realiach gospodarczo-ekonomicznych kraju. Przedstawił specyfikę pracy, wskazał główne zagrożenia np.  w braku młodych kadr, szczególnie w pracy terenowej,  zabezpieczeniu bezpieczeństwa ciągłości pracy, (awarie, dyżury domowe). Specyfikę pracy w gazoporcie, tłoczniach, węzłach, gazociągach  oraz dyspozycji gazu.                     
 

Prezes URE mówił o uprawnieniach URE, prawodawstwie dotyczącym kształtowania taryf i ocenił aktualną sytuację. Mówił on, że taryfowanie przedsiębiorstw sieciowych obejmuje 2 elementy
tj. koszty uzasadnione i procent zaangażowanego kapitału. Wartość Regulacyjna aktywów jest różna od wartości księgowej, a stopa zwrotu z kapitału jako stopa wolna od ryzyka to rentowność 10 letnich obligacji skarbowych. Ustawa o taryfach definiuje koszty uzasadnione jako niezbędne i minimalne. URE nie neguje jakichkolwiek kosztów służących spółce, dokonuje jednak ich kwalifikowania do odpowiedniej pozycji, a niezbędność i minimalność , że opieka medyczna powinna być państwowa
a PPE jedynie w wysokości obowiązkowej w Ustawie o PPK. Patrzymy też na plany rozwojowe spółki  a te w ostatnim czasie były bardzo spore więc pożytki z tych inwestycji pojawią się w przyszłości. Spółka dziś ma mniejszą przestrzeń do pokrycia kosztów a URE nie ma swobody jej kształtowania. Także stopa zwrotu posiada pewną inercję opóźnienia gdyż jest ona uśredniana w okresie 36 miesięcy dlatego też dzisiejszy trudny moment nie będzie trwał wiecznie.

Prezes URE stwierdził, że nie posiadają oni budżetów z których mogliby wesprzeć spółkę, a ich rolą jest dbanie o wzajemne relacje Państwo-  Spółka – Obywatel rozumiany też jako pracownik.

Dyrektor Loret, mówił, że w 2022 roku została zrobiona korekta taryfy bo wystąpiły niemożliwe do przewidzenia zdarzenia i na 2023 rok też taka powinna być. Taryfa ta została ogłoszona 2 czerwca i dziś aby wprowadzić korektę należy szybko złożyć wniosek o aneks i musi być on opublikowany najpóźniej 17 grudnia gdyby miał wejść na początku roku 2023.

M. Miara odniósł się do przedstawionych argumentów, które po wyjaśnieniu nie budują napięcia,
 ale zapytał czy w tej sytuacji Prezes URE może pomóc, czy jest taka nadzieja, bo czekanie na lepsze czasy nie jest dobrym rozwiązaniem.

Prezes URE stwierdził, że nie ma prostych rozwiązań i nie mogą oni zmienić kategorii, czy wchodzić
w relacje pracownicy - Zarząd (w kwestii świadczeń pracowniczych), które ostatecznie określa pracodawca. URE może np. przeanalizować skutki zmiany cen energii, kredytów, ale nie może analizować już kosztów przeszłych. Musi patrzeć jedynie w przyszłość i analizować, czy założenia do planów działalności taryfy są trafne i czy ujmują one przewidziane dzisiejsze okoliczności.

                                   W kwestiach dziś omawianych jest jednak zrozumienie URE .

Na pytanie P. Łusiewicza i prośbę o dalsze ewentualne spotkania otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.