Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-07-20

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

W dniu 20 lipca 2016 roku w Dusznikach Zdrój odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”. Obrady odbyły się Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik”. Jest to obiekt, który jest własnością (naszego odpowiednika w OPZZ) Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego.

Przypomnę, że Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 a jej fundatorami są:

 q         Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Niemcy www.qfc.de

  s     Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność" 

  f Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego
                                

 

Misją Fundacji są działania na rzecz szerokiego społecznego dialogu w tematach ważnych dla świata pracy i nauki. Forum Fundacji ma być okazją do wspólnej dyskusji podmiotów odpowiedzialnych za formy i metody nauczania oraz korzystających jego efektów na rynku pracy. Dobrze zorganizowane kształcenie zawodowe i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przyczyniają się bowiem do lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki. Inicjowanym przedsięwzięciom towarzyszy edukacja międzykulturowa, propagowana wśród różnych grup społecznych. Dla młodzieży Fundacja oferuje projekty wspierające międzykulturowe kompetencje (nauka języków obcych, treningi interkulturowe, seminaria zagraniczne pokazujące inne sposoby życia i pracy) oraz społeczne umiejętności.

Jednym z zadań, jakie Fundacja przed sobą stawia, jest opracowywanie i testowanie koncepcji zbliżania i transparentności systemów kształcenia w Europie. W tym celu łączymy ze sobą partnerów społecznych, instytucje edukacyjne i rynkowe i wskazujemy na korzyści wspólnego działania oraz wynikającą z niego poprawę jakości nauczania. Praca Fundacji zorganizowana jest w formie projektów, na które pozyskiwane są środki krajowe i europejskie. Z racji partnerstwa, jakie doprowadziło do utworzenia Fundacji „Faveo”, jej przedsięwzięcia koncentrują się na obszarze Polski i Niemiec. W realizacji tematów ważnych dla całej społeczności europejskiej Fundacja działa w szerokiej współpracy międzynarodowej.

 

Fundatorzy „Faveo” wcześniej, korespondencyjnie przyjęli bilans finansowy Fundacji za rok 2015 oraz udzielili absolutorium Zarządowi. Podczas obrad w Dusznikach dyskutowaliśmy nad przyszłością Fundacji, która jest „niewiadoma”. Działalność Faveo głównie opierała się na projektach Unii Europejskiej o które jest coraz trudniej. Kończą się również możliwości pomocy finansowej głównego fundatora czyli QFC, ta organizacja stworzona przez niemieckie związki zawodowe IG BCE, również boryka się z trudnościami finansowymi.

Musimy wspólnie pomyśleć jak pomóc Fundacji Faveo, którą można powiedzieć stworzyliśmy i powinniśmy się postarać, żeby nie musiała zamknąć swojej działalności a służyła również naszym członkom. Obrady Fundatorów były w Dusznikach Zdrój na zaproszenie Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego a uzgodniliśmy, że w przyszłym roku w maju odbędą się w Warszawie i gospodarzem będzie nasz Sekretariat.

 

Mirosław Miara